Kalich zmluvy a dobrorečenia

Najsvätejšie Kristovo telo a krv

Na Božie telo sa hovorieva o Eucharistii ako o procesii, chlebe, pokrme, obete... Dnes by som chcel pripomenúť iné dva prvky, vyjadrené biblickými výrazmi krv zmluvy a kalich spásy. 

V prvom čítaní dnes počúvame o tom, ako Izraeliti uzatvorili s Bohom svoju zmluvu. Mojžiš zobral krv obetných zvierat, polovicu vykropil na oltár a druhou pokropil ľud. Predtým však čítal nahlas z knihy zmluvy, teda zo Svätého písma, na čo Izraeliti reagovali zvolaním "Splníme všetko, čo Pán povedal, a budeme poslúchať."

Ten príbeh je jedným z predobrazov svätej omše. Aj my čítame z kníh zmluvy, zo Starej a Novej zmluvy, aj keď na Slovensku uprednostňujeme pomenovanie Starý a Nový zákon. A hoci nie sme krvou pokropení, prinášame nekrvavú obetu Kristovej krvi. Kňaz nad kalichom prednáša Ježišove slová: "Toto je moja krv novej a večnej zmluvy". Nie sú ňou pokropené naše telá z vonku, ale rovno ju prijímame do svojho vnútra. Cirkev pripomína, že aj keď prijímame Eucharistiu "len" pod spôsobom chleba, prijímame celé Telo a Krv Kristovu. Tým za seba stvrdzujeme zmluvu, akoby sme svätým prijímaním hovorili: "Splníme všetko, čo Pán povedal, a budeme poslúchať."

V dnešnom žalme spievame: "Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal? Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo." Kalich spásy (alebo dobrorečenia) je kalich, ktorý Izraeliti používali pri ďakovných obetách. Kalich bol naplnený obetným vínom, časť z neho vyliali na oltár a zvyšok vypili pri hostine, ktorá nasledovala. Obetou bol celý obrad, teda vyliatia aj vypitie vína. Žalmista hovorí práve o o takej obete. Prináša ju z vďaky za nejaké vyslobodenie: "Ty si mi putá rozviazal. Obetu chvály ti prinesiem a budem vzývať meno Pánovo," hovorí. A svoju modlitbu zakončí prísľubom: "Splním svoje sľuby Pánovi pred všetkým jeho ľudom."

To je ďalší z predobrazov svätej omše, ktorá je Eucharistiou, teda vďakyvzdávaním, ďakovnou obetou. Veď robíme to čo Ježiš: On vzal "kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom."

Tým že slávime (a k plnosti slávenia patrí prijímanie) Eucharistiu, uzatvárame zmluvu s Bohom a zároveň mu ďakujeme. Za čo mu chceš dnes ďakovať? A si pripravený urobiť "všetko, čo Pán povedal", a poslúchať? Splniť "svoje sľuby Pánovi pred všetkým jeho ľudom"?

Publikácie a pomôcky