Rodinná katechéza / Slovo

Katechéza v rodine, 2. nedeľa po Narodení Pána,
rok B, C (03.01.2021, 02.01.2022)

Charakteristika: Centrálnou myšlienkou nedeľnej liturgie je verš „Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“ Tým Slovom je Kristus a verš nás uvádza hlbšie do slávenia Vianoc. Pre deti je to ale myšlienka príliš abstraktná. Preto ich najprv cez rozprávku o princeznej Lili vedieme k uvažovaniu nad tým, čo by sa stalo, keby sa slová po vyslovení zhmotnili. V rozprávke sú to negatívne slová, ktoré dostávajú vyslovením v hneve podobu otravných príšeriek. K ich odstráneniu pomáhajú „čarovné“ slovíčka prepáč, ďakujem a prosím. Na rozprávku nadväzuje poukázanie na Ježiša, Slovo Boha, ktoré nebolo vyslovené nadarmo, ale stalo sa Telom. 
Téma: Slovo, ktoré sa stalo telom.
Priebeh: Prvú časť evanjeliovej perikopy pripomína krátky obrad svetla, zakončený modlitbou dňa. Nasleduje čítanie z Evanjelia, rozprávka o princeznej Lili a zhrnutie témy.

Pri detskej omši (online) to môže vyzerať aj takto (Žilina - Hájik, 02.01.2022)

Pomôcky a príprava

  • Pripravte stôl, prestrite sviatočný obrus, pamätajte na kríž, Sväté písmo a adventný veniec. V Písme si vyhľadajte stať Jn 1, 1-5. 9-14.
  • K obradu svetla budete potrebovať väčšiu sviecu, napíšte na ňu alebo nalepte meno Ježiš, prípadne obrázok jasličiek. Pripravte si tiež mapu sveta a niekoľko čajových sviečok.

Obrad svetla

  • Zažnite sviecu, zoberte ju do oboch rúk, pozdvihnite a povedzte:
V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.
  • Položte sviecu na mapu a pokračujte:
Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal.
  • Uložte okolo sviece nezapálené čajové sviečky. Je dôležité, aby ich bolo viac, než je účastníkov na katechéze. Sviečky symbolizujú „Kristových vlastných“, zapálené budú symbolom tých, ktorí ho prijali.
Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.
  • Začnite niektoré čajové sviečky zapálením od veľkej sviece a rozdajte ich prítomným so slovami: 
Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.

Modlitba

  • Potom predneste modlitbu:
Všemohúci a večný Bože, ty svetlo veriaceho ľudu, milostivo naplň celý svet svojou slávou a vo svetle svojej pravdy daj sa poznať všetkým národom. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Evanjelium

  • Verše sú vybrané z nedeľného evanjelia, no kvôli prispôsobeniu deťom je text rozdelený. Časť sme prečítali pri obrade svetla, zvyšok prednesie teraz jeden z dospelých. Tak oddelíme dva symboly: svetlo a slovo. Pri čítaní všetci stoja.
Počúvajme slová Jánovho evanjelia
Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Katechéza

O princeznej Lili a slovách

  • Prostredníctvom symbolického textu si deti uvedomia dôležitosť slov. Je to príležitosť venovať pozornosť negatívnym slovám (nadávky, odvrávanie), ak sa taký problém v rodine objaví a viesť deti k oceňovaniu slov prepáč, ďakujem a prosím.
Slová sú dôležité a je nebezpečné, ak s nimi človek zaobchádza ľahkovážne. Na vlastné oči a uši sa o tom presvedčila aj princezná Lili. Asi ju nepoznáte, nebola nijako slávna. Stačí nám, ak budeme o nej vedieť, že žila dávno pradávno, v maličkom kráľovstve za siedmimi horami a ôsmimi riekami, a že rada a veľa rozprávala. Oveľa viac, než počúvala. A mnohé z toho, čo hovorila, sa ani počúvať nedalo. No proste občas bola hrozne zúrivá, všetkým nadávala a nikto si s ňou nevedel rady.
No jedného dňa urazila dobrú vílu. Povedala jej niečo nepekné, čo tu nebudem opakovať. Keď ju rodičia napomenuli, iba odvrkla: „Ja som tu princezná, moje slová majú moc a bude po mojom!“ 
„Nech sa stane, ako si povedala, princezná,“ smutne sa usmiala víla a odišla.
Od tej chvíli mali princeznine slová zvláštnu moc: každé zlé slovo, ktoré povedala, sa stalo skutočným a poletovalo jej okolo hlavy ako divná príšerka. Keď nahnevane vykríkla „do kelu“ zjavila sa strapatá zelená potvora, čo vzdialene pripomínala spomenutú zeleninu a lietala za princeznou všade, kam sa pohla. Liline „Nechce sa mi!“ malo podobu malého dráčika s unavenými očami. A jej „Nie a nie a nie!“ vyzeralo ako tri hráškovo zelené netopiere s červenými bodkami.
No proste po dvoch dňoch lietala princeznej okolo hlavy pestrá zbierka hávede. Nič jej nerobili, len sa na ňu nepekne škerili a nedali sa odohnať, nech robila čokoľvek. Princezná sa veľmi hanbila. A príšeriek pribúdalo.
Konečne sa víla nad Lili zľutovala a odkázala jej: „Skús čarovné slovíčka. Prepáč, prosím a ďakujem vždy pomáhajú.“ A naozaj, vždy keď Lili poprosila o odpustenie či poďakovala, niektorá z príšeriek sa rozplynula a nezostala po nej ani pamiatka. Od toho dňa si princezná dávala dobrý pozor na to, čo hovorí. Lebo kúzlo dobrej víly neskončilo a keď niekedy predsa len povedala niečo nepekné, objavilo sa nové strašidielko. No Lili už nikdy nezabudla na čarovné slovíčka prepáč, prosím a ďakujem. Tie skutočne pomáhajú.

Slovo sa stalo telom

Sú slová, ktoré by sa nemali stávať skutočnými. Vlastne najlepšie bude, ak také slová nebudeme ani vyslovovať. Všetky posmešky, hundrania, ale aj „Nechce sa mi!“ alebo „Prečo práve ja?!“ a podobne.
V dnešnom evanjeliu sa slovo „Slovo“ spomína hneď štyrikrát, z toho tri hneď v prvej vete. A nie je to len také obyčajné slovo, je to Slovo s veľkým „S“. Tým slovom je Ježiš. On urobil presne to, čo chcel Nebeský Otec: stal sa človekom, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi. Na prvé slovo ;-).
  • Z obrázku deti ľahko pochopia, že tým Slovom je Ježiš a že verš hovorí o Vianociach (nie len, ale to v tejto chvíli nie je dôležité). Keďže prežívame Vianočné obdobie, deti majú jednotlivé príbehy Narodenia Pána pravdepodobne v živej pamäti. Prerozprávajte ich s nimi. Môžete pri tom použiť piktogramy, voľne stiahnuteľné zo stránky https://www.flaticon.com/packs/three-wise-men-9?k=1609610847910.

Obrázok

Publikácie a pomôcky