Rodinná katechéza / Kristus, svetlo sveta

Charakteristika: Domáca bohoslužba pre rodiny s mladšími deťmi, Veľkonočná vigília alebo nedeľa. Priebeh: Bohoslužba začína pripomenutím udalostí Veľkého piatku a Bielej soboty, nasleduje čítanie evanjeliovej správy o zmŕtvychvstaní, domáci obrad svetla, spev aleluja, oslavný žalm, Modlitba Pána a požehnanie. Ďalšie tipy nájdete na https://youtu.be/JqflcxaSrzs. Metodika na stiahnutie.

1. Pripravíme miesto a pomôcky

Vyrobte si paškál. Paškál je veľkonočná svieca, ktorá symbolizuje Zmŕtvychvstalého. Ak ho doma nemáte, môžete si ho vyrobiť. Tu (https://youtu.be/jeWkBMspMJw) je návod, ako to spraviť s dvomi voskovkami a štetcom. Ak nemáte voskovky po ruke, môžete si znaky Α, Ω, ╬ a letopočet 2020 vystrihnúť z farebného papiera a nalepiť na sviečku na miesto, kam zatiaľ plameň určite nedosiahne. Len ich potom včas odlepte, hasiči majú teraz dosť inej práce ;-).

Sviečky. Pripravte pre každého malú sviečku, stačí aj čajová sviec, môžete ju vložiť do pohára…

Postavičky. Ak ste tak ešte neurobili pred bohoslužbou na Veľký piatok, vystrihnite a vymaľujte postavičky Máriu Magdalénu, vojaka a anjela. Nájdete ich na https://rebrik.sk/wp-content/uploads/2019/03/Postavy-makety-.pdf alebo v prílohe.

Záhrada Veľkého týždňa. Ak ju ešte nemáte, pripravte si záhradu Veľkého týždňa. Do veľkého kvetináča alebo inej nádoby si pripravte miniskalku, záhradu s hrobom a odvaleným kameňom a vŕšok s tromi krížikmi. Záhradu umiestnite na čestné miesto, ak sa dá, najlepšie na stôl alebo malý stolík. Na prostredný kríž môžete prevesiť bielu šatku, kameň nechajte od hrobu odvalený. Ak nebudete záhradu pripravovať, celkom podobne vám môže poslúžiť aj obrázok prázdneho hrobu (príloha).

Sväté písmo. Pri bohoslužbe budeme čítať evanjeliovú perikopu Mt 28,1-10.

Pieseň. Pripravte si piesne. Čo najviac takých, kde zaznie aleluja. Napríklad: Aleluja šabalaba (https://youtu.be/H38kierQQlY), alebo Boh nezomrel (https://youtu.be/0Ls8IfzErag) či On vstal z mŕtvych (https://youtu.be/8FZEDsNXnEQ). Nacvičte si aj pieseň Moje malé svetielko (https://youtu.be/bzQ3BkE1TbQ). Ak si netrúfate na spev, môžete si ju pustiť na tablete alebo počítači. Klip má myšlienku, ktorá hodí k našej téme.

2. Začíname

Predsedajúci (P) uvedie domácu bohoslužbu dialógom o svetle. Deti uvažujú nad tým, aké by to bolo, keby sme žili stále vo tme. Potom pokračuje rozprávaním o Márii Magdaléne. Ukáže deťom postavičku Magdalény a hovorí:

P: Dnes budeme uvažovať o tejto žene. Je to Mária Magdaléna a už sme sa s ňou stretli. Patrí k Ježišovým priateľom a učeníkom. Bola s Ježišom dokonca aj vtedy, keď ostatní zo strachu utiekli.  Včera sme čítali: „Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna.“

P: Mária Magdaléna bola pri tom, keď Ježiš zomrel na kríži. Asi pomáhala aj s jeho pohrebom.

Tu môžete s deťmi zopakovať udalosti Veľkého piatku a na záhrade názorne presúvať postavičky, na začiatku stojí Mária Magdaléna s Jánom a Máriou i vojakom pod krížom. Na konci je hrob zavalený a pred ním stojí vojak na stráži… Potom  sa opäť vrátime k rozprávaniu o Magdaléne.

P: Mária Magdaléna prežíva veľký smútok a bolesť. Stratila Ježiša. Cíti sa, akoby bola všade okolo nej strašná tma a akoby už nikdy nemalo vyjsť slnko. Ale tak, ako každé ráno znova vyjde slniečko a vyženie tmu a noc, aj Máriu Magdalénu naplnilo svetlo a radosť.

3. Čítame zo Svätého písma

P: Teraz si prečítame, ako sa to všetko stalo.

Potom lektor prednesie evanjeliovú stať Mt 28,1-10.

L: Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. Vtom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi. Anjel sa prihovoril ženám: „Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: ‚Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte.‘ Hľa, povedal som vám to.“

Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: „Pozdravujem vás!“ Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“

4. Počúvame a oslavujeme

Po prečítaní s deťmi odložte zo záhrady postavičku vojaka a k Márii Magdaléne pridajte Ježiša a anjela. 

P: Mária Magdaléna zažila veľkú radosť, pretože stretla Ježiša. Ježiš nie je mŕtvy, on žije, vstal z mŕtvych. Myslím, že Magdaléna si celou cestou spievala. Z plného hrdla volala Aleluja.

Spev aleluja je veľmi dôležitý. Zaspievajte si s deťmi oslavné aleluja.  Potom pridajte úryvok zo žalmu 118 so zvolaním alebo spevom aleluja.

P: Oslavujte Pána, lebo je dobrý,  lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý, že jeho milosrdenstvo trvá naveky.  O: Aleluja
P: Pánova pravica mocne zasiahla, Pánova pravica ma zdvihla. Ja nezomriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Pánove. O: Aleluja

P: Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná. O: Aleluja

5. Svedčíme

P: Ježiš vložil do srdca Márie Magdalény svetlo a radosť. Už nie je smutná. Ježiš je ako svieca, ktorá osvetľuje noc.

Zapáľte svoj rodinný paškál, alebo inú sviecu so slovami:

P: Kristus, svetlo sveta. O: Bohu vďaka.

Potom zapáľte sviecu pre každého člena rodiny ;-). Môžete to urobiť tak, že najstarší člen rodiny si zapáli svoju sviečku, ňou pripáli sviečku mladšiemu, ten ďalšiemu v poradí, až po najmenšieho. Paškál môžete položiť na vhodné miesto do záhrady.

Môžete ju vložiť do okna, ako k tomu pozývajú biskupi: „Milí veriaci, bratia a sestry, až na výnimky nebude pre vás možné zúčastniť sa vrcholu celého liturgického roka - slávenia Veľkonočnej vigílie. Preto navrhujeme, aby ste v dobe, keď sa Veľkonočná vigília slávi, teda na Bielu sobotu po zotmení, zapálili za oknami svojich domovov sviečku, prípadne vystavili obraz nášho Pána Ježiša Krista, ktorý v tejto slávnej noci popravde vstal zmŕtvych. Je to stará veľkonočná tradícia, ktorú by sme priviedli k životu a vydali tak svedectvo, že Ježiš je Svetlom nášho života, ktorý nepozná západ, ako o tom počas veľkonočnej noci s radosťou a rozochvením spievame. Ďakujeme vám, že sa k tejto výzve pripojíte.“

Potom predsedajúci pokračuje:

P: Všimli ste si, že Magdaléna si tú dobrú správu, to svetlo, ktorým ju Ježiš rozžiaril, nenechala pre seba?  Ženy „rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom.“ Urobme to isté, podeľme sa s druhými o radosť z toho, že Ježiš vstal z mŕtvych.

Teraz s deťmi urobte zoznam, stačia dvaja, traja ľudia, ktorým po skončení modlitby spoločne zavoláte, aby ste im, ako Mária Magdaléna apoštolom, oznámili, že Kristus vstal z mŕtvych.

6. Modlíme sa a žehnáme

P: Našu bohoslužbu zakončíme modlitbou, ktorú Ježiš naučil svojich učeníkov a učeníčky.

O: Otče náš, ktorý si na nebesiach… 

Predsedajúci ukončí modlitbu požehnaním z Liturgie hodín. Všetci sa prežehnajú.

P: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života.
O: Amen.


Publikácie a pomôcky