Rodinná katechéza / Slová, ktoré nepominú

Biblická katechéza, XXXIII. cezročná nedeľa, rok B (14.11.2021)
metodika s prílohou ■ prezentácia v PDF a ODP

Charakteristika: Evanjelium predposlednej nedele liturgického roka (Mk 13,24-32) nás uvádza do témy druhého Kristovho príchodu (parúzia). V stati ako je táto môže byť aj pre dospelých ťažké odhaliť radostnú zvesť, pretože ju prekrývajú naše obavy z hrôz, sprevádzajúcich koniec čias. O to viac to platí pri katechéze detí, ktoré rozhodne nechceme vystrašiť. A predsa i táto stať je evanjeliom, radostnou správou. Napríklad o tom, že Božie slovo pretrvá a preto má zmysel držať sa ho.
V prvej časti sa krátko dotkneme pominuteľnosti vecí ktoré máme radi a na ktoré sme si zvykli. Zhrnutím a prechodom k druhej časti je náš hlavný obrázok, na ktorom autor vyjadril pominuteľnosť (čas tu má podobu vetra, ktorý všetko odnáša) i stálosť Božieho slova, ktoré zostáva napriek vetru pevné. Tu je príležitosť porozprávať sa s deťmi o Svätom písme. Na záver pripomenieme radostné posolstvo z evanjelia, uistenie o vyslaní anjelov.

Pomôcky: Ku katechéze budete potrebovať prezentáciu a Sväté písmo. V Písme si vyhľadajte, označte záložkami a vyznačte (najlepšie zvýrazňovačom) verše, ktoré sa spomínajú časti Božie slovo. Nemusíte použiť všetky, vyberte tie, ktoré sú pre vás najvhodnejšie. Ak si nechcete robiť v knihe Písma značky, prípadne ak robíte katechézu pre viac detí, vytlačte si alebo prepíšte vybrané citáty na kartičky a jednoducho ich vložte do Svätého písma alebo ilustrovanej biblie. V prípade že využívate katechézu pri „detskej“ omši, prineste v úvodnom sprievode aj evanjeliár a evanjelium predneste z neho.

Nedeľné evanjelium

  • Z evanjelia podľa Marka (13, 24-32)
Ježiš povedal svojim učeníkom: „V tých dňoch, po onom súžení, slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. On pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od kraja zeme až po kraj neba.
Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko, predo dvermi.
Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.
Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec.“

Katechéza

Nebo a zem sa pominú…

  • Obľúbené hračky. Porozprávajte sa s deťmi o ich vôbec prvých hračkách, ktoré si pamätajú. Čo sa s nimi stalo? 
Niektoré hračky sa pokazili, iné rozbili, zničili, stratili… Alebo sú zabudnuté niekde v krabici, prípadne medzičasom zmenili majiteľa. Tak je to vlastne so všetkým v tomto svete.
  • Pri nasledovnom odseku môžete použiť prezentáciu s obrázkami (snímky 2-8).
Aj z tých najmocnejších hradov sa časom stanú zrúcaniny. Aj z najväčšej športovkyne sa raz stane vetchá starenka. Aj to najmodernejšie auto pôjde raz do šrotu. Aj ten najzelenší list raz zožltne, uschne a odnesie ho vietor. Pán Ježiš dokonca hovorí: „Nebo a zem sa pominú.“ 

Vietor času raz odnesie všetko. Okrem…
  • Prezentácia, snímok č. 9.
Okrem Božieho slova. „Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú“ hovorí Ježiš. To je vlastne skvelá správa, lebo ak sa držíme Božieho slova, ani koniec sveta nás nezmôže. 

Božie slovo

To, čo si ľudia zapamätali a zapísali z Božích slov, nájdeme v knihe menom Biblia alebo Sväté písmo.
  • Nechajte deti prelistovať knihu Svätého písma, porozprávajte sa o tom, čo sa v nej možno dočítať. Potom nechajte starších prečítať vyznačené state alebo, najmä ak je detí veľa alebo sú malé, vyťahujte z knihy Písma kartičky s citátmi.
  • Pri „detskej“ omši môžete deťom najskôr predstaviť evanjeliár. Pripomeňte im, ako ste ho niesli slávnostným spôsobom v sprievode na úvod a ako všetci stáli pri čítaní evanjelia.
Ku knihe evanjelií, evanjeliáru, sa správame s úctou. Veď sú tam zapísané Ježišove slová. A aj keby nebo a zem skončili, Ježišove slovo tu bude vždy. Preto kňaz po čítaní evanjelia povedal: „Počuli sme slovo Pánovo“ a všetci poďakovali slovami „Chvála Tebe, Kriste“. 

Poďme sa do nej pozrieť, aby sme zistili, prečo je tá kniha taká dôležitá. Čo nám Pán Boh hovorí?

Napríklad tu je skvelá správa. Pán hovorí niekomu z nás: „Ty si môj syn“ (Žalm 2,7).
Alebo tu: „Neboj sa, veď ťa vykúpim, po mene ťa zavolám ty si môj“ (Iz 43,1).
A tu je niečo, čo hovorí obyvateľom našej krajiny: „Ty si môj ľud“ (Iz 51,16; Oz 2,23).
Perfektnú vec hovorí aj o našom kostole: „Moje oči budú teda otvorené a moje uši pozorné na modlitbu z tohto miesta, lebo som si vyvolil a posvätil tento dom“ (2Krn 7,15-16).

Podobným spôsobom môžete uviesť aj ostatné citáty. Niektoré podľa uváženia môžete preformulovať tak, aby sa dotýkali čím viacerých. Napríklad:

Tu máme ďalšiu výbornú správu: Ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcéra. V tebe mám zaľúbenie. (Mk 1,9)

Ďalšie citáty na výber:
„Ty si môj sluha, teba som vyvolil a nezavrhol.“ (Iz 41,9).
„Pretože miloval tvojich otcov, vyvolil si ich potomstvo a teba osobne vyviedol“ (Dt 4,37).
„Teba si vyvolil Pán, tvoj Boh, za svoj vlastný ľud zo všetkých národov, čo sú na zemi“ (Dt 7,6).
„Ty si ľud, zasvätený Pánovi, svojmu Bohu, a on si ťa vyvolil“ (Dt 14,2).
„Neboj sa, sluha môj, Jakub, miláčik, ktorého som si vyvolil“ (Iz 44,2).
„Urobím ťa pečaťou, lebo teba som si vyvolil“ (Ag 2,23).
„Hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj miláčik, v ktorom mám zaľúbenie. Vložím na neho svojho Ducha.“ (Mk 12,18).
„Ja viem, koho som si vyvolil“ (Jn 13,18).
„Čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných“ (1Kor 1,27).
„V ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske“ (Ef 1,4).

Pošle po teba anjelov

Na záver môžete nechať deti, aby podobnú dobrú správu našli aj v rozoberanej stati.
Ježiš hovorí, že keby prišiel čas, že sa nebo a zem pominú, on „pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od kraja zeme až po kraj neba.“
  • Slovíčko „keby“ je tu len preto, aby sme deti rozprávaním o parúzii (Ježišov druhých príchod) namiesto radostného očakávania nevystrašili prílišným popisovaním katastrof.

Modlitba

Pane Ježišu, sudca živých i mŕtvych, zmiluj sa nad nami a pomáhaj nám žiť tak, aby sme sa zaradovali, keď ťa uvidíme prichádzať s veľkou mocou a slávou. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Obrázky

Publikácie a pomôcky