Ako čítať Sväté Písmo: 3. Metóda Kigali

Metóda vznikala počas biblických stretnutí v Afrike. Súčasnú podobu dostala na národnom stretnutí katechétov v Kigali (Rwanda), odkiaľ pochádza aj jej meno. Je vhodná najmä pre biblické texty, v ktorých je vyrozprávaný príbeh. Pri práci potrebujeme okrem textu aj pero a papier.

Na stiahnutie: Prezentácia a metodika s textami a poznámkami.

Päť krokov metódy Kigali

a) Čítanie textu a prvé dojmy

  1. Dvakrát nahlas prečítame vybranú stať.
  2. Každý účastník si na papier poznačí svoje prvé dojmy z prečítaného textu.
    • Čo sa mu páči, povzbudzuje ho.
    • Čo sa mu nepáči, vyrušuje ho.
    • Čo ho necháva ľahostajným.

b) Pozorovanie textu

Text prijímame taký, aký je. V tomto kroku k nemu nepristupujeme ako k zrkadlu, ktoré odráža náš vlastný obraz, či situáciu... Skôr je to okno, cez ktoré pozorujeme a poznávame. Pozorovanie môže prebiehať podľa nasledovnej štruktúry:

1. Zmena. Aká zmena nastala medzi začiatkom a koncom rozprávania.

2. Miesto. Kde sa odohráva dej, pozorujeme miesta, o ktorých sa v texte hovorí.

3. Osoby. Identifikujeme hlavnú postavu.

- Čo hovorí a robí hlavná postava?

- Kto je s hlavnou postavou a kto proti nej? Kto jej pomáha?

- Kto je aktívny a kto je pasívny?

4. Téma. Pospájame slová a vety, ktoré sa vzťahujú k tej istej téme. Identifikujeme kontrasty a rozdiely, ak sú prítomné.

c) Zbieranie informácií

Každý si prečíta poznámky k textu, prípadne nahliadne do úvodu biblickej knihy. Ak sú k dispozícii komentáre a iné zdroje, možno vyhľadať k čítanej stati vhodný komentár.

d) Otázky k textu

Novozákonné texty boli napísané po Veľkej noci veriacimi a pre veriacich a vždy nejakým spôsobom reflektujú tajomstvo Kristovej smrti a zmŕtvychvstania. Na tento rozmer sa zameriame.

- Akým spôsobom je v texte vyjadrená viera v vzkrieseného Krista?

- Aká nádej z textu pramení, alebo k akej pobáda a povzbudzuje?

- O akej udalosti zo života Ježiša alebo jeho učeníkov text hovorí?

- Pre akú potrebu kresťanov bol tento text napísaný a uchovávaný?

- Ktoré priame alebo nepriame narážky na Starý zákon sa v texte nachádzajú?

Starozákonné texty. Pri textoch Starého zákona sa pýtame:

- Aký je historický kontext príbehu?

- Akým spôsobom je tu vyjadrená viera v Boha – Osloboditeľa?

- Pre akú potrebu veriacich bol tento text napísaný a uchovaný?

- Sú v stati prítomné priame alebo nepriame narážky na iné texty Starého zákona?

e) Privlastnenie si textu

V tomto kroku sa účastníci v dôvere vo vedenie Ducha pokúsia aktualizovať text pre súčasnosť. Aktualizácia má dve roviny, spoločenskú a osobnú. V tomto kroku môžu napomôcť nasledovné otázky:

1. Radostné posolstvo. V čom spočíva radostná zvesť perikopy?

2. Spoločenská rovina aktualizácie. Akým spôsobom sprístupniť toto posolstvo dnešným ľudom?

3. Osobná rovina aktualizácie. Ako môže pomôcť radostná zvesť biblickej state zveľaďovaniu vlastnej viery?

4. Porovnanie s prvotnými dojmami. V čom pociťujem potrebu doplniť či skorigovať dojmy a predstavy, poznačené v prvej etape?

f) Modlitba, inšpirovaná textom

Základnou otázkou tohto kroku je k akej modlitbe inšpiruje preberané biblické rozprávanie? V tomto duchu a majúc na zreteli vyslovenú otázku účastníci formulujú svoje spontánne modlitby.


Na čítanie

ŠELINGA, Jozef. Biblická katechéza dospievajúcej mládeže. Nitra: KSNR 1999.

Publikácie a pomôcky