Ako čítať Sväté Písmo: 4. Metóda Text-Slovo-Odpoveď

Metóda Text-Slovo-Odpoveď poskytuje účastníkom priestor, aby sa pri čítaní biblickej perikopy postúpili od textu, ktorý nasycuje ich intelekt ku slovu, ktorým prehovára Boh k ich srdciam a pomáha im formulovať na toto slovo odpoveď. 
Na stiahnutie: Metodika s poznámkami.

Úvodná modlitba

 • Pri modlitbe si majú účastníci uvedomiť Božiu prítomnosť. Ježiš hovorí: „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi“ (Mt 18,20). Ako úvodná modlitba môžu poslúžiť aj slová mladého Samuela „Hovor Pane, tvoj sluha počúva“ (1Sam 3,10), či Petrovo vyznanie: „Ty máš slová života večného“ (Jn 6,68).

Tri kroky metódy Text-Slovo-Odpoveď

Text

 • Vyhradený čas: 3 minúty. 
 • Čítanie textu. Jeden z účastníkov prečíta text nahlas, ostatní ho pozorne sledujú a zároveň si čítajú text pre seba. Potom pokračujú v čítaní v tichosti a každý si poznačí slovo, výraz alebo verš, ktorý mu pripadá v niečom nápadný.
Dnes budeme uvažovať nad textom (odkaz na stať) a využijeme pritom metódu: Text-Slovo-Odpoveď. Najprv sa zoznámime s našim textom. Jeden z nás ho prednesie nahlas, ostatní si ho prečítajú v tichosti. Potom si ho budeme opakovane čítať každý sám 2-3 minúty.
Prijmite túto stať ako text, ktorý je určený pre každého nás, to znamená, že pre každého z nás je v ňom nejaké posolstvo. Sústreďte sa na to, čo vás nejakým spôsobom vyruší či zaujme. Slovo, výraz alebo verš, ktoré vám pripadajú nápadné, si poznačte.
Tento krok je takým prvým hľadaním, či prvým kontaktom. Ako keď si chcete kúpiť topánky, no nijako to nesúri a len sa tak obzeráte po obchode, či vás tam niečo zaujme. Poobzerajte si tento text.
 • Zdieľanie. Každý účastník predstaví verš alebo slovo, ktoré ho zaujali, neuvádza však dôvod.
Teraz sa podelíme so svojimi objavmi. Každý prečíta, čo ho zaujalo a uvedie čísla veršov. Dôvod, prečo vás ten ktorý verš alebo výraz zaujal, teraz uvádzať netreba.

Slovo

 • Vyhradený čas: 5 minút.
 • Čítanie textu. Jeden z účastníkov, iný ako v predchádzajúcom kroku, prečíta text nahlas, ostatní ho pozorne sledujú . Potom pokračujú v čítaní v tichosti. Každý načúva vo svojom vnútri a pýta sa v tichej modlitbe: „Bože, čo osobné, vnútorné, intímne mi chceš prostredníctvom tohto textu povedať sa pre môj život?“
V ďalšom kroku sa mŕtva litera stáva živým slovom. Už nejde len o to, čo nás zaujme v texte, čo každému z nás povie Boh. Prechádzame od textu, ktorý je pre všetkých k Slovu, ktoré prináša intímne posolstvo.
Opäť prednesieme stať nahlas a potom budeme nad ňou uvažovať v tichu. Pritom sa v modlitbe pýtajte Boha, čo vám chce povedať do vášho života.
 • Zdieľanie. Aj tento krok je zavŕšený zdieľaním. Každý účastník predstaví to, čo v texte objavil ako Slovo pre seba. Treba sa vyvarovať hodnoteniu. Cieľom nie je diskusia ani moralizovanie.
Aj tento krok je zavŕšený zdieľaním. Podeľte sa s ostatnými, ak môžete, o slovo, ktoré vám cez túto stať Boh povedal. Pozor, má to byť slovo pre teba. To znamená, že každý z nás bude hovoriť v prvej osobe jednotného čísla. Teda ja, ja mám urobiť, ja som poslaný, mňa povzbudil, a podobne. Vyhýbame sa všeobecnému „my“. Cieľom tohto zdieľania nie je poučiť iných, ani povzbudiť diskusiu, ale len sa podeliť o to, čo každému z nás Boh povedal pre neho samotného.
Vďaka tomu, že to povieme nahlas, obohatíme aj ostatných, im totiž môže zaznieť slovo Boha v našich vlastných slovách.

Odpoveď

 • Vyhradený čas: 5 minút. 
 • Čítanie textu. Tretí krát prednesieme nahlas perikopu (opäť iný účastník). Ostatná pozorne počúvajú. Nasleduje čas mlčania, v ktorom každý sformuluje svoju odpoveď na slovo z predchádzajúceho kroku.
 • Zdieľanie má tentoraz formu modlitby.
Slovo si vyžaduje odpoveď. Spomeňte si napríklad na Máriu, ktorá na slovo, ktoré jej priniesol anjel, odpovedala: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova“. To bola odpoveď, za ktorou nasledovali konkrétne kroky, v jej prípade príprava na materstvo.

Znovu si prečítame náš text. Potom budeme každý v tichu uvažovať nad SLOVOM z predchádzajúceho kroku a nad našou odpoveďou. Napokon svoju odpoveď sformulujeme do modlitby.

Namiesto zdieľania každý vysloví svoju modlitbu. Urobíme to nahlas, aby mohli byť tie odpovede našich sŕdc potvrdené ostatnými skrze slovo amen.

Záverečná modlitba

 • Modlitba chvály alebo vzdávania vďaky, pieseň alebo spoločne prednášaný Otče náš sú vhodným záverom biblickej meditácie.

Na čítanie...

HECHTOVÁ, A. Kreativní přístupy k Bibli. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997, s. 52-55.

Publikácie a pomôcky