Dostali sme Ducha Svätého...

VN-07 PO

Kým bol Apollo v Korinte, Pavol pochodil po horných krajoch a prišiel do Efezu. Tam našiel akýchsi učeníkov a povedal im: „Dostali ste aj Ducha Svätého, keď ste uverili?“ 

Dostali ste aj Ducha Svätého, keď ste uverili? Existujú na ne dve jednoduché odpovede. Áno, dostali sme Ducha Svätého, veď sme pokrstení a pobirmovaní. Ale ako sa prejavuje, že prijímame Ducha Svätého? Odpoveď je ukrytá v dnešnej modlitbe dňa:
Prosíme ťa, Pane a Bože náš, nech zostúpi na nás sila Ducha Svätého, aby sme sa vždy podriadili tvojej vôli a plnili ju so synovskou oddanosťou. Skrze Krista, nášho Pána.
Dve neodlučiteľne spojené veci: podriadenosť Božej vôli a jej oddané plnenie
Dostali sme Ducha Svätého, keď sme uverili?

Publikácie a pomôcky