Ako čítať Sväté Písmo: 2. Metóda Lumko

Metóda siedmich krokov bola vytvorená pre meditačné skupiny v katolíckom Misijnom inštitúte Lumko v Juhoafrickej republike a bola určená pre ľudí, ktorí nemali k dispozícii teologicky školených moderátorov a potrebovali jednoduchý, no účinný prístup k Biblii na prepojenie viery a života. Inšpiráciu pre metódu našli v samotnej Biblii, napríklad rozprávanie o Márii a Marte, či o Emauzských učeníkoch.

Na stiahnutie: Prezentácia a metodika s textami a poznámkami.

Použitie metódy pri skupinovom stretnutí

Dĺžka stretnutia by nemala presiahnuť 90 minút. Veľkosť skupiny 6-8 osôb. Každý účastník by mal mať k dispozícii Bibliu, alebo aspoň text o ktorom sa bude uvažovať. Pretože táto metóda nie je vedeckým prístupom k Biblii, nevyžadujú špeciálne vedomosti z biblika. Úspech metódy závisí na tom, či sú účastníci ochotní:

  1. Počúvať sa navzájom a uznať prínos ostatných,
  2. prispieť svojimi poznatkami, dojmami a skúsenosťami
  3. uvádzať svoj život do súladu s Božím slovom.

Úlohou moderátora je dbať na dodržanie týchto jednoduchých pravidiel, zachovanie postupnosti krokov a časového vymedzenia a dbať, aby sa všetci dostali k slovu.

Sedem krokov metódy Lumko

a) Pozývanie Pána, aby bol medzi nami

Moderátor požiada niekoho zo skupiny, aby modlitbou (vlastnou či prevzatou) pozval Pána do spoločenstva. Ostatní sa môžu k modlitbe pripojiť.

b) Čítanie textu

Moderátor oznámi súradnice príslušného textu. Počká, kým si ho všetci vyhľadajú. Potom poprosí niekoho zo skupiny, aby text predčítal. Nasleduje chvíľka ticha a uvažovanie.

c) Zaoberanie sa textom

Účastníci (niektorí alebo všetci) prečítajú nahlas slová alebo vety, ktoré sa im zdajú významné. Po každom takom slove alebo vete má byť chvíľka ticha, v ktorej si každý sám pre seba dvakrát alebo trikrát zopakuje, čo počul a čo by malo doňho preniknúť. Akonáhle sme takto zotrvali pri jednotlivých slovách textu, prečítame celý úryvok ešte raz, nahlas a pomaly.

d) Mlčanie

Po prečítaní textu vyzve moderátor prítomných k mlčaniu a zároveň určí jeho dobu, napríklad tri až päť minút, aby sa zabránilo rušivému nepokoju. Ticho má umožniť a podporiť meditovanie počutého, alebo má pozvať a uviesť k otvorenosti voči Bohu.

e) Zdieľanie sa

Účastníci si navzájom zdieľajú, čo ich oslovilo. Nikto nesmie byť nútený. Je to aj vhodný okamih na prepojenie medzi počutým a premeditovaným slovom písma a každodenným životom. Bezpodmienečne sa však treba vyhnúť poučovaniu druhých, alebo diskusii o správnosti nejakého výroku. Na to by mal dbať moderátor skupiny.

f) Rozhovor o tom, čo Pán od nás chce

V tomto kroku hovoríme o každodenných problémoch vo svete evanjelia a prichádzame s konkrétnymi návrhmi čo máme robiť. Na základe poznatkov vyvodzujeme praktické dôsledky. Výsledkom môže byť predsavzatie, samozrejme také, aby bolo uskutočniteľné. Pri ďalšom stretnutí účastníci zreferujú ako sa im predsavzatie podarilo splniť.

g) Modlitba

Moderátor všetkých vyzve na modlitbu. Účastníci sa spontánne modlia, ďakujú, prosia.

Metódu Lumko s obľubou využívajú rôzne biblické krúžky, niektoré len na oživenie, iné ju používajú výlučne celé roky. Vďaka nej sa čítanie Biblie stáva plodným zážitkom. Prítomnosť spoločenstva je nevyhnutná, aby sa neskĺzlo ku subjektivizmu či k stereotypom.


Na čítanie
  • PONNUMUTHAN, S. The Spirituality of Basic Ecclesial Communities in the Socio-religious Context of Trivandrum/Kerala, Gregorian Biblical BookShop, 1996, s. 196-197.
  • HECHTOVÁ, A. Přístupy k Bibli. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997, s. 34-36.

Publikácie a pomôcky