Rodinná katechéza / V dome Otca

V dome Otca

Katechéza v rodine, V. veľkonočná nedeľa, rok A

Charakteristika: Katechézu uvedieme modlitbou dňa z liturgie V. veľkonočnej nedele, pokračuje čítaním evanjeliovej state a vlastnou katechézou. V nej sa rodina identifikuje ako súčasť nebeského kráľovstva, ako tí, čo patria do Božieho domu. V závere rodina vyjadrí svoje rozhodnutie žiť doma tak, aby bol ich pozemský príbytok súčasťou domu Nebeského Otca. Katechéza končí modlitbou Pána. Na stiahnutie: Metodika a šablóny.
  • Pripravte stôl, prestrite sviatočný obrus, pamätajte na kríž, sviecu zvláštne miesto pre Sväté písmo. V Písme si vyhľadajte stať Jn 14,1-12, alebo vyhľadajte pasáž v „detskej“ biblii.

Pripravte si domček. Môžete si pomôcť šablónou v prílohe. Jednotlivé diely vystrihnite z farebného papiera (alebo vytlačte či nakreslite a vyfarbite). Domček má toľko okien, koľko je členov má domácnosť. Veľkosť okien prispôsobte. Podlepte obrázok kartónom alebo tvrdším papierom. V katechéze budeme zvlášť potrebovať: 1) Okná. Tie zatiaľ nechajte prázdne, ale pripravte ich tak, aby ste do nich mohli nalepiť fotky tvárí členov rodiny. Ak nemáte, napíšete do nich mená. Alebo nechajte deti, aby všetkých nakreslili ;-). 2) Tabuľku s nápisom „Náš príbytok v dome Nebeského Otca“. Pripravte ju vopred, ale nalepíte (alebo zavesíte) ju až počas katechézy. 3) Kvietky s nápismi ďakujem, prosím a chválim použijeme v závere katechézy. 4) Dvere môžete urobiť tiež otváracie. V tom prípade dovnútra vložte nápis „Tu bývame my.“ Môžete doplniť aj priezvisko…

Úvod

Minulú nedeľu Ježiš povedal o sebe, že je brána. A dnes budeme počuť, ako o sebe povie, že je cesta. Tak to je, Ježiš je cesta a brána do neba. Lebo tam sme doma.
V nebi sme doma? Veď doma sme predsa tu, v našom dome (byte). Všetci spolu. A predsa je to pravda. Doma sme, aj v nebi, v dome Nebeského Otca. Lebo Nebeský Otec nás prijal za svoje milované deti. Hovorí o tom modlitba, ktorú teraz prednesiem.

Láskavý Otče, ty si nás skrze svojho Syna vykúpil a prijal za svoje milované deti; s otcovskou láskou sprevádzaj všetkých, čo veria v Krista, aby dosiahli pravú slobodu a večný život. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen

Evanjelium

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“
Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“
Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“
Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“
Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ‚Ukáž nám Otca?!‘ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte!
Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.“

Katechéza

Dobré správy

Ježiš nám dnes hovorí samé dobré správy. Všimli ste si ich? Prvá dobrá správa: doma sme nie len tu, ale aj v nebi. Lebo Nebeský Otec nás prijal za svoje deti. Každý, kto je pokrstený, je Božím dieťaťom, je doma tu, aj v nebi.
  • Do pripravených okienok teraz nalepte alebo napíšte mená členov rodiny, teda tých od vás doma, ktorých Boh prijal za svoje deti, ako o tom hovorí úvodná modlitba.
Teraz sa pozrieme na druhú dobrú správu. Ježiš hovorí, aby sme sa nebáli („Nech sa vám srdce nevzrušuje!“), lebo Boh počíta s každým z nás („V dome môjho Otca je mnoho príbytkov.“).

Tretia dobrá správa je, že v nebi máš pripravené miesto. Ježiš dokonca dnes hovorí, že ho ide pripraviť on sám: „Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.“

Patríme do neba, máme tam miesto. Ale to neznamená, že musíme čakať, až kým nás tam Ježiš zoberie. Môžeme urobiť niečo preto, aby náš domov bol súčasťou Božieho domu, jedným z tých príbytkov. Pokúsime sa žiť u nás doma tak, ako sa asi žije v nebi.
  • Svoje rozhodnutie môže vaša rodina vyjadriť aj navonok. Na obrázok domčeka vložte tabuľku s nápisom "Náš príbytok v dome Nebeského Otca." Domček potom môžete zavesiť na vchodové dvere ako znamenie pre prichádzajúcich. Alebo ho umiestnite na význačné miesto v domácnosti, aby ste ho mali celý týždeň na očiach ako znamenie pre domácich.

Ako v nebi…

  • Spoločne uvažujeme nad tým, aké to je v nebi. Každý môže povedať svoj nápad. Potom ich stačí trochu zhrnúť, vybrať z nich tie podstatné a ukázať, že mnohé z toho, po čom túžime, môžeme dosahovať už tu, ako v nebi, tak i na zemi.
Ozaj a ako sa vlastne žije v nebi? Čo je na nebi také super? Myslím, že v nebi je super. Ale nie preto, že tam netreba chodiť do školy, do práce alebo vstávať skoro.
  • Môžete uviesť príklady detí a rodičov, ktorým už po pár týždňoch škola a práca chýbajú. Alebo tých, čo vstávajú skoro, aj keď nemusia ;-).
To, čo je na nebi super je, že tam je každý milovaný. Každý vie a cíti, že ho tam majú radi. V nebi by totiž nikto, kto nemá rád druhých, nevydržal ani sekundu, radšej by ušiel do pekla.

Tak i na zemi...

Taký kúsok neba môžeme mať aj u nás doma. Napríklad tým, že si budeme navzájom dávať najavo, sa máme radi.
Ako v nebi sa cítim vždy vtedy, keď mi niekto poďakuje. Alebo keď ma pochváli. Či vtedy, keď niečo chce a pretým povie jednoduché prosím. Mohlo by to vyzerať napríklad takto: „Mami, ten obed bol naozaj skvelý!“ Alebo „Ďakujem za tvoju pomoc.“
Myslím, že aj vďaka všetkým tých chválam, vďakám a prosbám to u nás bude zase trochu viac vyzerať ako v dome nášho Nebeského Otca.
  • Prilepte na obrázok domčeka kvietky s nápismi ďakujem, prosím, chválim.

Aktivita počas týždňa

  • V týždni môžete pokračovať v téme napríklad tak, že každý deň zvýrazníte jednu z uvedených myšlienok. Pondelok môže byť ďakovací deň, utorok deň chvál, streda deň slova prosím a podobne. Pri večernej modlitbe potom zhodnoťte, ako ste sa, celá rodina, cítili.

Modlitba Pána

Teraz poďakujme Pánu Bohu za to, že nás prijal za svoje deti a poprosme ho o silu žiť u nás doma ako v nebi. Ježiš nás naučil modlitbu, v ktorej to všetko je.
  • Spolu sa pomodlite modlitbu Otče náš. Potom zakončite prežehnaním.

Publikácie a pomôcky