Prídu!

CR-21 NE C

Jedna z vecí, s ktorou sa viacerí z nás trápia, a je to predovšetkým bolesť rodičov a starých rodičov, je pochybnosť, či sme dokázali odovzdať vieru ďalšej generácii. Často sa to premietne do povzdychu typu: "Nechcú mi chodiť do kostola!" Myslím na otca, ktorý sa v nedeľu rozhliadne po chráme, ale jeho syn tam zase nie je. Alebo na babku, ktorá chodí na detskú omšu, lebo má rada deti. Ale vždy ju pichne pri srdci, lebo tam nie sú aj jej vnúčatá.
Alebo sa v nedeľu rozhliadnem po kostole a, nech je akokoľvek plný, viem, že väčšina našich zase neprišla. Zase sme ich nedokázali priviesť.

Skvelou správou je slovo, ktoré hovorí dnes Boh v prvom čítaní. Spomína nejakých cudzích, ktorí privedú späť našich. Hovorí, že oni "privedú všetkých vašich bratov zo všetkých národov ako obetný dar Pánovi."

Koncom novembra budú v našej farnosti ľudové misie. Prídu cudzí, pátri redemtoristi z Podolínca, aby nám hlásali Božie slovo. Misie sú príležitosť, je šanca, že "privedú všetkých vašich bratov," ktorých sme my sami priviesť nedokázali.
Misionári neprídu sami od seba. Prídu preto, že sme ich pozvali. A preto, že ich posiela Boh. Takto ich musíme prijať, ako tých, ktorí prichádzajú v Božom mene. Aj to zaznieva v dnešnom prvom čítaní: "Dám im znamenie a niektorých z tých, čo sa zachránili, pošlem."

Je dôležité, aby sme boli na príchod týchto Božích poslov pripravení. V pôstnom období sme napĺňali nádobu pôstu, mnohí z farnosti prinášali obetu za misie. 
Teraz je čas naplniť až po okraj nádobu modlitby. Až do misií budú po našich rodinách putovať obraz Matky ustavičnej pomoci a relikvia sv. Alfonza  Mária de‘ Liguori, zakladateľa redemptoristov. Rodiny sa budú môcť stretnúť okolo obrazu a relikvie na spoločnú modlitbu za farnosť i za našu otvorenosť v milostivom čase misií.

Zvlášť sa potrebujeme modliť za našich bratov a sestry, ktorých sami nedokážeme pritiahnuť ku Kristovi. A tiež za nás samých, aby sme ich dokázali pozvať aspoň na stretnutie s misionármi a tak aspoň trochu naplniť výzvu dnešného žalmu: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium."

Kristus hovorí, že raz prídu. Mnohí "prídu od východu i západu, od severu i od juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve." Je to výzva. Musíme byť pripravení prijať ich.
A tiež je to varovanie, aby sme sami nezostali vonku: "Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť. Keď hospodár vstane a zatvorí dvere a vy zostanete vonku, začnete klopať na dvere a volať: ‚Pane, otvor nám!‘ A on vám povie: ‚Ja neviem, odkiaľ ste!‘"

Nezostaň vonku.

Publikácie a pomôcky