Ako čítať Sväté písmo: 9. Metóda Bludesch

Metóda Bludesch vznikla v Rakúsku v roku 1984, názov má podľa miesta prvého používania. V nemecky hovoriacich krajinách je pomerne rozšírená. Metóda je vhodná pre dospelých i mládež, teologické vzdelanie nie je podmienkou. Jediným predpokladom je schopnosť a ochota vyjadriť svoje myšlienky aj písomne. Písomné prejavy majú sú jednoduchým pozorovaním textu a vyjadrením osobných dojmov. Moderátor sa stará o plynulý priebeh rozhovoru o Biblii, v tejto službe sa môžu účastníci striedať. Treba, aby sa moderátor s textom vopred oboznámil.

O metóde

1. Modlitba. Moderátor zaháji stretnutie krátkou osobnou modlitbou.

2. Čítanie textu. Niektorý z účastníkov pomaly a zreteľne prečíta vopred vybraný text tak, aby ho mohli všetci sledovať. Text počúvame, nečítame ho zároveň s lektorom.

3. Práca s textom. Osobná práca s textom pokračuje v tichosti. Každý má pred sebou text a pokúša sa písomne odpovedať na nasledujúcich päť otázok. Táto časť trvá približne pol hodiny.

Otázky pre prácu s textom

 • Čo je hlavnou myšlienkou textu? Otázka vedie k uvažovaniu nad vlastným posolstvom textu a zabraňuje, aby sme sa hneď na začiatku nechali odviesť od podstaty ťažšie pochopiteľnými časťami, ktoré spravidla majú vedľajší význam. Najlepšie je vyjadriť hlavnú myšlienku jedinou vetou alebo nadpisom.
 • Čomu nerozumiem? Otázka vedie čitateľa k starostlivému pozornému čítaniu a bráni povrchnosti, ktoré si nevšíma detaily.
 • Aké súvislosti ma tam zaujali? V tomto bode sa stáva zrejmým celkový zmysel textu. Preto je vždy potrebné pýtať sa: Čo textu bezprostredne predchádza, a čo za ním nasleduje? Kde v Biblii nájdeme porovnateľné texty? Kde ešte sa v Biblii vyskytujú kľúčové slová k textu? Pomáhajú nám pritom údaje o paralelných miestach pod čiarou, prípadne konkordancie.
 • S čím sa stotožňujem? Čo mám problém prijať? Táto otázka sa zameriava na cit, a nie na rozum. Pocity tu netreba potláčať, ani tie negatívne.
 • Čo konkrétne môžem alebo mám urobiť? Cieľom tejto otázky je odhaliť  praktické dôsledky textu pre náš život a klásť dôraz na súlad medzi poznaním a konaním.

4. Zdieľanie. Nasleduje spoločná výmena názorov, každý (kto chce) prečíta odpovede na jednotlivé otázky (výmena názorov sa týka vždy len jednej otázky). Dôležité je pozorné počúvanie aby sme spoločne spoznali, čo chce Boží Duch povedať. Výmena názorov by sa nemala zvrhnúť na diskusiu alebo mnohovravnosť. Ide teda skôr o objasnenie postojov.

5. Zaostrenie na podstatu. Po výmene názorov sa môžeme ešte raz zaoberať podstatou spracovaného textu, pomocou meditácie nad obrazom, či diapozitívom. V tichu strávime dve-tri minúty.

6. Záverečná modlitba. Zakončíme spoločnou modlitbou alebo piesňou.

Metóda Bludesch podporuje pomocou písomnej fázy intenzívnejšiu osobnejšiu prácu s biblickým textom ešte predtým, než dôjde k vzájomnej výmene názorov. V tom spočíva jej zvláštnosť a sila. Zároveň sa tak vyhneme nebezpečenstvu povrchného mudrovania o texte. Niektorí môžu mať určité problémy pol hodinu pracovať s textom v tichosti a tiež písomným vyjadrením. Je to však otázka  návyku.

Inšpirácia

Na našom biblickom stretku sme pracovali metódu využili pri práci s textom Mk 1,29-39. Tu sú niektoré z našich postrehov.

1. Čo je hlavnou myšlienkou textu?

 • Od uzdravení v Kafarnaume k ohlasovaniu.
 • Ježiš – lekár tela i duše.
 • Ježiš uzdravuje a ohlasuje.
 • Lekár mnohých... poď aj ty za ním.
 • Ježiš uzdravuje mnohých ľudí, ale nie všetkých.
 • Služba ľudu, ktorá nekončí.

2. Čomu v texte nerozumiem?

 • Nedovolil hovoriť zlým duchom – prečo?
 • Prečo je to v tejto časti evanjelia podľa Marka, vo verši 37-38 podané tak, že Ježiš bez vysvetlenia opustí ľudí v Kafarnaume, aj keď ho hľadajú? Keď napríklad v evanjelií podľa Lukáša, v rovnakej príhode, Ježiš ľuďom vysvetlí prečo musí odísť a až potom odíde.
 • Nerozumiem, prečo Ježiš odišiel, keď ho všetci hľadali. Prečo odišiel inde. Po chvíli mi prišlo na um takéto vysvetlenie. Som mama troch detí. Moje deti sú už veľké. Aj teraz ma potrebujú, samozrejme inak ako kedysi. Keď bolí malí, musela som tiež niekedy riešiť to, že jednému z nich som venovala väčšiu pozornosť, možno až všetku pozornosť a tí ďalší dvaja to museli prijať a pochopiť. Museli sa naučiť byť trpezlivými a vedieť, že nemajú mamu vždy a za každých okolností len pre seba. A takto chápem aj túto situáciu. Ježiš neodišiel navždy alebo s tým, že sa už nikdy nevráti. Odišiel tam, kde ho tiež potrebovali.
 • Prečo svokra hneď obsluhuje? Akoby nedostala čas na rekonvalescenciu. 
 • Prečo s ním bývala svokra?
 • Je to Ježišova reakcia na slová apoštolov, ktorí ho vyhľadali na pustom mieste a povedali mu, že ho všetci hľadajú. Jeho reakcia bola nečakaná, povedal im,  poďme inde. Vyplýva mi z toho, že Ježiš neprišiel len pre určitú skupinu ľudí, ale pre všetkých. Pre hlbšie pochopenie, kým je a aké je jeho poslanie je správne, že odišiel a išiel k iným. Tým ktorí ostali v Kafarnaume nechal čas  na premýšľanie. Po pár dňoch sa tam opäť vrátil, ale možno tí, ktorých tam našiel boli už iní a inak chápali to, čo robí a prečo vlastne k nim prišiel. 
 • “Všetci ťa hľadajú.“ a ”Poďme inde,...” Na prvý pohľad nerozumiem. Prečo Ježiš odchádza od tých, čo ho hľadajú? Aby sa vrátil, keď budú schopní prijať viac, ako teraz očakávajú.

3. S čím sa stotožňujem?

 • Že Ježiš uzdravuje, oslobodzuje posadnutých, modlí sa na opustenom mieste.
 • "Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil" – niekedy je pre mňa náročné modliť sa v skupine ľudí, je náročné povedať nahlas pred ostatnými svoje myšlienky.
 • "Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil."‭‭ Toto je pre mňa silný moment! Boh, ktorý sa stal človekom, hľadá samotu na modlitbu, na rozhovor s Otcom!
 • Dotýkajú sa ma slová z 31 verša. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Páči sa mi obraz Ježiša, ktorý prichádza  v tomto prípade k Petrovej testinej, podáva jej ruku a zodvihne ju. Týmto gestom jej dáva šancu a novú nádej. Za osobou testinej sa môže nachádzať ktokoľvek z nás aj my môžeme kedykoľvek zažiť takúto skúsenosť s Ježišom. On prichádza k nám, podáva ruku a dvíha nás. 
 • Páči sa mi že Ježiš v 29 verši, vstupuje s učeníkmi do ich domu. Príde mi pekné, že Ježiš nečaká kým prídeme my za ním, ale ide on za nami a vstupuje k nám do našich domovov. A páči sa mi že sa zľutúva nad ľuďmi a uzdravuje ich. 
 • Myšlienka, ktorá ma veľmi oslovila je, že Ježiš prichádza, aby liečil mnohé neduhy. Uzdravuje chorých, vyháňa zlých duchov, ohlasuje spásu. Kľúč, podľa ktorého vyberá čakateľa na zjavenie svojej moci cez uzdravenie, je široký a niekedy môže pôsobiť dojmom nečitateľnosti. Raz je to žena, inokedy mladík, sluha od pohana, dievča ... Všetci, ktorých uzdravil aj tak telesne zomreli, takže dôležitejšie ako byť zdravý, je byť spasený. Nie, nechcem tým povedať, že mi je ľahostajné moje zdravie, zdravie mojich blízkych. A naozaj som Bohu veľmi vďačná za dar zdravia, len viem, že občas nám tie choroby nielen berú, ale aj dávajú. Mám to dokonca overené v živote.

4. Čo mám problém prijať?

 • "Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala." Akoby cieľom uzdravenia Petrovej svokry bolo “len” obsluhovanie. Ježiš jej vracia zdravie, aby mohla žiť svoje poslanie, hoci je to len jednoduchá služba blížnym.
 • Že Ježiš odíde v tom „najlepšom“, opustí ľudí, ktorí ho hľadajú a ide za tými, ktorí ho potrebujú.
 • U Marka sa nachádza  veľa udalosti, ktoré sú nahustené. V tomto texte, ktorý je v podstate pokračovaním toho, ktorý sme počuli minulú nedeľu (Mk 1,21-28) mám pocit, že Ježiša ženú z jedného miesta na druhé, od jedného uzdravenia k druhému a vôbec nepozerajú na neho, že možno potrebuje pokoj, samotu a odpočinok. Ale, čo som si uvedomila popri mojej predstave, v ktorej som skôr pozerala na ľudskú stránku, je skutočnosť, že Ježišovi to neprekáža, On sa nesťažuje a robí to všetko pretože sám chce. 
 • Apoštoli informujú Ježiša, že ho "všetci hľadajú." Uvažujem, prečo sa niekedy v živote stane, že nehľadáme Ježiša, hoci ho hľadajú všetci.
 • On im odvetil: "Poďme inde" – pri niektorých otázkach na Boha mám pocit, že Boh ich nepočuje a povie: "Poďme inde", niekedy ide o presmerovanie mojej pozornosti na iný problém, inú vec. Inokedy ide o to, že ja trvám na svojom a mám pocit, že ma nechce počuť a pritom je to naopak, ja nepočujem ten zvyšok: "Poďme inde, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel."
 • Nielen v tomto úryvku z evanjelia, ale celkovo mám niekedy v živote problém prijať, že Ježiš neuzdravuje všetkých. Prečo sa niektorí ľudia vyliečia z chorôb, závislostí, keď ja, alebo moji blízki nie? Viem že Ježiš koná vždy tak ako je to pre nás najlepšie a že niekedy nemôžeme byť uzdravení, alebo nie hneď. Buď preto že nás má choroba či zranenie niečo naučiť, či v niečom zmeniť. Alebo preto že by to pre nás nebolo vôbec dobré, ba práve by nám to skôr uškodilo byť zdravými, aj keď je to paradox. No niekedy mám problém prijať Božiu vôľu. 

5. Čo konkrétne môžem alebo mám urobiť? / Čo odo mňa chce Pán?

 • Pozýva ma do ticha a samoty, na pusté miesto bez ruchu a iných, aby som spočinula v Jeho blízkosti a bola s nám naplno spojená v modlitbe. Ale taktiež sa ma dotýkajú slová, ktoré  povedal učeníkom- poďme inde. Možno aj mňa volá, aby som ho hľadala a nachádzala, aj na iných miestach, možno pri ľuďoch a situáciách, kde to nie je až tak jednoduché a zjavné. 
 • Myslím že Pán chce, aby som mu viac verila. Že to čo sa mi/nám deje práve teraz, je pre niečo dôležité a to že nás Boh neuzdraví hneď, alebo nekoná hneď ako ho o to prosíme, neznamená že na nás zabudol, alebo že nám nechce pomôcť. Musím sa učiť byť trpezlivá a vedieť prijať Božiu vôľu, pretože Boh dobre vie čo robí a čo je pre nás najlepšie. Pane, nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Daj mi silu ju prijať. Vďaka ti že vstupuješ k nám, do našich domovov a životov a uzdravuješ nás, aj keď nie vždy tak ako by sme čakali. Verím ti Pane. Amen
 • A čo môžem urobiť? Vrátim sa k Ježišovej modlitbe. Sprevádzala ho celým verejným účinkovaním. Ak sa modlil Ježiš, o čo viac to potrebujem ja! Vo chvíľach ticha a samoty stále hľadať Božiu vôľu.
 • Ísť s ním všade, kam pôjde, aj keď nerozumiem alebo nesúhlasím. Veď hovorí: „Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel.“
 • Myslím, že Ježiš chce, aby som vedela, že vždy je tu pre mňa. Moje neduhy môže uzdravovať, liečiť. Aj keby som mala pocit, že odišiel kdesi inde. Ježiš uzdravil  mnohých, tzn. nie všetkých, ale snáď polieči aj tie moje najpálčivejšie neduhy a tie, s ktorým dokážem prosperovať mi pokojne môže nechať. Myslím, že dôležité je pamätať aj na chvíle, keď treba ísť do ústrania. Utiahnuť sa od všetkých povinností, ktoré sa dajú odložiť a odísť od všetkého zbytočného. 
 • Prijať zvyk vstávať „včasráno, hneď na úsvite“, to znamená niekedy medzi treťou a šiestou.
 • Včasráno, hneď na úsvite, vstal a išiel sa modliť – prekonávať lenivosť a budovať zvyk.
 • Sústrediť sa na to, čo je podstatné, na to, na čo som prišiel.


Zdroj

Metóda Bludesch. In: https://dku.abuba.sk/node/2603 (07.02.2021).

Publikácie a pomôcky