Zmluva, spása, očistenie a slávenie

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Zmluva, spása, očistenie, slávenie, to sú štyri výrazy z dnešných biblických textov, ktoré hovoria o zmysle tohto slávenia.
Eucharistia je zmluva. V prvom čítaní dnes počúvame o tom, ako Boh uzatvára zmluvu s vyvoleným ľudom. Jej obsah je vyjadrený v prikázaniach, forma v krvi. Obetovanie zvierat a pokropenie ich krvou, to bol ich spôsob uzatvorenia zmluvy. Každá svätá omša je slávením zmluvy s Bohom. Preto v prvej časti počúvame Božie slovo podobne ako Mojžiš rozpovedal ľudu "všetky Pánove slová a ustanovenia" a v druhej obetujeme chlieb a víno a prijímame telo a krv Krista podobne, ako židia obetovali mäso a krv zvierat a potom jedli z obetnej hostiny. Vždy keď ideš na sväté prijímanie, znova a znova potvrdzuješ svoj podpis na zmluve s Bohom. Aj preto je tak dôležité sväté prijímanie čo najčastejšie a aj preto je nedeľná omša nenahraditeľná. Keď počúvaš omšu v rádiu, nemôžeš ísť na sväté prijímanie.
V Eucharistii je spása. Po prvom čítaní spolu so žalmistom spievame: "Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo." Hoci je to starozákonný text, pripomína nám dôležitosť Eucharistie - jeme telo Kristovo a pijeme jeho krv, aby sme boli spasení, aby sme žili naveky. Aj preto je sväté prijímanie životne dôležité.
V Eucharistii je očistenie. Čítanie z Listu Hebrejom nás opäť vracia k myšlienke pokropenia krvou, ktorá bola prítomná už aj v prvom čítaní. V oboch textoch sa pripomína, že je to krv, ktorá očisťuje, autor Listu Hebrejom hovorí o očistení svedomia "od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu." Mŕtve skutky, ktoré sú prekážkou služby Bohu. To je ďalší dôvod pre časté sväté prijímanie.
Eucharistia je slávením. Napokon v evanjeliu sledujeme prípravy na slávenie Poslednej večere - prvej omše. Vidíme, ako Ježiš vybral miesto a ako posiela učeníkov, aby všetko pripravili. Aj tvoja osobná príprava na svätú omšu má svoj význam.

Zmluva, spása, očistenie a slávenie. Čo môžeš urobiť preto, aby sme tieto rozmery Eucharistie prežívali intenzívnejšie ako doteraz?
https://stperpetua.org/eucharist

Publikácie a pomôcky