Rodinná katechéza / Chudobný boháč

Rodinná katechéza, XXVIII. cezročná nedeľa, rok B (10.10.2021)
metodikapríloha

Charakteristika

Známy evanjeliový príbeh o bohatom mužovi, ktorému vzťah k majetku bráni nasledovať Krista (Mk 10,17-27) využijeme na predstavenie kresťanského postoja k majetku a pozvanie k deleniu sa s inými. Katechéza začína uvedením do nedeľného evanjelia a uvažovaním o podobách chudoby. Zdôrazneníme, že dotyčný bol dobrý človek a s obľubou konal dobré skutky a vyhneme sa schématickému a nespravodlivému odsudzovaniu bohatých ľudí a zároveň poukážeme na možnú chudobu bohatých. Po úvode a modlitbe nasleduje čítanie z evanjelia a po ňom pokračujeme v katechéze. Najprv odhalíme identitu neznámeho (Ježiš) a potom vedieme deti, aby sa identifikovali s postavou muža z nášho príbehu. Katechéza končí pozvaním k darovaniu a modlitbe.

Pomôcky

Ku katechéze budete potrebovať obrázky č. 1-8 z prílohy. Obrázky si vytlačte, č. 2-8 aj vystrihnite. Ak sa rozhodnete pre rozširujúce aktivity, ďalšie pomôcky sú uvedené v poznámkach č. 18-21. 

Úvod

 • 1. Stretnutie začneme uvedením do nedeľného evanjelia, ktoré prepojíme s úvodnou modlitbou.
 • Uvedenie do nedeľného evanjelia
 • 2. Ukážte deťom obrázok chlapca, kľačiaceho pred siluetou stojaceho muža (obr. 1). Spoločne uvažujte, prečo kľačí, čo robí, a čo potrebuje.
 • 3. Ak na to deti neprídu samé, nepriamo ich naveďte, aby v neznámom stojacom videli bohatého a v kľačiacom videli chudobného človeka. Napíšte k postavám označenie Bohatý a Chudobný.
 • 4. Spoločne s deťmi vytvorte a zapíšte zoznam potrieb chudobného (jedlo, dom, oblečenie, peniaze…). Rovnaký zoznam napíšte aj k siluete, v tomto prípade to bude zoznam vecí, ktorými môže obdarovať prosiaceho. V zoznamoch nechajte miesto na doplnenie ďalších, ktoré sa objavia po prečítaní evanjelia (večný život).
O chvíľku budeme v evanjeliu počúvať o tom kľačiacom mužovi. Dozvieme sa o ňom zaujímavé veci: mal dostatok jedla, vlastný dom, oblečenie pomaly na každý deň v roku a peňazí toľko, že ich mohol rozdávať. 
 • 5. Pri rozprávaní odfajkmite jedlo, dom, oblečenie a peniaze.
Mohol mať všetko, na čo pomyslel. Ale nemohol mať všetko. A preto sa nakoniec cítil ako chudák a  z nášho príbehu odišiel smutný, pretože mal veľký majetok.
 • 6. Na zoznam môžete pripísať, že mu chýbala radosť z toho, čo má. 
A ešte jedna zaujímavosť. Z rozprávania sa dozvieme, že to bol veľmi dobrý človek. Viete, čo si ňom hovorili ľudia? Všetci vedeli, že čestne a verne zachováva všetky prikázania.
 • 7. Ak deti už poznajú desatoro, môžu si ho krátko zopakovať. Potom priložte alebo prilepte na obrázok oblak (obr. 2).

Modlitba

V živote urobil veľa dobrého, už ako malý chlapec. Teraz sa budeme modliť za nás, aby sme boli aj my v horliví konaní dobrých skutkov.
 • 8. Jeden z dospelých prednesie modlitbu (Modlitba dňa. CR-28 NE B).
Prosíme ťa, všemohúci Bože, nech nás tvoja milosť ustavične predchádza i sprevádza, aby sme vždy horlivo konali dobré skutky. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Evanjelium

 • 9. Všetci stoja a jeden z dospelých prednesie nedeľné evanjelium (Mk 10,17-30, alebo kratšie 10,17-27).
Keď sa Ježiš vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal sa ho: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“
Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku!“
Ale on mu povedal: „Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti.“
Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“
On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok.
Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!“ Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. Ale Ježiš im ešte raz povedal: „Deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva! Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“
Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si: „Kto potom môže byť spasený?“
Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.“

Katechéza

Konečne vieme, kto je náš neznámy bohatý muž. Je to Ježiš. Práve odchádzal do Jeruzalema, keď k nemu, na poslednú chvíľu, ktosi pribehol, kľakol si pred ním a pýtal sa ho: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“
 • 10. Priložte na obrázok postavu Ježiša (obr. 3) a bubliny s otázkou a odpoveďou (obr. 4).
 • 11. Upozornite deti, že Ježiš predsa nebol boháč, vyčiarknite z jeho zoznamu jedlo, dom, oblečenie a peniaze. Môžete vysvetliť, že Ježiš mal čo jesť, mal oblečenie, nejaké peniaze, aj miesto na prenocovanie, ale nepatril k bohatým ľuďom, rozhodne bol chudobnejší, ako muž, ktorý pred ním kľačal.
 • 12. Rozšírte oba zoznamy a pripíšte na ne večný život, po ktorom chudobný túži a Ježiš má moc darovať ho človeku.

Nasleduj ma!

Ježiš chce darovať večný život aj tomuto človeku a určite je rád, že on po tomto dare túži. A tak ho vyzve, aby išiel s ním. Hovorí mu: „Nasleduj ma.“ No on nejde. Aspoň nie hneď, možno sa neskôr predsa len rozhodol.
Má svoj dom, kopu oblečenia, peniaze, jedlo… Ale namiesto toho, aby mu tie veci pomáhali, skôr mu bránia ísť za Ježišom a získať tak večný život.
 • 13. Uložte okolo kľačiaceho obrázky jedla, domu, peňazí a skrine (obr. 5-8) tak, aby mu bránili vstať a vykročiť. Pozrite aj poznámku č. 18.
Chudák, má toho tak veľa, že sa nemôže ani postaviť a ísť za Kristom. Asi to na ňom vidno. Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ Možno mal pocit, že sa musí stále starať o dom a záhradu a nemá čas na nič iné. Alebo sa bál odísť z domu na dlhšie, aby mu zlodeji neukradli jeho poklady. Možno každé ráno strávil veľa času pred skriňou a premýšľal, čo si oblečie. Ježiš nechce, aby sa stal bezdomovcom alebo žobrákom. Veď ani Ježiš nebol žobrák. Chce, aby bol od vecí slobodný.

Aktualizácia príbehu

Vlastne aby sme my boli slobodní.
 • 14. Položte postavy Ježiša a kľaciaceho muža na čistý hárok papiera. Medzi nich napíšte BOH a TY. Namiesto nápisu chudobný môžete doplniť mená detí, miesto nápisu bohatý napíšte Ježiš.
 • 15. Vytvorte zoznam vecí, na ktoré sú deti bohaté. Nehľadajte veci, ktoré im bránia v konaní dobra alebo nasledovaní Ježiša, ale sústreďte ich pozornosť na to, s čím sa môžu podeliť s druhými. Potom pridajte na zoznam to, čo im chýba a Ježiš má moc darovať im to, napríklad odpustenie a silu odpúšťať, radosť a ochotu slúžiť, večný život…
 • 16. Veďte deti k rozhodnutiu deliť sa o to, v čom oplývajú a k modlitbe za to, v čom potrebujú byť obdarované. O tieto myšlienky môžete rozšíriť aj nasledujúcu spoločnú modlitbu.

Modlitba

 • 17. Prosby sú prevzaté z nedeľnej liturgie (Spoločné modlitby veriacich. CR-28 NE B), prispôsobte si ich a rozšírte podľa potreby. Po poslednej prosbe môžete pridať Otče náš, potom záverečnú modlitbu a zakončite prežehnaním.

Pán Ježiš prisľúbil stonásobnú odmenu a večný život tomu, kto oslobodí svoje srdce od majetku a pripútanosti k tomu, čo nepatrí Bohu. Aj my ho vrúcne prosme.

1. Daj nášmu pápežovi Františkovi dobrých a verných pomocníkov, ktorí mu budú pomáhať vo vykonávaní náročného pastierskeho úradu Cirkvi.
2. Osvieť svojím Duchom predstavených prosperujúcich štátov, aby podľa tvojej výzvy pomáhali chudobnejším krajinám.
3. Odmeň všetkých, ktorí ťa nasledujú celým srdcom, hojnými darmi svojej milosti.
4. Pretvor naše srdcia poškvrnené hriechom, aby nás neovládalo lakomstvo a neúmerná túžba po hmotných dobrách tohto sveta.
5. Svojich verných, ktorí pre teba opustili všetko, priveď do nebeskej vlasti, kde máš pre nich pripravenú odmenu.

Pane Ježišu, sľubuješ večnú odmenu tým, ktorí si viac vážia večné hodnoty ako pozemské; vypočuj naše prosby a daruj nám silu oslobodiť sa od všetkého, čo nás oddeľuje od teba. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Rozširujúce aktivity

 • 18. Katechézu môžete obohatiť o niektorú z nasledovných aktivít a nahradiť nimi obrázky z bodu č. 13. Všetky tri aktivity vyjadrujú tú istú myšlienku, len využívajú iné pomôcky.
 • 19. Lampión. Kúpte si alebo vyrobte lampión, návod na výrobu nájdete aj na stránke https://www.kreativita.info/navod-lampion-stastia; v tomto videu https://youtu.be/27jP83JYUlo sú použité materiály, ktoré sa nájdu asi v každej domácnosti. Obrázky domu, jedla, peňazí a skrine spojte nitkami s lampiónom, prípadne ich aj zaťažte, aby lampión nemohol vzlietnuť. Idea: Človek je ako lampión, Ježiš (sviečka) nám túži darovať večný život a chce, aby sme stúpali k nebu. Dáva nám Ducha Svätého (plameň sviečky, ktorý zohrieva vzduch v lampióne). Ale musíme sa oslobodiť od vecí, ktoré nás pripútavajú. Riešením je naučiť sa darovať (nožnice). Prestrihnite nitky, aby mohol lampión vzlietnuť. Dbajte na bezpečnosť!
 • 20. Balón. Podobným spôsobom môžete využiť balón, naplnený héliom. V tomto prípade je človek balónom a Ježiš je ten, čo nás napĺňa a dáva silu stúpať k nebu. Obrázky a nožnice použite podobne ako pri lampióne, na balón môžete prilepiť kľačiacu postavičku, na nádobu s héliom zase postavu Ježiša.
 • 21. Dron. Namiesto predchádzajúcich dvoch aktivít môžete použiť dron. Na dron zaveste kľačiacu postavičku (podlepte ju tvrdším papierom), šnúrkami ju spojte s obrázkami, ktoré zostanú na zemi. Obrázky a nožnice použite podobne ako pri lampióne. Ježiš dáva človeku silu (motory, batérie, dron), vedie nás (diaľkové ovládanie), opustiť a rozdať tu znamená odstrihnúť sa…

Obrázky

    • Malý misionár. Nedeľné sväté omše školský rok 2021/2022. Bratislava: PMD, 2021.
    • https://pixabay.com/sk/vectors/dom-158089
    • https://pixabay.com/sk/vectors/jedlo-311262
    • https://pixabay.com/sk/vectors/šatník-575376
    • https://pixabay.com/sk/vectors/box-161876

Publikácie a pomôcky