Pozvi Krista do maštale...

Pondelok po Zjavení Pána

Hoci to nemusí byť zrejmé na prvé prečítanie, dnešné evanjelium nádherne zapadá do vianočnej mozaiky. Ježiš sa presťahoval. Na tom ešte nie je nič zvláštne, niektorí z nás sa sťahujú aj 10 krát za život. Dôležité je kam sa presťahoval.
Ježiš sa presťahoval do Kafarnauma, do kraja, ktorý pôvodne patril Izraelským kmeňom Zabulon a Neftali. No tí sa z Babylonského zajatia nevrátili a Izraeliti, ktorí tu zostali, sa priveľmi premiešali s pohanmi. Matúš to výstižne opíše použijúc citát od Izaiáša: "Galilea pohanov! Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti." 
Na prvé počutie to znie pohrdlivo. Až kým si neuvedomíme, že Matúš sám bol Galilejčan z Kafarnauma. On sám žil v tom temnom kraji smrti, bol verejne známym hriešnikom, celé dni vysedával na mýtnici, vyberal poplatky pre Rimanov a kradol pre seba. 
Všetko sa zmenilo keď do jeho života i do životov Kafarnaumčanov vstúpil Ježiš. Ľud v temnotách, tí na okraji, pomýlení a zrastení s temnotou hriechu..., uzrel veľké svetlo. Ježiš sa zase raz presťahoval do maštale, aby ju prežiaril svojou prítomnosťou, aby pozýval k zmene, k pokániu. 

Vianoce sú aj o vstúpení do temnej zatuchlosti našich maštalí. Boh chce vstúpiť do tvojej maštale, do tvojho Kafarnauma. S výzvou na veľké upratovanie a premenu: "Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo." Pretože on má moc premeniť maštaľ na dom. Spomeň si na pastierov a mudrcov: pastieri našli dieťa v maštali, mudrci v dome :-). Pozvi ho dnu, aj tam, kam by si žiadnu návštevu nikdy nevpustil...

Publikácie a pomôcky