O Ježišovi, ktorému mama skočila do reči

Pôst 02 ST

Rozmýšľam nad scénou z dnešného evanjelia. Ježiš je na ceste do Jeruzalema. Na tej "poslednej" ceste. Učeníci ešte nechápu, že ide na smrť. Sú bezstarostní. Alebo lepšie povedané majú úplne iné starosti. A pritom je tak dôležité, aby pochopili aspoň niečo. Vzal si ich osve a cestou im hovoril: "Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych."
Ježiš nestihol ani poriadne dokončiť vetu. Hlavne ten koniec o zmŕtvychvstaní, taký dôležitý, úplne zanikol, keď mu do reči skočila Jakubova a Jánova mama. No čo... Bolo to hrubé, netaktné a necitlivé. Ale mamy sa, s dobrým úmyslom, tak občas správajú. A nie len ony...

Dnešné evanjelium môžeš použiť ako jeden z návodov na čítanie evanjelia. Dnes nemôžeš prísť na svätú omšu. Ale môžeš sa stretnúť s Kristom. Snáď ti pomôže týchto pár bodov:
  1. Vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im hovoril. Otvor si dnes a čítaj evanjelium s dôverou, že voči tebe robí to isté. Volá ťa trochu bokom, lebo ti chce povedať niečo dôležité. Daruj mu tú chvíľu. Čo to znamená? Vytvor si priestor na počúvanie a čítanie. Na mobile si nastav tichý režim, zapáľ sviečku, pokloň sa pred krížom, zaspievaj si pieseň a lebo pusti meditatívnu hudbu (mne práve hrá táto:-). Poďakuj mu, že ti dáva tento vzácny čas a berie ťa bokom. Povedz mu, že si tu a chceš sa učiť. A potom čítaj a počúvaj.
  2. Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. Budú problémy: výsmech, ponižovanie, mučenie, smrť. To musíš pochopiť a prijať. A nakoniec príde vzkriesenie, ktoré dá tomu všetkému zmysel. Evanjeliá boli napísané po Ježišovom zmŕtvychvstaní a nanebovstúpení. A boli napísané preto, aby všetci uverili, že Kristus vstal z mŕtvych. Pekne to vyjadruje apoštol Pavol: "Na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom. Preto sa potešujte navzájom týmito slovami!" Nech čítaš akúkoľvek stať z evanjelia, niekde to tam, medzi riadkami, bude: Kristus ťa chce potešiť a povzbudiť. Nájdi si to miesto a prijmi jeho uistenie.
  3. Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov. Určite príde aj nejaké vyrušenie či rozptýlenie. Asi nedokážeš sústredene počúvať ako Buddha po stromom. Ak už vyrušenie príde, možno ti aj cezeň Ježiš niečo dôležité povie. Jakub a Ján sa napríklad dozvedeli, že budú mať účasť na Ježišovom poslaní ("môj kalich budete piť"). A tiež to, ako to bude a nebude, teda má a nemá byť medzi kresťanmi: "Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom. Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých."

Publikácie a pomôcky