Premieňanie

VN-02 PO

Včera sme v prvom čítaní mohli vnímať obrovskú zmenu, akou prešli prví kresťania v Jeruzaleme. Čítali sme o nich, že sa "vytrvalo zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách..., boli pospolu a všetko mali spoločné. Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich všetkým, podľa toho, ako kto potreboval."
To nemohlo by len tak, ľudsky je každý pokus o takýto spôsob života odsúdený na zánik, vždy sa totiž nájde niekto, kto podľahne pokušeniu... Ale ten ich pokus nebol z ich hláv a z ich moci. To Kristus ich premenil. 
Dnes sme v prvom čítaní o tom počuli: "A keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, na ktorom boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a smelo hlásali Božie slovo." 
Teda na začiatku toho, čo chce Kristus s nami urobiť, ako nás chce premeniť, je modlitba. Pros Pána, aby nás (teba i ostatných) premenil.
A potom prichádza Duch Svätý. Premena spočíva totiž práve v tom, že Duch Svätý žije v človeku a koná v ňom. Stále.
A napokon je to vonkajší prejav zmeny. Nenechaj sa pomýliť, nejde o to, že sa zatriaslo miesto, na ktorom boli. Istým prejavom premeny človeka a prítomnosti Ducha je ohlasovanie, smelo hlásali Božie slovo.
Takže čo robiť? 1. Pros Pána, aby ťa premenil. 2. Prijmi Ducha Svätého. 3. Ohlasuj Krista.
Pozor: Treba dodržať všetky kroky a ich poradie :-)

Publikácie a pomôcky