Znova...

VN-02 UT

"Musíte sa znova narodiť," hovorí Ježiš Nikodémovi v dnešnom evanjeliu. V živote je veľa vecí, ktoré sa musia udiať znova a znova.
Narodenie sa je trojité. To prvé je fyzické, je narodením sa do tohto sveta. Druhé narodenie je duchovné, krst z vody a Ducha Svätého, ktorým rodíme pre večný život. A potom smrť, opäť niečo fyzické, narodenie sa do nebeského života, sveta neviditeľného, ako to spievame v Nicejsko-carihradskom symbole viery.

No sú znova, ktoré sú ešte častejšie. Potrebujeme znova a  znova odpustiť alebo prosiť o odpustenie. Znova a znova sa rozhodnúť pre vernosť. Znova...  

Publikácie a pomôcky