Verte evanjeliu

Pôst-01 NE B

Premýšľam nad dnešným evanjeliom. Je krátke, ale bohaté. Také hutné...

"Duch hnal Ježiša na púšť" hovorí Marek. Bolo to hneď po krste v Jordáne a do pustatiny vedie Ježiša Duch Svätý, ktorý na neho zostúpil pri krste. Púšť a pôst majú veľa spoločného, ticho, samotu, hlad, prázdno, v ktorom sa ozývajú naši súkromní démoni, i anjelov, ktorí sú tam človeku zvlášť nablízku... Už chýba len jediné: Duch Svätý. Prechádzaj každý deň pôstneho obdobia s Duchom Svätým. Pýtaj sa ho a nechaj sa ním viesť.

"Na púšti bol štyridsať dní..." Priznám sa, že teraz neviem uvažovať o pôste ako o štyridsiatich dňoch. Onedlho to bude (liturgicky) rok, čo žijeme s pandemickými obmedzeniami. Vlani sme ešte začali pôstne obdobie ako sme zvyknutí, ale potom prišli v rýchlom slede sprísňované opatrenia. Zmŕtvychvstanie Pána sme neslávili verejne a ja mám stále pocit, akoby to vlaňajšie pôstne obdobie ani neskončilo, mám pocit, že stále trvá. Nemám na čele znak popola, mojím terajším symbolom pokánia je rúško alebo respirátor.

"Satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali." To je ďalšia vec. V pustatine nie je veľa toho, čo by tam človek mohol vidieť. Ježiš tam bol niečo vyše mesiaca a znova a znova sa musel rozhodovať, čomu bude venovať svoju pozornosť - satanovi, divej zveri či anjelom. Čomu chceš venovať svoju pozornosť ty? Satanovi, ktorý hľadá hocakú skulinku, len aby ľudí rozoštvával proti Bohu i voči sebe navzájom? Tým, čo sa správajú menej ako ľudia a viac ako divá zver? Alebo tomu, čo je Božie? Satan ponúka všeličo. Ale iba "anjeli mu posluhovali."  

"Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo," hovorí Ježiš. A je to tu, teraz je ten najlepší čas, lepší už možno nikdy nebude. Nepremárni ho. 

A ako ho máme využiť? "Kajajte sa a verte evanjeliu," pokračuje Ježiš. O pokání ešte počuť budeme, no pouvažujme nad tým, čo to znamená veriť evanjeliu.
Verím. V slove veriť je zahrnutá široká škála postojov od verím vo význame od "myslím si, že toto, nejaká veľmi konkrétna vec, je pravda, aj keď si to nemôžem overiť" až po "verím ti a budem ti veriť, nech urobíš čokoľvek". Môžeme to vyjadriť aj trojicou slov s rovnakým základom: verím - dôverujem - som verný. Verte evanjeliu, buďte v tom verní, dôverujte mu...

Znamená to veriť tomu, čo evanjelium hovorí, to v podstate nie je ťažké, k tomu sa treba len preskúmať, čo sa dá a rozhodnúť sa. Preskúmaj evanjelium. Pôstne obdobie je vynikajúci čas na prečítanie všetkých štyroch evanjelií, Matúša, Marka, Lukáša a Jána. Začni Markom. Neboj sa, nezaberie ti to celých štyridsať dní, len pár hodín. Ak si to rozložíš na celý pôst, tak len pár minút denne.

Druhým momentom je dôvera evanjeliu. Dôveruj mu, teda nechaj sa ním viesť. Napríklad také evanjeliá pôstnych nedieľ. Postupne nás zavedú na rôzne miesta a do rozličných situácií. To dnešné nás vedie na púšť, budúcu nedeľu vystúpimena vrch Tábor, ďalšiu nedeľu nás evanjelium zavedie do chrámu, potom k Nikodémovi a napokom ku Grékom, ktorí hľadajú Ježiša. A všade tam nás k niečomu vyzve. "Kajate sa a verte", hovorí dnes. "Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho", zaznie budúcu nedeľu. Dôveruj a urob, čo ti hovorí: preži tento týždeň v pokání, budúci v počúvaní Ježiša...

A do tretice je tu vernosť evanjeliu, teda dôvera, ktorá je stabilná, má charakter čnosti, trvalého návyku.

Cirkev to veľmi pekne vyjadrila v dnešnej modlitbe dňa: Všemohúci Bože, udeľ nám milosť, aby sme prežívaním štyridsaťdenného pôstneho obdobia hlbšie vnikali do Kristovho tajomstva a čnostným životom napredovali na ceste k spáse.
  • Udeľ nám milosť - to je prosba o dar Ducha Svätého.
  • Hlbšie vniknúť do Kristovho tajomstva - teda viac spoznávať, aby sme mohli hlbšie uveriť.
  • Napredovanie na ceste k spáse - to je to pozvanie veriť evanjeliu.
  • Skrze čnostný život - tu máme zase odkaz na vernosť.
Všemohúci Bože, udeľ nám milosť, aby sme prežívaním štyridsaťdenného pôstneho obdobia hlbšie vnikali do Kristovho tajomstva a čnostným životom napredovali na ceste k spáse. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Publikácie a pomôcky