L+L / Liturgia a Lukáš

Svätý Lukáš, evanjelista

Dnešné liturgické texty sú zámerne zostavené tak, aby nám čo najviac povedali o svätom Lukášovi. Poďme sa na ne pozrieť.
  1. Úvodný spev (u nás sa obyčajne nahrádza úvodnou piesňou): "Aké sú vítané na horách kroky posla, ktorý hlása pokoj, posla dohrej zvesti, ktorý ohlasuje spásu." Tento parafrázovaný veršík zo Starého zákona pripomína Lukášovo poslanie. Aj on je posol, ohlasovateľ. Jednak osobne ako misionár, o tom je zmienka napríklad v prvom čítaní, jednak prostredníctvom evanjelia a Skutkov apoštolov, ktoré nám zanechal.
  2. Modlitba dňa: V texte modlitby zaznieva prosba "daj, aby všetci kresťania boli jedno srdce a jedna duša." Je to nenápadný odkaz na Skutky apoštolov, kde Lukáš slovami jedno srdce a jedna duša charakterizuje život prvej kresťanskej komunity v Jeruzaleme.
  3. Prvé čítanie: Nasleduje prvé čítanie, v ktorom si Pavol povzdychne "Jediný Lukáš je so mnou." Byť "s" je dôležité. A Lukáš je s Pavlom, stojí pri ňom, podporuje ho, slúži, učí sa od neho... Lukáš sa narodil v Antiochii do bohatej pohanskej rodiny. Vyštudoval, veľa cestoval po Grécku a Egypte. Nevieme kedy a ako sa stal kresťanom. No je jasné, že čo píše v evanjeliu a väčšej časti Skutkov apoštolov, nemohol osobne zažiť. Domnievame sa, že to bol práve Pavol, kto ho priviedol k viere a Lukáš podľa jeho rozprávania (a samozrejme s využitím Evanjelia podľa Marka) spísal svoje evanjelium. Mohol sa stať svedkom vďaka tomu, bol "s" Pavlom, nezostal sám a nenechal ho samého.
  4. Žalm: Aj tento raz nás žalm pozýva k oslave a chvále Pána. Dôvod, na ktorý sa máme sústrediť, tiež súvisí s Lukášom. "Tvoji svätí, Pane, oznamujú slávu tvojho kráľovstva", spievame v refréne. Lukáš je jedným z nich.
  5. Evanjelium: Lukáš určite nebol súčasťou jej prvej sedemdesiatdvojky. Ale patril k iným, ktorých Kristus poslal prostredníctvom apoštolov. V roku 51 išiel s Pavlom a inými učeníkmi na misijné cesty do Filíp, Solúna, Macedónska, potom do Grécka, Malej Ázie, Palestíny, Sýrie a Talianska. A v misii pokračoval aj po Pavlovej smrti, podľa tradície hlásal evanjelium v Dalmácii, Taliansku a Galii. Niektorí uvádzajú, že sa dostal aj do Horného Egypta a Líbye. Akým spôsobom zomrel, nie je isté. Niektorí hovoria, že ako osemdesiatštyri ročného ho obesili v Patrase v Grécku, správy o mučeníckej smrti však nie sú dostatočne podložené.
  6. Spoločné modlitby: Niektoré črty Lukášovho života nás priamo povzbudzujú k modlitbe. Podľa starobylej tradície Lukáš namaľoval prvý obraz Panny Márie. Nevieme, či to brať doslovne, alebo symbolicky, no faktom je, že najcelistvejší obraz o živote Márie máme práve do Lukáša. A to nás privádza k prosbe aby nás Nebeský Otec viedol "k synovskej úcte a láske k Panne Márii," matke svojho Syna.
  7. Modlitba nad obetnými darmi: V modlitbe nad darmi, ktoré prinášame dnes na oltár, kňaz prosí, aby sa stali "pre nás duchovným liekom a pomáhali nám k večnej sláve." Zmienka o lieku tu nie je náhodou, ale pripomína Lukášovo povolanie lekára i to, že v jeho evanjeliu najlepšie vidno Ježišovu črtu lekára tela i duše.
  8. Modlitba po prijímaní: Po svätom prijímaní prosíme, aby nás Eucharistia upevnila "vo vernosti k evanjeliu, ktoré ohlasoval svätý Lukáš." Cirkev nám tak pripomína Lukášovo kľúčové dvojdielo, Evanjelium a Skutky. 
Prečítajte ich :-)

Publikácie a pomôcky