Tvárnosť...

VN- Turíce A

Zaujali ma nadpisy dnešných biblických čítaní:

Prvé čítanie: Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť. Pri počúvaní príbehu Turíc obyčajne ľudí zaujme, že učeníci začali hovoriť inými jazykmi a prítomní cudzinci im rozumeli. Išlo o nadprirodzený dar jazykov, jeden z prejavov Ducha.
Cirkev ale cez ten nadpis posúva dôraz state inam, totiž na to, že vôbec začali hovoriť, a že hovorili tak, ako im Duch dával hovoriť. Koniec koncov keď tak čítame Petrovu reč, ktorá za tým nasleduje, je zrejmé, že to nemá z vlastnej hlavy.
  • A tak sa natíska otázka: Hovoríš, čo ti Duch dáva hovoriť? Alebo kedy už začneš?
Druhé čítanie: Všetci sme boli v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. Občas sa ľudia pýtajú, prečo dnes medzi nami dar jazykov (prejav Ducha, o ktorom bola reč v prvom čítaní) nie je taký bežný. Včera som čítal zaujímavé vysvetlenie od neznámeho afrického autora zo šiesteho storočia. Hovorí: Ak by niekto niekomu z nás povedal: „Dostal si Ducha Svätého, prečo teda nehovoríš všetkými jazykmi?“, má odpovedať: „Hovorím všetkými jazykmi, veď som v tom Kristovom tele, to jest v Cirkvi, ktorá hovorí všetkými jazykmi."
  • A opäť otázka: Do akej miery sa cítiš byť súčasťou celej Cirkvi, pokrstený v jedno telo? Nakoľko Cirkev hovorí cez teba? Si jej hlasom?
Evanjelium: Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás: Prijmite Ducha Svätého.  Duch Svätý neprichádza pre naše uspokojenie. Prichádza, aby sme mohli ísť, ako tí, ktorí sú poslaní. Ducha Svätého prijímame, aby sme mohli naplniť poslanie, ktoré nám Cirkev pripomína na konci každej svätej omše: Ísť v mene Božom a ohlasovať Krista. 
  • Otázka: Si pripravený ísť? Lebo ako Ježiša poslal Otec, tak On posiela teba!
A napokon refrén dnešného žalmu: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.  Prosíme o Ducha Svätého, aby mohla byť skrze neho obnovená tvárnosť zeme. Nie len prvotná podoba (tvar), ale tvárnosť, tvarovateľnosť. 
  • Otázka: Chceš byť tvarovateľný? Stojíš o to, aby Duch Svätý tvaroval, z vnútra pretváral? 
Ak áno, tak pridaj k svojej modlitbe zvolanie:

Pane, zošli svojho Ducha a všetko bude pretvorené. A obnovíš tvárnosť zeme. 

Publikácie a pomôcky