Stáť pri kríži

Sedembolestná Panna Mária


Pri omši s rodičmi birmovancov...

Keď bol Ježiš vzatý do neba, apoštoli sa vrátili do Jeruzalema. Vystúpili do hornej siene (večeradlo) a jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. Keby sme čítali v Skutkoch apoštolov ďalej, čoskoro by sme sa dozvedeli, že takto očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
V našej farnosti sa približne sto mladých ľudí rok pripravuje na prijatie sviatosti birmovania. Dnes, v predvečer slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, sa pri svätej omši, v kostole (večeradle) zhromaždili ich rodičia, aby spolu s Ježišovou matkou Máriou a s nami, jeho bratmi a sestrami, vyprosovali pre svoje deti prisľúbeného Ducha Svätého.

Namiesto žalmu dnes zaznieva Máriin chválospev. Ježišova matka oslavuje Boha a vyznáva: "veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno." Aj my máme dôvod oslavovať dnes Boha, lebo medzi našimi birmovancami sú takí, ktorí sa už odovzdali a podriadili Bohu a už na nich vidno veľké veci, ktoré v nich robí. Sú medzi nimi takí, čo boli slabí, ale obrátili sa k Bohu a On ukázal silu svojho ramena, ako to Mária spieva ďalej. Niektorí pochopili, že to, po čom túžia, je Boh. A On týchto hladných nakŕmil dobrotami... 
Máme dôvod oslavovať Boha. Nemenej aj preto, že toto všetko je možné aj vďaka cca. dvadsiatim ľuďom z farnosti, ktorí pre tieto deti obetujú svoj vzácny čas, schopnosti i prostriedky. 

Niektorí sa pýtajú, na čo to robíme. Zdá sa im, že do mladých ľudí investujeme veľa prostriedkov, oveľa viac než kedysi investovali do nás. Cieľ je pekne vyjadrený v dnešnom evanjeliu. Ján tam hovorí o tých, ktorí stáli pri Ježišovi až do konca: "Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna." Tí ľudia stoja pri Kristovi, pri kríži, pri Márii a pri sebe navzájom. Dospelý kresťan, a pri príprave na birmovku ide o formáciu k dospelej viere, sa pozná podľa týchto vonkajších znakov.
1. Stojí pri Kristovi. Z jeho slov, postojov a skutkov je zrejmé, že stojí pri Ježišovi Kristovi. Pripravený obhájiť svoju vieru, svedčiť o nej a ak treba aj bojovať za ňu. Kresťan, ktorého viera je dospelá, sa napríklad nehanbí za Krista, nehanbí sa žehnať a modliť aj pred inými a podobne.
2. Stojí pri kríži. Kresťan, ktorého viera je dospelá, je pripravený priniesť obetu. Nie len niesť zodpovednosť za svoje skutky, vrátane vlastných zlyhaní, ale strpieť aj námahu, neistotu či dokonca nespravodlivosť, ak ide o hodnoty skutočne dôležité. Ako to hovorí Peter v druhom čítaní: "radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch slávy a Boží na vás spočíva."
3. Stojí pri bratoch a sestrách vo viere. Mnoho ľudí opúšťa Krista preto, že nie sú ochotní strpieť iných kresťanov. Hovoria, že nechodia na svätú omšu kvôli tomu a tomu človeku, alebo na spoveď kvôli tomu a tomu kňazovi... Je to ako keď dospelé deti prestanú navštevovať svojich rodičov, lebo nemôžu vystáť niektorého zo súrodencov. Nemálo dospelých ľudí žije s takýmto nedospelým postojom. Stáť pri človeku, ktorý je dobrý, milý a sympatický... nakoniec nie je žiadne hrdinstvo. Zdieľať bratskú vieru s človekom, ktorého nemôžem vystáť a túto námahu podstupovať z lásky ku Kristovi, to je ďalší zo znakov zrelej viery.
4. Stojí pri Márii. Každá poriadna mama nejakým spôsobom spája spája svoje deti. Mária nie len že nie je výnimkou, ale je priamo vzorom. Od nej sa učíme stáť na správnom mieste.

Ozaj, kde práve teraz stojíš ty?

www.taylormarshall.com

Publikácie a pomôcky