Čo ťa zaujalo?

Sv. Marek


Čo ťa z týchto Ježišových slov zaujalo ako prvé?

Niekto si všimne znamenia: "V mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú." Znamenia sú dôležité. Niekedy. Ako podpora, povzbudenie, občas dokonca ako barlička, keď to inak nejde.
Iný si všimne naliehavosť toho choďte a hlásajte, ktoré nepozná žiadne hranice, kultúrne, ideové, ani geografické.
A niekto si všimne motív, ktorý misii, hlásaniu i znameniam dáva zmysel: "Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený." Tak to proste je, viera je podmienkou. A my sa musíme pýtať, či nám tak záleží na druhých, na tom, či budú spasení, alebo odsúdení, že sme ochotní ísť a hlásať, či už znamenia prídu, alebo nie. 

Čo budeš robiť?


Publikácie a pomôcky