Rodinná katechéza / Ježiš je brána

Ježiš je brána

Bohoslužba v rodine, IV. veľkonočná nedeľa, rok A


Charakteristika: Domáca bohoslužba pre rodiny s katechézou pre mladšie deti. Téma: Ježiš je brána. Priebeh: Liturgia začína modlitbou alebo spevom Žalmu 23, pokračuje čítaním evanjeliovej state a krátkou katechézou. V nej sa deti identifikujú ako súčasť Ježišovho stáda, oceňujú jeho starostlivosť o každého a vyjadrujú svoje rozhodnutie patriť Kristovi. Nasledujú prosby a Modlitba Pána. K dispozícii je aj pracovný list, ktorý možno využiť namiesto katechézy, prípadne aj samostatne a tiež aktivita na podporu modlitby počas týždňa. Prílohy: stiahnuť.

Pomôcky a príprava

Pripravte stôl, prestrite sviatočný obrus, pamätajte na kríž, sviecu zvláštne miesto pre Sväté písmo. V Písme si vyhľadajte stať Jn 10,1-10, alebo vyhľadajte pasáž v „detskej“ biblii.

Pracovný list. Vrámci katechézy môžete využiť pracovný list Ježiš je brána. Deti budú k nemu potrebovať pastelky alebo fixy. Úlohy pre deti sú uvedené priamo v liste. 

Brána. Alternatívou (alebo doplnením) k pracovnému listu je skladačka Brána. Vytlačte obrázky z prílohy, najlepšie na tvrdší papier, vystrihnite, zohnite a zlepte ich podľa návodu. Môžete ich vymaľovať.

Ovečky a siluety. Vytlačte a vystrihnite obrázky ovečiek a siluety dravcov a zlodeja.

Úvod

Ten, kto vedie domácu liturgiu (v texte označený písmenom P) sa prežehná a pozve všetkých k spevu žalmu 23. Ak si netrúfate na spev, žalm prečítajte tak, ako to robíme pri svätej omši. Text nájdete na https://lc.kbs.sk/?den=20200503.

P: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O: Amen.

Na youtube je viacero výborných nápevov, môžete vyskúšať napríklad https://youtu.be/WIWnnupXQZ8, https://youtu.be/aAANRaWYdGM, či originál liturgický nápev https://youtu.be/3uigoxqPkM8.

P: „Pán je môj pastier, nič mi nechýba,“ spievali sme pred chvíľkou. Sme ako ovečky a Ježiš je náš pastier. Keď je s nami, nič nám nechýba, nebojíme sa. Tak ako emauzskí učeníci z minulej nedele. Keď boli sami, mali smutné srdcia, ale keď kráčali s Ježišom, ich srdcia horeli radosťou. A keď spoznali Ježiša, keď sa stal chlebom, strach ich úplne opustil.

Dnes nám Ježiš povie o sebe ešte niečo iné. Okrem toho, že je dobrý pastier, hovorí, že je aj brána. Pozorne počúvajte.

Čítanie Božieho slova

On sám, alebo iný dospelý (L) prečíta úryvok z nedeľného evanjelia:

L: Ježiš povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.“ Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať.

Preto im Ježiš znova vravel: „Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam: Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.

Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“

Katechéza

Ak ste sa rozhodli pre pracovný list, prejdite s deťmi jednotlivé úlohy. Pieseň Som tvojou ovečkou zaspievajte na záver.

P: Ježiš hovorí, že je brána k ovciam. Ako na našom obrázku. Je bránou, za ktorou sú jeho ovečky v bezpečí. Keď sú ovečky vo vnútri, nemusia sa báť. Ozaj, čoho a koho sa ovečky boja? Kto im môže ublížiť?

Pokračujeme dialógom s deťmi o tom, čo ovečky ohrozuje. Môžete využiť siluety dravcov a zlodeja.

P: Ovečky sú v ovčinci (ohrade) v bezpečí. Pastier sa postará, aby mali všetko, čo potrebujú. A zlodeji ani divá zver sa k nim nedostanú. My sme Ježišove ovečky. Každý kresťan od krstu patrí Ježišovi. A on si nás chráni. Chcete byť jeho? Lebo ja áno.

Každý člen rodiny si vyberie ovečku a napíše na ňu svoje meno (maličkým napíšu meno starší). Potom každý vloží svoju ovečku do ovčinca a vyzná, že chce patriť Ježišovi. Ostatní odpovedia „Amen“. Napríklad takto:

: Ježiš, ďakujem, že ti patrím. O: Amen.

: Som tvojou ovečkou. O: Amen.

: Ďakujem, že ma chrániš. O: Amen.

: Chcem ti navždy patriť.         O: Amen.

Pieseň: Som tvojou ovečkou

Túto časť môžete ukončiť piesňou Som tvojou ovečkou. Nahrávku nájdete na https://youtu.be/x4DFAZ6YtUQ.

Prosby

P: Ježišovi môžeme veriť, môžeme sa na neho spoľahnúť, lebo on je pevná brána, ktorá nás uchráni. Ale k jeho ovečkám nepatríme len my, naša rodina. Poďme ho teraz poprosiť za ostatných, ktorí sú jeho ovečkami.

L: Ježiš, dobrý pastier, prosíme ťa za našich starých a chorých, lebo aj oni sú tvoje ovečky. Posilni ich a pomôž im.

L: Ježiš, pevná brána, prosíme ťa za tých, ktorí sa cítia stratení. Priveď ich k sebe, lebo aj oni sú tvoji.

L: Ježiš, brána a pastier, prosíme za tvoju Cirkev, tvoj ľud, tvoje ovečky, pripomínaj nám, že patríme k sebe.

Pridajte vlastné prosby. Zakončite ich modlitbou Otče náš a záverečnou modlitbou s požehnaním.

P: Všemohúci a večný Bože, veď nás stále po ceste spásy, aby sme aj my, tvoje pokorné ovečky, došli do nebeskej vlasti, kam nás predišiel náš vznešený Pastier Ježiš Kristus, ktorý žije a kraľuje na veky vekov. O: Amen.

P: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života. O: Amen.

Aktivita počas týždňa: Čo nám dnes hovorí ovečka?

K nedeľnej téme sa môžete vrátiť aj počas týždňa pri spoločnej modlitbe. Poslúžia k tomu obrázky ovečiek s úryvkami zo Žalmu 23. Pri spoločnej modlitbe si môžete každý deň prečítať jeden z úryvkov. Napríklad: 

  • Pán je môj pastier, nič mi nechýba. - Poprosíme o odpustenie za chvíle, keď nás premáhala túžba po veciach.
  • Pán je môj pastier, vodí ma po správnych chodníkoch. - Prosíme za tých, ktorí sa dali na zlé chodníčky.
  • Pán je môj pastier, nebudem sa báť zlého. - Vyznáme svoju dôveru v Božiu ochranu.
  • Pán je môj pastier, dobrota a milosť budú ma sprevádzať. - Poďakujeme za milosti a dary uplynulého dňa.

Zdroje obrázkov


Ďalšie metodiky z cyklu rodinných bohoslužieb:

Publikácie a pomôcky