Na čo čaká Boh?

www.stanwichchurch.org

ADV-02 NE B

Zdá sa, že spomedzi prvých kresťanov mnohí čakali, že Kristov druhý príchod, začiatok jeho neohrozenej vlády a teda koniec sveta ako ho poznáme..., je otázka krátkeho času. Nečudo, veď keď zobrali vážne Ježišove učenie, ich život sa veľmi radikálne zmenil a oni na jednej strane túžili byť s Kristom a na druhej strane nadobudli dojem, že toto takto už nemôže dlho vydržať.
Ale môže. No nie preto, že mocnosti zla by mali takú moc. A už vôbec nie preto, že by Kristus na nás zabudol alebo meškal! Apoštol Peter vo svojom druhom liste odkrýva dôvod: "Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie."   
Peter tu hovorí štyri veci, ku ktorým nám treba zaujať postoj.
  1. My kresťania čakáme očakávame a tešíme sa na nové nebo a novú zem a to zároveň znamená koniec tohto sveta. A jediné tri dôvody, prečo začiatok nového, ktorý bude koncom starého, ešte neprišiel, je že Boh:
  2. Má s nami trpezlivosť - čo ale znamená, že ešte sami nie sme na to nové pripravení.
  3. Nechce, aby niekto zahynul - tu má na mysli jednak tých nepripravených spomedzi nás, jednak tých, ktorí vôbec Krista nepoznajú. On nechce nikoho stratiť. On ťa nechce stratiť.
  4. Chce, aby sme sa všetci dali na pokánie. Lebo to je cesta našej premeny.
A tak keď Izaiáš a Marek s Jánom Krstiteľom volajú: "Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky...," vyzývajú nás k dvom veciam, ktoré na seba nadväzujú:
  1. Ak si to ešte neurobil, ak je medzi tebou a tvojím Bohom nejaká prekážka, tak ju odstráň. A neboj sa, nečaká sa od teba, že to urobíš sám. Tou prekážkou, priepasťou či kopcom, ktorý treba zrovnať so zemou, je hriech. Tvoj hriech. Ty ho nedokážeš zmazať, ale Boh áno. Teraz hneď pros o jeho odpustenie. A čím skôr príď a vyznaj ho pri spovedi. Nie aby si s tým čakal ešte ďalšie dva týždne.
  2. A potom sú tu tí druhí, tí, čo Krista nepoznajú. Našou druhou úlohou je odstraňovať prekážky medzi Bohom a nimi. Najprv však musíš odstrániť tie svoje prekážky, svoj hriech. Čo je prekážkou tých, ktorí nepoznajú Krista? Samozrejme že hriech, tak ako v našom prípade. Ale s tým my veľa nespravíme, nie je našou úlohou trhať kúkoľ zo srdca iných. Ale ešte sú tu predsudky. Keď tak počúvam ľudí, ktorí opustili Cirkev, oni nemajú problém s Bohom, ale s nami. Kvôli nám opúšťajú Boha. Kvôli nám ani nevedie, koho opustili.
Podčiarknuté a zhrnuté: pripravuj cestu Pánovi, vyrovnaj chodníky, aby mohol prísť k tebe. Potom si znova vyhrň rukávy a pripravuj cestu Pána k iným. K tvojej rodine, k susedom, kolegom, deťom, rodičom...

Publikácie a pomôcky