Ísť ďalej...

CR-25 PO: Prís 3, 27-35

Dnešné prvé čítanie je veľmi dôležité. Pomáha nám totiž odhaliť, kde práve nachádzame v na ceste nasledovania Krista.
Autor Knihy prísloví hovorí: "Syn môj, neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje... Nehovor svojmu priateľovi: Choď preč a príď inokedy, zajtra ti dám, keď môžeš dať ihneď." Ale Ježiš nás pobáda robiť dobre dokonca pre tých, ktorí nám robia zle. Kde sa nachádzaš? V Starom zákone? V Novom zákone?
"Nekuj zlo proti svojmu priateľovi," hovorí autor Knihy prísloví. "Milujte aj svojich nepriateľov," hovorí naproti tomu Ježiš. Druhé nevylučuje prvé. Druhé je pozvaním ísť ďalej. Kde si ty?
"Nepri sa pre nič za nič s človekom, ak ti nič zlé nespravil." A na druhej strane Ježiš a jeho "Neodporujte zlému."

Je čas ísť ďalej. Postúpiť od múdrosti Starého zákona k múdrosti Ježiša Krista, Syna Božieho.

Publikácie a pomôcky