Ikona zvestovania Pána

Zvestovanie Pána

Dnes, 25. marca slávime Zvestovania Pána. Mimo iného to znamená, že presne o deväť mesiacov budú Vianoce. Pripomíname si udalosť, že k Panne Márii prišiel anjel, aby jej oznámil, že sa stane matkou Mesiáša. Moment počatia Pána Ježiša v lone Panny Márie sa spája práve s okamihom zvestovania. Sviatok má svoj pôvod na kresťanskom Východe, kde ho slávili už v štvrtom storočí. No a v siedmom storočí sa dostal ja na Západ. Do liturgickej reformy Druhého vatikánskeho koncilu sa slávil ako mariánsky sviatok, po koncile je zaradený medzi sviatky Pána.

Sviatok je starobylý a udalosť zvestovania je bohato zobrazovaná v umení a ikonografii. Ikona zvestovania je plná symbolov. Pozrime sa aspoň na niektoré.

Gabriel. Archaniela Gabriela poznáme. Na tejto to síce nie je, no vo všeobecnosti býva na ikonách pri každej postave napísané, s kým máme tú česť. Pravda najčastejšie je meno zapísané skratkou a k tomu grécky alebo starosloviensky, podľa toho, kde má ikona svoj pôvod. 
Stuha
Anjeli sú na ikonách obyčajne znázornení s mladými tvárami a s dlhými vlasmi, voľne zviazanými stuhou. Keď sa stuhy vznášajú vo vzduchu za anjelom, znamená to, že tento boží posol je pripravený okamžite prijať Boží príkaz. Ďalším veľmi ilustratívnym detailom, ktorý popisuje naliehavosť a radosť udalosti, je vyobrazenie jeho nôh. Gabriel je v rýchlom pohybe, akoby bežal. V pohybe sú aj jeho krídla, akoby práve zostúpil z neba, pristál, aby priniesol dôležité správy. Drží v ľavej ruke palicu, znamenie posla a pravou rukou sa načahuje k Márii, čo naznačuje, že jej oznamuje radostné posolstvo svojho Pána.
Hviezdy a ruka
Mária. Mária je v ikonografii zobrazovaná s tromi hviezdami na odeve, na čele a na ramená. Hviezdičky symbolizujú jej panenstvo. Mária je pannou pred, pri i po počatí.
Anjelove slová Máriu rozrušili. Ikonopisec to vyjadril polohou jej ruky. Keď je jej ruka na úrovni hrudníka, dlaňou, ktorá je otvorená, naznačuje to jej počiatočnú zmätenosť a výhradu k tomu, čo sa s ňou hovorí. Niekedy je jej ruka dotýka sa jej brady, čo znamená, že uvažuje nad tým, čo práve počuje. 
Nitka
V ľavej ruke Mária drží purpurovú niť. Podľa apokryfných evanjelií v okamihu zvestovania priadla niť na purpurovú chrámovú oponu. Jej rúcho je jej istej farby. Tým sa naznačuje, že v momente počatia sa Mária sama stala chrámom, svätyňou živého Boha.

V dome. Udalosť zvestovania sa asi odohrala vo vnútri, v dome. Že sme v interiéri, to ikonopisec naznačil purpurovým baldachýnom nad Máriou. A tiež trónom s vankúšmi a kobercom. Ikony sú vždy, aj keď sa dej odohráva vnútri, otvorené. To preto, aby sme na ne nazerali božím pohľadom, ktorému nie je nič skryté.

Trón. Na niektorých ikonách Mária sedí na tróne, na iných stojí pred ním. Nie je to len tak obyčajná stolička. Je to cisársky trón. Aj s cisárskym vankúšom. Nie pre Máriu, ale pre Krista, ktorý sa počal v jej lone. Vlastne podľa toho, či stojí, alebo už sedí, vieme, či už povedala svoje "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova," alebo sa ešte len pýta "Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?"
Duch Svätý

Duch Svätý. "Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni," povedal jej anjel. A stalo sa. Na ikone je Duch Svätý znázornený lúčom, ktorý z neba zostupuje na Máriu. Niekedy je zobrazovaný aj ako holubica. Prvé použitie holubice na predstavenie Ducha Svätého sa datuje do piateho storočia.

"No fajn... A čo to má spoločné s nami? Veď my teraz riešime rúška, dezinfekcie a respirátory...," mohol by niekto namietať. Prinajmenšom jednu vec. To, čo začalo pri zvestovaní, sa prejavilo o deväť mesiacov a naplno sa to zavŕšilo o 33 rokov neskôr. Boh koná. A že to teraz nevidíme... No možno to musí ešte dozrieť. Alebo musíme dozrieť my ;-)


Oveľa viac o ikone: https://jesusicon.com/icon-of-the-annunciation-the-declaration-of-christmas/

Publikácie a pomôcky