Rodinná katechéza / Nadišla hodina oslavy

Nadišla hodina oslavy

Katechéza v rodine, VII. veľkonočná nedeľa, rok A

Charakteristika: Domáca bohoslužba pre rodiny s katechézou pre mladšie deti. Téma: Dokončenie každého dobrého diela ako oslava Boha. Priebeh: Po modlitbe prevzatej z nedeľnej liturgie nasleduje prednes evanjeliovej state a katechéza. Po katechéze príde na rad chválospev Sláva Bohu na výsostiach, prosby a modlitba Pána. Na stiahnutie: Metodika s obrázkami.


Pomôcky a príprava

Pripravte stôl, prestrite sviatočný obrus, pamätajte na kríž, sviecu zvláštne miesto pre Sväté písmo. V Písme si vyhľadajte stať Jn 17, 1-11a, alebo vyhľadajte pasáž v „detskej“ biblii.

Ku katechéze budete potrebovať maketu hodín. Na spodný kartónový kruh nalepte obrázky z prílohy, veľkosť obrázkov má byť 4,5 x 5,5 cm. Do vrchného kruhu vyrežte okienko s rozmermi 5 x 6 cm. Kruhy spojte skrutkou tak, aby sa dalo vrchným otáčať. Obrázky treba nalepiť v správnom poradí a tak, aby sa točením kruhu objavovali v okienku. Vyrežte aj druhé okienko, do ktorého budú deti vpisovať názvy obrázkov. Vytlačte si obrázok poslednej večere a bubliny s Ježišovými výrokmi.

Úvod

Ten, kto vedie domácu liturgiu (v texte označený písmenom P) sa prežehná a prednesie modlitbu.1

P: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O: Amen.

P: Všemohúci Bože, pevne vyznávame, že Ježiš Kristus, Spasiteľ sveta, prebýva s tebou v sláve; vypočuj naše prosby a daj, aby sme pociťovali, že je s nami po všetky dni až do skončenia sveta, ako nám to prisľúbil. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

O: Amen

Čítanie Božieho slova

On sám, alebo iný dospelý (L) prečíta text nedeľného evanjelia. 

L: Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet.

Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal.

Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe.“

Katechéza

V katechéze si najskôr pripomenieme udalosť poslednej večere, potom prejdeme k dôležitým momentom Ježišového vykupiteľského diela a na záver predstavíme jeden z rozmerov slávenia nedele.

Posledná večera

Evanjeliová stať je úryvkom z modlitby, ktorú Ježiš predniesol pri poslednej večeri. Preto ju najskôr trochu pripomenieme.

P: Slová, ktoré sme práve počuli, povedal Ježiš pri poslednej večeri. Vtedy, keď umyl učeníkom nohy, Judáš odišiel, aby ho zradil a keď lámal chlieb a dával im ho zo slovami: „Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.“

P: Pri tej večeri, voláme ju Posledná večera, sa Ježiš modlil k Nebeskému Otcovi slovami, ktoré sme teraz čítali. A v tej modlitbe povedal aj toto: „Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať.“ A tiež: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna.“

Deti prilepia na obrázok bubliny s Ježišovými slovami.

Dokončil dielo

P: Ježiš hovorí, že dokončil dielo, ktoré mal vykonať. To je ako keby zvolal: „Tatino, mám to hotové, už som urobil, čo si odo mňa chcel.“

Pomaly otáčame kruhom hodín, začneme na políčku s obrázkom zvestovania. Pri každom obrázku s deťmi rozprávame o tom, akú udalosť znázorňuje a čo tým vlastne Ježiš urobil. Po každom obrázku môže nasledovať krátke zhrnutie. Do menšieho políčka heslovite zapíšu, čo Ježiš urobil.

1. Zvestovanie. Heslo: Stal sa človekom alebo zvestovanie, podľa toho, čo vmestíte do okienka. Ježiš sa stal človekom a synom Panny Márie, ktorá ho počala z Ducha Svätého.

2. Narodenie. Heslo: Narodil sa v Betleheme, narodenie, alebo Vianoce. Ježiš sa narodil ako malý, bezbranný, chudobný človiečik. A už ako dieťa stratil domov (útek do Egypta).

3. Krst. Heslo: Krst v Jordáne, Krst Pána. Duch Svätý zostúpil na Ježiša v podobe holubice.

4. Verejná činnosť. Heslo: Ježiš vyučuje a uzdravuje, alebo nové učenie. Ježiš ohlasoval Božie kráľovstvo, uzdravoval a vyzýval ľud na pokánie.

5. Smrť. Heslo: Ježiš sa obetoval, alebo ukrižovanie. Ježiš preto, aby nám daroval večný život, podstúpil mučenie a smrť na kríži.

6. Zmŕtvychvstanie. Heslo: Kristus vstal z mŕtvych, zmŕtvychvstanie. Ježiš premohol smrť, vstal z mŕtvych.

7. Nanebovstúpenie. Heslo: Ježiš vystúpil do neba, alebo nanebovstúpenie. Ježiš je kráľ neba i zeme.

8. Turíce. Heslo: Zoslanie Ducha Svätého, alebo len Tešiteľ. Ježiš nás nenechá samých, posiela nám Tešiteľa, Ducha Svätého.

Dokonči dielo

P: Ježiš nám dáva príklad. On dokončil to, čo od neho Nebeský Otec chcel. Dokončil záchranu sveta. Stálo ho to veľa úsilia, už ako maličký bol emigrantom, žil v chudobe, pracoval ako tesár. Tri roky pešo putoval po krajine a učil ľudí. Niekedy ich bolo toľko, že sa nemal kedy ani najesť. A potom všetko to prenasledovanie, mučenie, smrť…

P: Dokončiť všetko, čo sme začali, urobiť to, čo máme urobiť…, to vždy stojí veľa síl. Niekedy sme unavení, inokedy sa nám nechce,  alebo by sme radšej robili niečo iné. Ježiš nás učí vytrvať.

Hodina oslavy

P: Ježiš hovorí dnes zvláštnu vec:  „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna.“ Keď je všetko dokončené, je čas na oslavu. Preto máme sviatky, oslavujeme Vianoce, Ježišov krst, Veľkú noc, Nanebovstúpenie Ježiša, to bolo vo štvrtok, alebo Zoslanie Ducha Svätého, to bude už budúcu nedeľu.

P: A okrem sviatkov oslavujeme aj vždy v nedeľu. To preto, že v nedeľu sa to stalo: Kristus vstal z mŕtvych. V nedeľu oslavujeme aj tým, že nepracujeme. Chceme totiž osláviť Boha za všetko dobré, čo sa nám podarilo počas týždňa dokončiť.

P: Je nedeľa, nadišla hodina, aby sme oslávili Božieho Syna Ježiša.

Chválospev

Pokračujeme v téme oslavy a zaspievame alebo zarecitujeme hymnus Sláva Bohu na výsostiach. Ak máte deti malé a neposedné, pomodlite sa s nimi aspoň modlitbu Sláva Otcu.

Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, klaniame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja.

Pane Bože, Kráľ nebeský, Boh Otec všemohúci. Pane, Ježišu Kriste, ty jednorodený syn, Pán a Boh, Baránok Boží, Syn Otca.

Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami, ty snímaš hriechy sveta, prijmi našu úpenlivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami.

Veď len ty si Svätý, len ty si Pán, len ty si Najvyšší, Ježišu Kriste, s Duchom Svätým v sláve Boha Otca. Amen.

Prosby

Nasledujú spoločné prosby z Liturgie hodín alebo vlastné, zakončené modlitbou Otče náš a záverečnou modlitbou s požehnaním.

P: Spojme sa v chvále a modlitbe so všetkými, čo sú ospravedlnení v Božom Duchu, a volajme: 

O: Pane, nech nám pomáha tvoj Svätý Duch.

L: Pane Ježišu, daj, nech nás dnes vedie Boží Duch, aby sme celý deň prežili ako Boží synovia a dcéry. O: Pane, nech nám pomáha tvoj Svätý Duch.

L: Skrze svojho Ducha nám vypros od Otca, aby sme sa stali hodnými tvojich prisľúbení. O: Pane, nech nám pomáha tvoj Svätý Duch.

L: Urob nás veľkodušnými, aby sme nehľadali vlastné záujmy, ale aby sme sa radšej starali o dobro iných. O: Pane, nech nám pomáha tvoj Svätý Duch.

L: Daj nám Božiu múdrosť, aby sme skrze Ducha Svätého čoraz lepšie poznali teba i Otca. O: Pane, nech nám pomáha tvoj Svätý Duch.

O: Otče náš…

Záver

Zakončíme požehnaním.

P: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života. O: Amen.


PS: Ak sa vám páčilo, pošlite foto na skalite@fara.sk :-)

Publikácie a pomôcky