Nedeľná katechéza: 2. pôstna nedeľa

Katechéza v rodine, Druhá pôstna nedeľa, rok B (28.02.2021)

Počúvajte ho!

Príprava

 • Venujte pozornosť príprave miestnosti (biely obrus, kríž, sviečka, Sväté písmo s otvorenou staťou Mk 9,2-10) a domácej pobožnosti (slávnostné oblečenie, vypnuté mobily a podobne).
 • Pripravte sa na katechézu. Budete potrebovať obrázok dopravnej značky z prílohy (s. 7 alebo 8), prípadne vykladací materiál podľa popisu pred úvodnou modlitbou. Pripravte si aj obrázky a šablónu (s. 1-3), kartičky (s. 6) a kocky (s. 4-6). Kocky vytlačte na tvrdší papier, vymaľujte, vystrihnite a zlepte. 
 • Táto katechéza je súčasťou pôstneho cyklu Pôst2021: Práca na zmene. Pred katechézou si môžete s deťmi vyrobiť aj ďalšie pomôcky, ktoré vás budú sprevádzať pôstnym obdobím. Nájdete ich na https://www.tvoj-strom.info/2021/02/post2021-praca-na-zmene.html.

Úvodná modlitba

 • Dospelý ktorý vedie domácu pobožnosť sa prežehná a predstaví tému katechézy. Potom prednesie modlitbu.
V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.
Amen.

Dnes nás bude sprevádzať takáto zvláštna značka. Čo nám hovorí? Už ste takú značku niekedy videli?
Podobné značky bývajú pri ceste a hovoria vodičom, kam môžu ísť, či rovno, vľavo alebo vpravo. Ale táto je trochu iná. Neposiela nás dopredu, ale hore. Všimnite si, že šípka smeruje medzi oblaky. A ešte je tu jedna zvláštnosť: šípka ukazuje na žltý trojuholník. Trojuholník je symbolom, akousi značkou, pre Boha – Otca, Syna a Ducha Svätého. Takže tá značka nám vlastne hovorí, aby sme s smerovali k Bohu, do neba. Pošlime teraz k nebu našu modlitbu. 
 • TIP: Namiesto značky môžete použiť vykladací materiál, z ktorého postupne značku zložíte. Podľa toho čo máte k dispozícii môžete využiť textil, vatu, špagát a podobne. Napríklad takto: Do stredu položte biely kruh a naň menší kruh modrej látky. Spýtajte sa detí, čo im pripomína modrá farba. Potom pridajte šípku (z textilu, bieleho papiera, alebo ju „vykreslite“ kúskom špagátu). Oblaky vytvoríte z kúskov vaty. Trojuholník môže byť z papiera. 
Nebeský Otče, ty si nám prikázal počúvať tvojho milovaného Syna; živ našu vieru svojím slovom a očisťuj náš duchovný zrak, aby sme sa mohli vo večnosti tešiť z pohľadu na tvoju velebu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
 • TIP: Postavte sa do kruhu okolo značky, chyťte sa za ruky a najstarší člen rodiny prednesie modlitbu.

Evanjelium

Uvedenie do evanjelia

 • Na uvedenie do biblického textu využijeme techniku odkrývania obrazu. Zakryte obrázok šablónou z prílohy tak, aby deti videli len učeníkov, hľadiacich do neba. Deti uvažujú nad tým, čo asi tí muži vidia a snažia sa odpovedať na otázku: „Akí sú muži na obrázku?“ Z kartičiek z prílohy (dvanásť slov, menším deťom pokojne počet upravte:-) si vyberajú možné odpovede. Za každé správne slovo (unavení, spotení, prekvapení, ožiarení, preľaknutí alebo zvedaví) odkryte jedno políčko. Za nesprávne (smutní, nahnevaní, hladní, rýchli, chorí, pomalí) môžete políčka zakrývať. Obrázok teraz netreba odkryť celý, vrátime sa k nemu ešte po prečítaní evanjelia.

Čítanie z evanjelia

 • Jeden z dospelých prednesie evanjeliovú stať, všetci pri tom stoja.
Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nijaký bielič na svete tak nevybielil. A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom.
Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Rabbi, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Lebo nevedel, čo povedať; takí boli preľaknutí. Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“ A sotva sa rozhliadli, nevideli pri sebe nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby o tom, čo videli, nehovorili nikomu, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych. Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypytovali, čo znamená „vstať z mŕtvych“.

Katechéza

Odkrytie obrázka

 • Ak sa deťom nepodarilo obrázok odkryť, urobia to teraz. Tiež pomenujú jednotlivé postavy. V príbehu sa spomínajú traja učeníci, no na vrchu sú len dvaja. Tretie miesto nechal maliar pre nás.
 • Mojžiš a Eliáš sú pre nás neviditeľní, no Peter, Jakub a Ján videli aj ich. Udalosť sa udiala na vrchu Tábor, ako o tom informuje aj tabuľka za Ježišom. Ježiš zobral so sebou učeníkov na vrch, vedie ich bližšie k Nebeskému Otcovi. Preto značka v jeho ruke.
 • Ježiš je oveľa väčší než učeníci. To preto, že na vrchu Tábor ho videli takého, aký je v nebi, vo svojej sláve. Bežne ho vídali ako obyčajného muža, no tu sa im ukázal ako Boží Syn.
 • Podľa evanjeliového rozprávania by mal mať biely odev, tu má zelený (autor, Patxi Velasco Fano, takmer vždy oblieka Ježiša do zeleného odevu :-). Ale vyžaruje z neho svetlo, ktoré osvietilo aj učeníkov aj celý vrch.

Počúvajte ho!

Dôležité nie je len to, čo učeníci vidia, ale aj to, čo počujú: „Z oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“ Ježiš nás vedie k Nebeskému Otcovi. A on nás povzbudzuje, aby sme počúvali Ježiša.
 • Ukážte deťom najväčšiu kocku s názvami a symbolmi jednotlivých evanjelií (človek alebo anjel, lev, býk a orol).
Ježiš k nám často hovorí cez Evanjelium. Štyria evanjelisti, Matúš, Marek, Lukáš a Ján napísali štyri evanjeliá, v ktorých zhromaždili Ježišove slová. Tak sa to, čo Ježiš robil a učil, zachovalo už 2000 rokov.
 • Väčším deťom vysvetlite, že každé evanjelium je rozdelené na kapitoly (ukážte im veľké číslo na začiatku kapitoly) a každá kapitola na verše (malé čísla). 
 • Pomocou kociek si môžete počas týždňa vyberať ďalšie verše alebo state na čítanie. Pomodlite sa modlitbu na najväčšej kocke a vzbuďte si úmysel počúvať Ježiša, milovaného Syna Nebeského Otca. Hoďte kockou a nalistujte si príslušné evanjelium. Potom hoďte menšou kockou a nalistujte niektorú z prvých šiestich kapitol. A napokon kocky s veršami. Nie vždy vám vybrané verše musia dávať zmysel, ale to neznamená, že to nemôže byť Slovo, ktoré je určené pre vašu rodinu. Veď kto vie, čo je náhoda a čo Pánovo riadenie? 

Prosby a modlitba

 • Nasledujú prosby z nedeľnej liturgie, môžete si doplniť aj vlastné.
Aj my môžeme byť k Ježišovi tak blízko, ako boli Peter, Jakub a Ján. Otvorme svoje srdcia a s dôverou volajme k nebeskému Otcovi.

1. Bože Otče, požehnaj Kristovu Cirkev a daj, aby čím lepšie prežila toto Pôstne obdobie. R. Prosíme ťa , vyslyš nás.
2. Bože Otče, daj všetkým duchovným pastierom ducha radosti v plnení každodennej služby.
3. Bože Otče, posilni prenasledovaných kresťanov a obdaruj ich slobodou vo vyznávaní viery.
4. Bože Otče, udeľ nám potrebné duchovné dary a daj, aby sme boli odvážnymi svedkami evanjelia.

Volajme k Nebeskému Otcovi slovami, ktoré nás naučil Ježiš: Otče náš… 

Nebeský Otče, prijmi naše pokorné prosby a vlož do našich sŕdc túžbu po tvojom milosrdenstve; daj, nech my sami dokážeme byť milosrdní k svojim bratom a sestrám, a tak chváliť teba, nášho Boha. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
 • Zakončite prežehnaním.

Zdroje

Úvodná modlitba: Modlitba dňa, 1. pôstna nedeľa
Prosby: 1. pôstna nedeľa, upravené.
Záverečná modlitba: 1. pôstna nedeľa

Publikácie a pomôcky