Katechéza / Prijmite Ducha Svätého

Prijmite Ducha Svätého

Katechéza v rodine, Zoslanie Ducha Svätého

Charakteristika: Domáca bohoslužba pre rodiny s katechézou pre mladšie deti. Téma: Zoslanie Ducha Svätého. Priebeh: Po modlitbe prevzatej z nedeľnej liturgie nasleduje prednes evanjeliovej state a katechéza. Nasledujú prosby a modlitba Pána. Na stiahnutie: Metodika a prílohy.


Pomôcky a príprava

Pripravte stôl, prestrite sviatočný obrus, pamätajte na kríž, sviecu zvláštne miesto pre Sväté písmo. V Písme si vyhľadajte state Jn 20, 19-23 a Sk Sk 2, 1-11, alebo vyhľadajte pasáže v „detskej“ biblii.

 • Ku katechéze budete potrebovať maketu hodín z predchádzajúcej nedele. Ak ju nemáte, stiahnite si obrázky zmŕtvychvstania, nanebovstúpenia a zoslania Ducha Svätého zo stránky www.thecatholickid.com/glorious-mysteries-rosary-coloring-pages
 • S deťmi si môžete vyrobiť jednoduché čelenky  s plamienkom, ktorý symbolizuje Ducha Svätého. Ak potrebujete návod, nájdete ho tu: www.heatherhaupt.com/tutorial-pentecost-crowns.
 • Vystrihnite si z papiera sedem plamienkov, vyfarbite ich a na každý napíšte názov jedného z darov Ducha Svätého. 
 • Vytlačte si na tvrdší papier z prílohy obrázok s holubicou a špirálou. Vystrihnite holubicu a špirálu (zostávajú spojené) a podľa potreby vymaľujte. Počas katechézy na špirálu nalepíte plamienky s názvami darov Ducha Svätého. Po skončení prilepte na holubicu tenkú nitku a zaveste ju nad stôl, 5-10 centimetrov nad plameň sviece. Stúpajúci horúci vzduch bude špirálou otáčať.

Úvod

 • Ten, kto vedie domácu liturgiu (v texte označený písmenom P) sa prežehná a prednesie modlitbu.

P: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O: Amen.

P: Všemohúci Bože, tajomstvom dnešnej slávnosti posväcuješ svoju Cirkev vo všetkých krajinách a národoch; naplň celý svet darmi Ducha Svätého a v srdciach svojich veriacich obnovuj aj teraz veľké skutky svojej lásky, ktoré si konal pri prvom hlásaní evanjelia. Skrze Krista, nášho Pána. O: Amen.


Ak ste s deťmi minulý týždeň vyrobili maketu hodín s obrázkami z Ježišovho života, môžete ju využiť na zopakovanie udalostí a uvedenie do témy nedele. Nastavte okienko hodín najprv na obrázok zmŕtvychvstania, nanebovstúpenia a napokon na zoslanie Ducha Svätého. Ak hodiny nemáte, použite obrázky.

P: Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Štyridsať dní sa zjavoval svojim učeníkom. A potom, na štyridsiaty deň, vystúpil do neba. Predtým ich ale uistil, že nezostanú sami. Prikázal im, aby čakali Tešiteľa, Ducha Svätého. Dnes je ten deň – Turíce, deň zoslania Ducha Svätého. O chvíľu si o tom povieme viac. Ale najskôr počúvajme, čo nám Ježiš hovorí v evanjeliu.

Čítanie z Božieho slova

 • On sám, alebo iný dospelý lektor (L) prečíta text nedeľného evanjelia.

L: Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána.

A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“

 • Po prečítaní evanjelia zopakujte s deťmi Ježišove slová. Ježiš hovorí: „Pokoj vám! […] Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. […] Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“

P: „Prijmite Ducha Svätého.“ To je to, čo Ježiš chce, aby sme urobili. Chce, aby sme prijali Ducha Svätého. On to urobil. Keď bol pokrstený v Jordáne, Duch Svätý na neho zostúpil v podobe holubice.

 • Ukážte deťom holubicu (symbol Ducha Svätého) na zatiaľ nerozvinutej špirále.

P: Ježiš poprosil učeníkov, aby prijali Ducha Svätého. A oni poslúchli. Prečítajme si, ako sa to stalo.

 • Text môžete prečítať priamo zo špirály. 

L: Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.

Katechéza

P: Tento raz sa Duch Svätý zjavil v podobe plamienkov nad hlavami učeníkov. Asi preto, aby boli zapálení, plní odvahy a sily ísť do celého sveta a všade hovoriť o Ježišovi.

 • Deti si môžu dať čelenky s plamienkami. Uvažujme s deťmi, aké dary asi dáva Duch Svätý.
P: Apoštoli dostali v ten deň zvláštny dar: všetci im rozumeli. Dokonca aj cudzinci z ďalekých krajín.
P: Duch Svätý dáva každému presne tie dary, ktoré potrebuje. A tak jeden dostane dar múdrosti, ďalší rozumnosti, iný vďaka daru Ducha vie dobre poradiť, ďalší má úžasnú vnútornú silu. Niekto je obdarovaný zvláštnym poznaním, ďalší vyniká nábožnosťou, alebo veľkou úctou a láskou voči Bohu. 

 • Kým hovorí, prikladá jednotlivé plamienky na špirálu. Na záver ich na špirálu prilepte.

Prosby

 • Nasledujú spoločné prosby z Liturgie hodín alebo vlastné, zakončené modlitbou Otče náš a záverečnou modlitbou s požehnaním.

P: S pevnou nádejou vzývajme Krista, Pána, ktorý skrze Ducha zhromaždil svoju Cirkev: Pane, obnov tvárnosť zeme.

L: Pane Ježišu, keď si bol povýšený na kríž, dal si zo svojho boku vytrysknúť prúdom živej vody; zošli nám oživujúceho Ducha. O: Pane, obnov tvárnosť zeme.

L: Pane Ježišu, keď si bol oslávený po Božej pravici, udelil si učeníkom Otcov dar; zošli svojho Ducha, aby obnovil celý svet. O: Pane, obnov tvárnosť zeme.
L: Ty si apoštolom dal moc odpúšťať hriechy v tvojom Duchu; znič hriech vo svete, aby ľudia žili v pokoji. O: Pane, obnov tvárnosť zeme.
L: Ty si prisľúbil Ducha Svätého, aby nás naučil všetko a pripomenul nám, čo si povedal; zošli svojho Ducha, svetlo našej viery. O: Pane, obnov tvárnosť zeme.
L: Ty si sľúbil, že pošleš Ducha pravdy, aby o tebe vydával svedectvo; zošli svojho Ducha, aby nás urobil tvojimi vernými svedkami. O: Pane, obnov tvárnosť zeme.

O: Otče náš…

Záver

 • Zakončíme požehnaním.

P: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života. O: Amen.

Publikácie a pomôcky