Rodinná katechéza / Našli sme Ježiša

Biblická katechéza na Nedeľu svätej rodiny, rok C
Metodika ■ Prezentácia ODP PPTX PDFPrílohy

 • Katechézu uvedieme príbehom o rodine, ktorá stratila Ježiša a po bezvýslednom hľadaní sa podujmú hľadať ho v evanjeliu, ktoré je jedným z miest jeho prítomnosti. Vodítkom im aj nám je stať o nájdení dvanásťročného Ježiša (Lk 2,41-52). Hľadáme ho spolu s rodinou z príbehu i s Máriou a Jozefom. Nachádzame ho v chráme. Deti si vďaka tomu uvedomia, že kostol je ďalším miestom, kde nachádzame Krista. Konečne tretím miestom je Ježišovej prítomnosti, ktoré chceme zdôrazniť, je rodina. Tému prehĺbime aj modlitbou desiatku posvätného ruženca, ktorým sa pripomína to isté tajomstvo (Ktorého si, Panna, so svätým Jozefom, v chráme našla).
 • Ku katechéze budete potrebovať sadu trinástich, vytlačte si ich z prílohy (obojstranne strany 1-2 a kartičku zo strany 3). Z prílohy alebo zo stránok uvedených nižšie si vytlačte postavičky do Betlehema. Deti ich vystrihnú a vymaľujú.
Pri detskej omši (online) to môže vyzerať aj takto (Žilina - Hájik, 26.12.2022):

Príbeh

 • Vystrihnite s deťmi postavičky z vianočného príbehu, všetky okrem Ježiška. Deti ich môžu vymaľovať, zatiaľ ich ale nikam nelepte. Môžete samozrejme použiť aj vlastný Betlehem. Postavičky nájdete v súbore s prílohami alebo na stránke http://www.lamaestrachiara.com/inglese/christmas/calendario/calendar05/14.htm. Veľmi pekný Betlehem je aj na https://madebyjoel.com/2012/12/paper-city-nativity-scene.html.
 • Rozložte na stôl kartičky z prílohy. Na vrchnej strane sú obrázky, písmená a obrázok Ježiša zostanú skryté na spodnej strane. Kartičky zamiešajte. Ak použijete iný Betlehem, vyrobte kartičku, ktorá má na vrchnej strane srdce a na spodnej Ježiška z vášho Betlehema. Ak použijete sošku, na spodnej strane môže byť inštrukcia, kde ju majú deti hľadať.
 • Potom prerozprávajte nasledovný príbeh, postavičky pritom môžete postupne vykladať.

Bolo tesne pred Vianocami, asi tak tri dni a v jednej rodine si pripravovali Betlehem. Pravda minulý rok všetko neupratali na svoje miesto, takže jednotlivé časti museli chvíľu hľadať, neboli veľmi poriadkumilovní :-). No nakoniec všetko pekne našli, Máriu v skrini, Jozefa na povale, hviezdu v pivnici, pastierov pod posteľou, mudrcov a zvieratká nevedno kde. 

Betlehem bol pripravený a Vianoce mohli prísť. Moment. Bolo naozaj všetko pripravené?

 • Porozprávajte sa s deťmi o tom, kto ešte chýba. Vianoce nemôžu prísť, lebo chýba Ježiš. Potom pokračujte v rozprávaní.

Znova prehľadali celý dom, od povaly až po pivnicu. A nič. Večer boli celí unavení, zaprášení a smutní.

„Kde by tam mohol ten Ježiš byť?“ hovorili si. „Stratili sme ho,“ nariekali. „Kde sme ešte nehľadali?“ spýtal sa niekto, tuším to bol Miško. „Ešte sme nehľadali vo Svätom Písme, tam by byť mohol,“ napadlo Julke.

Evanjelium

 • Tentoraz nebudeme čítať evanjelium z knihy, ale z kartičiek, ktoré máte rozložené na stole. Začnite tou, ktorá má na vrchnej strane knihu s evanjeliom. Otočte ju a prečítajte prvé verše. Potom sa deti pokúsia určiť, ktorá kartička nasleduje. V prečítanom texte je vždy jedno slovo nápovedou, podľa ktorej vyberú ďalšiu kartičku. Pre menších môžete nápovedu aj zvýrazniť.

Kniha – Evanjelium podľa Lukáša

Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom.

Torta a 12 sviečok

A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali.

Dom

Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme.

Cesta

Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami.

Otáznik

Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“ On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta.

Nazaret

Bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.

Srdce

 • Na spodnej strane je obrázok Ježiška, ktorý doplníte do betlehemskej scény, alebo informácia o tom, kde ho hľadať. Doplňte Ježiška do betlehemskej scény. Na stole zostane ešte šesť kartičiek, tie budeme používať o chvíľu.

Našli sme Ježiša

 • Krátko zhrňte evanjeliové rozprávanie i príbeh. Napríklad:

Julka mala pravdu, Ježiša môžeme určite nájsť vo Svätom Písme, veď evanjeliá hovoria skoro len o ňom. V tom príbehu sme počúvali, ako ho našli Mária s Jozefom. Ježiš už bol veľká, mal 12 rokov oni ho stratili vo veľkom meste Jeruzaleme. Tri dni ho s veľkým s bolesťou hľadali. A nakoniec ho našli, bol v chráme. Chrám, alebo kostol, to je vlastne ďalšie miesto, kde môžeme Ježiša s istotou vždy nájsť. Hovorí o tom aj modlitba, ktorú sa teraz pomodlíme.

Desiatok radostného ruženca

 • Pokračujte modlitbou desiatku posvätného ruženca, tajomstvom Ktorého si, Panna, so svätým Jozefom, v chráme našla.

Rodina

Sväté Písmo a kostol, to sú miesta, kde môžeme nájsť Ježiša. To dnešné evanjelium nám ukazuje ešte jedno miesto, kde je Ježiš.

 • Znova prečítajte alebo prerozprávajte evanjeliové rozprávanie. Upriamte pozornosť detí na to, kde je Ježiš na konci príbehu. Na začiatku je s rodinou, v strede (kým ho našli) je v chráme. Na konci je opäť so svojimi blízkymi. „Potom sa s nimi vrátil do Nazareta“, hovorí Lukáš.
 • Deti pootáčajú posledných šesť kartičiek a z písmen zložia slovo RODINA.

Modlitba

 • Katechézu ukončite modlitbou (Kolekta, Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa).

Nebeský Otče, ty si nám dal Svätú rodinu ako žiarivý vzor; láskavo dopraj, aby sme ju nasledovali vo vzájomnej láske a v rodinných čnostiach, a tak dosiahli večnú blaženosť v tvojom nebeskom domove. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Publikácie a pomôcky