Rodinná katechéza / Štvrtok Pánovej večere

Katechéza v rodine, Zelený štvrtok (01.04.2021)
metodika

Charakteristika: Domáca bohoslužba pre rodiny s mladšími deťmi na Zelený štvrtok.

Priebeh: Pobožnosť je súčasťou slávnostnej večere v rodinnom kruhu. Po prežehnaní a úkone kajúcnosti nasleduje pieseň a prednes evanjeliovej state, potom slávenie pokračuje večerou. Spoločné stolovanie ukončíme Modlitbou Pána.* Ďalšie tipy nájdete vo videu na konci článku.

Príprava

 • Najvhodnejším miestom pre rodinnú bohoslužbu na Zelený štvrtok je stôl, pri ktorom sa stretávate pri spoločnom jedle. Spojte rodinnú bohoslužbu so slávnostnou večerou podobne, ako to robíte na štedrý večer.
 • Pripravte stôl, prestrite sviatočný obrus, pamätajte na kríž, sviecu zvláštne miesto pre Sväté písmo. V Písme si vyhľadajte stať Mt 26, 17–19.26–29. Ak máte dosť miesta, prestrite pre vzácneho hosťa a kríž, sviecu a Sväté písmo umiestnite tam. Upozornite deti, že vzácny hosť Boh je s vami, prítomný vo svojom slove.
 • Pieseň Otče náš, všemohúci Pane. Text a akordy: http://www.iskra.sk/duurko/texty/spevnik/0M4F.htm, nahrávka je dostupná na https://www.youtube.com/watch?v=feuAMPxSoTY.
 • Skladačka. V časopise rebrík (č. 8, 2019/2020, dostupné na www.rebrik.sk ) je voľne dostupná príloha so skladačkou. Tu je verzia v lepšom rozlíšení. Vytlačte si ju, vystrihnite a zlepte. Alebo vytvorte vlastnú skladačku.

Úvod

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 
O: Amen.

V dnešný večer sa schádzame v našej domácnosti okolo spoločného stola, aby sme si pripomenuli pamiatku Pánovej večere. Ako Pán Ježiš vytvoril spoločenstvo so svojimi apoštolmi, aj my chceme vytvoriť spoločenstvo jeho učeníkov, bratov a sestier, ktorých spája Kristova láska.

Pane, najskôr ťa vo chvíli ticha prosíme o odpustenie našich previnení. Zhliadni vo svojom milosrdenstve na nás a odpusť nám naše viny. 

Chvíľa ticha

Na znak vzájomného odpustenia si teraz dajme znak pokoja. 

 • Primeraným spôsobom a podľa zváženia si vymeníme znak pokoja.

P: Pane Ježišu, pozri na nás tu zhromaždených, veríme a vyznávame, že si s nami, ako si bol so svojimi učeníkmi pri Poslednej večeri. Ty vidíš naše dobré úmysly a predsavzatia, daj, aby sme medzi sebou a s druhými žili vo svornosti, radosti a láske. O: Amen. 

 • Nasleduje pieseň Otče náš, všemohúci Pane. Táto pieseň sa zvyčajne spieva pred jedlom ako súčasť modlitby požehnania. No Boh nám neotvára svoje dlane len tým, že nás sýti jedlom. Jesť z jeho štedrosti znamená aj prijímať pokrm Slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Otče náš, všemohúci Pane, otvor nám svoje štedré dlane, zveme Ťa ku našemu stolu, prisadni, budeme jesť spolu.

Touto piesňou sme dnes pozvali nášho vzácneho hosťa, aby otvoril svoje štedré dlane a nasýtil náš hlad. Najprv hlad po slove, pretože ako hovorí Ježiš, „nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“ A potom aj hlad nášho tela ;-).

Čítame zo Svätého písma

Pozorne počúvajme, čo nám chce povedať.

 • Potom lektor prednesie evanjeliovú stať Mt 26, 17–19.26–29. Pri liturgii na Zelený štvrtok sa číta evanjelium o umývaní nôh, no tu kvôli kontextu stolovania uprednostníme stať, v ktorej lepšie vynikne ustanovenie Eucharistie.

V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho: „Kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru?“ On povedal: „Choďte do mesta k istému človeku a povedzte mu: Učiteľ odkazuje: Môj čas je blízko, u teba budem jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka.“ Učeníci urobili, ako im Ježiš rozkázal, a pripravili veľkonočného baránka... Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: „Vezmite a jedzte: toto je moje telo.“ Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: „Pite z neho všetci: toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. Hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z tohto plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca.“ 

Katechéza

To, čo sme práve čítali, sa stalo na Zelený štvrtok pred takmer 2000 rokmi. Učeníci pripravili slávnostnú večeru presne ako im Ježiš povedal. Jedli pri nej mäsko z jahniatka, veľa zeleniny, vajíčka a chlebík, ktorý vyzeral trochu inak ako náš. Bol nekvasený, volá sa maces a trochu pripomína naše oplátky.
A potom Ježiš urobil niečo zvláštne. Rozlámal maces na kúsky a každému dal jeden so slovami: Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Po večeri zobral pohár s vínom, tiež nad ním povedal tie tajomné slová Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás a každý sa z toho pohára napil. 

A ešte dodal, že to máme robiť na jeho pamiatku. Tak to robíme, vždy pri svätej omši v kostole. 

 • So staršími deťmi si môžete pripomenúť, že v tej chvíli sa deje zázrak, chlebík sa stane Ježišovým telom a víno jeho krvou a my starší ich môžeme jesť a piť pri svätom prijímaní. Aj keď očami vidíme stále len chlieb a víno, veríme, že tá premena je neviditeľná.
 • S mladšími deťmi môžete využiť skladačku z časopisu rebrík a porozprávať sa o tom, kto všetko bol pri večeri, aké jedlo tam mali, prípadne čo to má spoločné so svätou omšou. Skladačka je pripravená tak, aby stôl pripomínal oltár, Ježiš kňaza a učeníci ľud zhromaždený na liturgiu.

Požehnanie jedla

 • Po nasýtení duše prineste na stôl jedlo a otec alebo mama prednesie požehnanie. Môžete sa pomodliť ako ste zvyknutí, alebo využite modlitbu inšpirovanú liturgiou. Podľa potreby v nej môžete najdôležitejšie časti spomenúť.
Dobrorečíme ti Bože, Pane svetov, že sme z tvojej štedrosti prijali toto jedlo.

Zvelebený Boh naveky.

 • V slávení pokračujeme spoločným stolovaním, pri ktorom by nemali chýbať ani spoločné piesne. Na záver sa môžete spolu pomodliť modlitbu Otče náš.

Ďalšie tipy
* Niektoré texty sú prevzaté z Liturgie domácej cirkvi na Veľkonočné trojdnie 2020, ktorú zostavil kňaz Spišskej diecézy František Trstenský.

Publikácie a pomôcky