Ty moja sila

CR-31 NEB

Izraelský národ bol po 400 rokoch vyslobodený z Egypta. Ich predkovia tam prišli ako slobodní ľudia, no časom majorita túto etnickú skupinu zotročila. Boh ich, prostredníctvom Mojžiša, mocnými činmi a znameniami, vyslobodil. Mojžiš ich potom viedol púšťou až k Božiemu vrchu Horeb. A tam dostal pre nich pravidlá pre život na slobode.
Tí bývalí otroci, utrhnutí z reťaze ako puberťáci, ktorých rodičia prvý krát nechali doma samých celý víkend, rýchlo prišli na to, že sami seba nemajú v moci. Keď sa prebrali z ošiaľu, zbadali sa, že tancujú okolo zlatého teľaťa, ktoré si sami vyrobili a klaňajú sa niečomu, čo ešte pred pár dňami boli ich zlaté náramky, prstene a náušnice - korisť, ktorou sa odškodnili cestou z Egypta. O tom sa, mimochodom, Písmo zmieňuje len tak na okraj, predsa len, o predkoch len v dobrom. Ak sa dá.
Mojžiš im predstaví dekalóg, aj celú jeho rozširujúcu interpretáciu. A niekde do toho celého procesu treba zaradiť aj dnešné prvé čítanie. Zaujali ma slovesá, ktoré Mojžiš použil. Mojžiš povedal ľudu:
Všetko sa točí okolo týchto štyroch: boj sa, zachovávaj, počúvaj, miluj
  • Boj sa Pána, svojho Boha. Nie je strach ako strach. Toto boj sa by sme mohli vysvetliť aj slovami úcta a bázeň. Takýto, nazvime to úctivý a bázlivý strach, môže byť motívom pre zachovávanie prikázaní. Napríklad muž, ktorý miluje svoju manželku, má ju v úcte, sa bojí, aby ju nesklamal. Nie je to strach z despotu, ani strach, ktorý sa rodí z komplexov menejcennosti, ale taký, ktorý pramení z úctivej lásky.
  • Dvakrát tam zaznie sloveso počúvaj. O význame počúvania by vedeli svoje rozprávať rodičia a učitelia. Vlastne sú tu dva imperatívy: počúvaj v zmysle vnímaj a počúvaj vo význame poslúchaj.
  • Tri krát Mojžiš hovorí o zachovávaní. Dvakrát použije presne toto slovo (svedomite zachovávaj príkazy) a raz to vyjadrí obrazne (tieto slová... budú v tvojom srdci). Zachovávať tu znamená pamätať si, chrániť a dodržiavať. Len to, čo si pamätám a na čo pamätám, môžem dodržať. Preto máme kalendáre a diáre, aby sme dodržali nejaké termíny. A preto niektorí kresťania večer, ako súčasť modlitby pred spaním, opakujú desatoro. Chrániť. Ani nie tak pred druhými, ako skôr pred sebou, pred zľahčovaní, zjenodušovaním, ochádzaní... A dodržiavať. Bez kompromisov.
  • No a napokon je tu druhý motív, okrem "Boj sa Pána, svojho Boha" je tu aj "Milovať budeš Pána, svojho Boha"
Vlastne by sme mohli povedať: "Boj sa, zachovávaj a počúvaj, pretože miluješ." Alebo: "Miluj aj tým, že sa budeš báť, budeš zachovávať a počúvať." Je to podobné, ako u vás doma. Ty už dávno vieš, že tvoj manžel, tvoje deti, svokrovci... nie sú dokonalí a občas máš asi pocit, že oveľa viac dávaš, než dostávaš. A predsa zachovávaš vernosť, bojíš sa o svojich blízkych a počúvaš dookola svokrine ponosy..., pretože miluješ.

V tomto duchu spievame dnes so žalmistom: "Milujem ťa, Pane, ty moja sila." Je to vyznanie lásky (milujem ťa) i vďačnosti (ty moja sila). A to je ďalšia vec. Niekedy sa pýtam ľudí: "Kde na to beriete silu?" Najčastejšie sa ľudia odvolávajú na Božiu pomoc, on je ich sila. 
Báť sa Pána, svojho Boha, počúvať jeho prikázania, zachovávať ich, a ešte ho aj milovať... by bolo nemožné, keby sme mu nedovalili, aby bol našou silou.

Pomodli sa dnes večer úryvok zo žalmu 18:

Publikácie a pomôcky