Ako to dokázali?

Cyril a Metod

Pri rozlúčke už nie je čas na dlhé reči, vtedy sa hovorí len to najdôležitejšie. Matúš, z ktorého evanjelia dnes o čítame o rozlúčke Ježiša s apoštolmi pri nanebovstúpení, si z toho zapamätal tri vety. Z nich dve sú uistením a jedna poslaním: "Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

Poslanie je zrejmé a naliehavé: "Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal."
Štyri imperatívy: Choďte, učte, krstite, naučte! "Choďte" znamená aktivitu, "učte" vyučovanie o Kristovi, "krstite", teda sprostredkujte im milosť a "naučte", teda sprevádzajte ich ako učeníkov. 
Toto je napokon aj metóda, ktorú použili Cyril a Metod pri misii medzi našimi predkami. Nečakali, ale išli, učili, krstili a získavali pre Krista nových učeníkov.
Dnes tá úloha čaká na nás. Na teba. Choď, uč, privádzaj do Cirkvi, získavaj učeníkov pre Krista.

Keď som si trochu včera čítal o Cyrilovi a Metodovi, o ich práci, cestách, prekladoch..., napadlo mi: "Ako to dokázali?" Dnes máme lietadlá, vlaky, autá, počítače, všelijakú techniku, a nemáme síl ani na tretinu z toho, čo oni.
Odpoveď vidím v uisteniach, ktoré zazneli vo zvyšných dvoch vetách Ježišovej rozlúčky: "Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi." A "ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta." Oni sami toho (ľudsky) možno dokázali veľa, ale silu do toho, a moc tomu dostali od Krista. Jednoducho cez týchto dvoch ochotných chlapov sa stal Ježiš prítomný v našom ľude, cez nich tu uplatnil svoju moc.
A dnes? Dnes sú tieto Ježišove slová odpoveďou na každú našu výhovorku. Kristus by možno povedal: Čo riešiš? Posielam ťa s mojou mocou, tvoje sily nie sú až tak dôležité. A ja budem s tebou, ak pôjdeš.

Napokon pekne to hovorí apoštol Pavol hovorí v dnešnom druhom čítaní: "Každý z nás dostal milosť podľa miery, akou nás obdaroval Kristus..., na budovanie Kristovho tela, kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku." 
Každý z nás dostal milosť podľa Kristovej viery. Milosť na budovanie Kristovho tela, na budovanie spoločenstva kresťanov.
Keď každý, potom aj ty. Keď podľa Kristovej miery, potom neomylne podľa toho, kto koľko potrebuje. Na čo? Na budovanie Kristovho tela. Na to, aby si išiel, svedčil o Kristovi, uvádzal ďalších do Cirkvi a sprevádzal ich v učeníctve. Ako Cyril a Metod.

Autor: Tar-ba-ganVlastné dielo, Voľné dielo, Odkaz

Publikácie a pomôcky