Rodinná katechéza / Cestou do Emauz

Cestou do Emauz

Bohoslužba v rodine, III. veľkonočná nedeľa, rok A

Charakteristika: Domáca bohoslužba pre rodiny s katechézou pre mladšie deti. Téma: Zahoreli im srdcia, otvorili sa im oči a spoznali Ježiša. Príloha: stiahnuť.


1. Pripravíme miesto a pomôcky

Pripravte stôl, prestrite sviatočný obrus, pamätajte na kríž, sviecu zvláštne miesto pre Sväté písmo. V Písme si vyhľadajte stať Lk 24,13-35, alebo vyhľadajte v „detskej“ biblii rozprávanie o Emauzských učeníkoch.

Skladačka Cesta do Emauz. Vytlačte, alebo na tvrdší papier nakreslite cestu, zachovajte tvar podľa návodu. Cestu a okolie môžete vymaľovať, vystrihnite z prílohy obrázky tak, aby ste ich mohli v správnom čase prilepiť na miesto. Na naznačené miesto na ceste nakreslite alebo prilepte srdiečka a oči. Ak si to chcete zjednodušiť, vytlačte celý podklad aj s obrázkami. 

Vystrihnite obrázky knihy a chleba, prehnite šrafovanú časť a prilepte ich tak, aby zakryli srdiečka a oči a zároveň aby sa dali otvoriť ako kniha. Vystrihnite, zlepte a prilepte aj oblúk brány. Nápis „Iďte v mene Božom“ je otočený smerom ku Ježišovej tvári. 

Na spodnú stranu cesty prilepte obrázky Veľkonočného trojdnia a prekryte ich nápismi, opäť tak, aby sa dali otvoriť. Do spodnej časti umiestnite okienko Zeleného štvrtku a pokračujte po Veľkonočnú nedeľu. Okienka by mali končiť pred oblúkom.

2. Začíname

Ten, ktorý vedie domácu bohoslužbu (v texte označený písmenom P) sa prežehná.

P: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O: Amen.

3. Čítame zo Svätého písma a počúvame

Potom pokračuje:

P: Minulú nedeľu sme sa rozprávali o stretnutí Tomáša a ostatných apoštolov so zmŕtvychvstalým Ježišom. Dnes si prečítame o tom, ako s ním stretli v nedeľu večer Kleopas a iný učeník. Počúvajte, ako ich príbeh začal:

On sám, alebo iný dospelý (L) prečíta úryvok z nedeľného evanjelia:

L: V ten deň išli dvaja z Ježišových učeníkov do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. 

Pokračuje dialógom s deťmi. Vyzve ich, aby si prezreli postavy učeníkov. Majú palice, pretože putujú pešo. Z Jeruzalema do Emáuz je to asi 12 kilometrov, takže cesta im trvala tak tri hodiny. Poriadna túra. Majú smutné tváre, pretože sú Ježišovi priatelia. Vedia, že zomrel, no netušia, že vstal z mŕtvych.

P: Učeníci sa  zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo v posledných dňoch Ježišovi. O tom, čo sa mu prihodilo na Zelený štvrtok, čo sa stalo na Veľký piatok, Bielu sobotu a akú správu priniesli ženy na Veľkonočnú nedeľu.

Deti otvárajú okienka (začnú Zeleným štvrtkom) a všetci si pripomenú udalosti trojdnia. Opakovanie môžete prepojiť s pripomenutím slávenia vo vašej rodine.

P: Na Zelený štvrtok večer slávil Ježiš so svojimi učeníkmi veľkonočnú večeru. Po nej odišiel do záhrady. Tam sa modlil. A tam ho zatkli a odviedli do väzenia. Na druhý deň ho mučili, odsúdili a ukrižovali. Keď zomrel, pochovali ho do skalného hrobu. Celý nasledujúci deň bol v skalnom hrobe, ktorý bol zavalený ťažkým kameňom. Ale keď na Veľkonočnú nedeľu išla k hrobu Mária Magdaléna a iná Mária, našli kameň odvalený. A miesto Ježiša a stráží tam bol anjel. Ten im povedal najdôležitejšiu správu: „Kristus vstal z mŕtvych.“

Potom uzavrie túto časť: 

P: Kleopas, i ten druhý učeník, počuli, čo rozprávala Mária Magdaléna. Ale nemohli tomu uveriť. 

Lektor číta ďalej.

L: Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich: „O čom sa to cestou zhovárate?“ Zastavili sa zronení a jeden z nich, menom Kleopas, mu povedal: „Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?“ On im povedal: „A čo?“ Oni mu vraveli: „No s Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom; ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe, a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli.“ On im povedal: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“ A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo.

P: Ježiš kráčal s nimi a cestou im vysvetľoval state zo Svätého Písma. Podobne to býva napríklad v nedeľu v kostole. Najprv počúvame čítania a potom ich kňaz vysvetľuje.

Keď učeníci počúvali Ježiša, stala sa s nimi zvláštna vec. Ich ustrašené srdcia sa pomaly premieňali. 

Teraz otvorte okienko s knihou. Pod ním sú nakreslené srdiečka, pretože učeníkom horeli srdcia, keď počúvali Ježiša. Deti nakreslia učeníkom (dvojica v hornej časti) sýtočervené srdcia.

Potom upriamime pozornosť detí na oči učeníkov.

P: Je to zvláštne, ale tí dvaja zatiaľ Ježiša vôbec nespoznali. Asi po zmŕtvychvstaní vyzeral úplne inak. Alebo si ho poriadne neprezreli, neviem. Evanjelista hovorí, že ich oči boli akoby zastreté. Ale to sa čoskoro zmení. Pokračujme v príbehu.

L: Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“ Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol.

P: Otvorili sa im oči a spoznali ho, keď jedli jeho chlieb. Asi preto, že nad tým chlebom povedal: „Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.“ 

Otvorte okienko s chlebom. Pod ním sú oči. Deti nakreslia učeníkom (tretia dvojica) oči a samozrejme aj srdcia.1

P: To stretnutie učeníkov úplne zmenilo. Povedali si: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi.“ Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.

4. Vyznávame vieru

Všetci si kľaknú smerom ku krížu a vyznajú vieru.

O: Verím v Boha, Otca všemohúceho…

6. Prosíme

Nasledujú prosby, môžete predniesť svoje vlastné, alebo použiť prosby z liturgie hodín.2

P: Volajme ku Kristovi, pôvodcovi života, veď Boh ho vzkriesil a on svojou mocou vzkriesi aj nás, a prosme ho: Kriste, náš život, zachráň nás.

Kriste, jasné svetlo, žiariace vo tme, knieža života a posvätiteľ smrteľných ľudí, daj, nech prežijeme tento deň na tvoju chválu.

O: Kriste, náš život, zachráň nás.

Pane, ty si šiel cestou utrpenia a kríža; daj, aby sme trpeli a umierali s tebou, a tak s tebou dosiahli aj slávne vzkriesenie.

O: Kriste, náš život, zachráň nás.

Syn Otca a náš učiteľ a brat, ty si nás urobil kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu; daj, nech ti s radosťou prinášame obetu chvály. 

O: Kriste, náš život, zachráň nás.

Kráľ slávy, očakávame slávny deň tvojho zjavenia; daj, aby sme potom mohli večne hľadieť na tvoju tvár a boli blažení. 

O: Kriste, náš život, zachráň nás.

Nasleduje Otče náš a záverečná modlitba a požehnanie.

P: Všemohúci a večný Bože, nech sa tvoj ľud, duchovne obnovený, stále raduje a nech s pevnou nádejou očakáva túžený deň svojho vzkriesenia, ako sa teraz teší z prijatia do Božej rodiny. Skrze Krista, nášho Pána. O: Amen.

P: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života. O: Amen.

Publikácie a pomôcky