Videokatechéza: Povolanie kresťana žiť program viery

Kristus je pravé Svetlo, ktoré osvecuje každého človeka. No to, či zodvihneme žalúzie, je výlučne v našej moci. Pozývam vás vstúpiť na chvíľku do príbehu Emauzských učeníkov a vpustiť tak trochu Svetla aj do týchto pohnutých dní. 

Charakteristika: Príbeh Kleopasa a jeho spoločníkov uvádza pozorného čitateľa do hlbokej pravdy: ich cesta je cestou viery každého kresťana. V katechéze si priblížime štyri etapy tejto cesty.
Cieľová skupina: Dospelí.
Téma: Povolanie kresťana žiť program viery.
Zdroj: Šelinga, J. Svetlo v službe života. Nitra: KSNR, 2006.

Publikácie a pomôcky