On videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval

www.qumran2.net

Krst Krista Pána

Ježišov krst v Jordáne je súčasťou slávenia Zjavenia Pána. Veď Otec o ňom zjavuje (dáva spoznať): "Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ A tento hlas, ktorý zaznel z neba, je zároveň Otcovým nežným uistením každému kresťanovi. Lebo pri tvojom krste Boh o tebe vyslovil: Toto je môj milovaný syn, toto je moja milovaná dcéra. O Ježišovi to vtedy zjavil, s nami to v momente krstu urobil. Ten, ktorý nás obdivuhodne stvoril, nás v krste ešte obdivuhodnejšie pretvoril na svojich synov a dcéry.

Ale je výborné, že Ježišov krst môžeme sláviť aj ako samostatný sviatok a máme viac priestoru pripomenúť si dielo Ducha Svätého, ktorý v deň krstu zostupoval na Ježiša v podobe holubice.
Nedávno som čítal zaujímavú myšlienku:
"Pre nás je dôležité vnímať Ježišovu službu vo svetle jeho účinkovania v Duchu Svätom. Všetko, čo robil, robil v moci Ducha. Bez moci Ducha niet služby. Ježiš prichádza v ľudskej slabosti: Zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom. (Flp 2, 7). Sám osebe, teda ako človek Ježiš nemal moc uzdravovať alebo ohlasovať evanjelium. Túto moc dostal až od Ducha Svätého."*
Peter to pripomína v druhom čítaní: "Boh pomazal Ježiša z Nazareta Duchom Svätým a mocou a on chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom, lebo bol s ním Boh.“
S nami je to tak určite. My nemáme moc ohlasovať evanjelium alebo uzdravovať. Ale pri krste a birmovaní sme boli pomazaní tým istým Duchom Svätým. Veď preto sa voláme kresťania, toto nové meno je odvodené od slova xριστός (christós), čo znamená pomazaný.

Niekto mi raz povedal, že on chce mať birmovku. Duch Svätý nie je niečo, čo sa dá mať. Je to niekto, kto môže naplniť tvoj život, môže ťa viesť a môže konať v tebe. Všimnime si Ježiša:

Ježiš je naplnený Duchom. Prijíma dar, ktorý dostal od Otca, keď sa po krste modlil. Ty si prijal v krste a birmovaní toho istého Ducha. Modli sa hneď teraz: Otče, naplň ma svojím Duchom.
Ježiš vedený Duchom. Ježišova odpoveď na Otcov dar je odovzdanosť, Ježiš sa nechá viesť. O pár riadkov ďalej čítame: "Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal." Urob alebo obnov dnes rozhodnutie nechať sa viesť Božím Duchom, ktorého si prijal v krste a birmovaní.
Ježiš koná v moci Ducha. Duch posilňuje Ježiša, aby konal Božie skutky. Tak začína jeho služba. Presťahuje sa, vyberá si učeníkov a na vrchu ohlasuje Blahoslavenstvá. A zástupy žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako ich zákonníci. Moc Ducha Svätého. Si pripravený živ tejto moci?

Kresťan je človek pomazaný Duchom Svätým. Naplnený, vedený a konajúci v Jeho moci. Ty si kresťan.
Otče náš, keď bol Ježiš Kristus pokrstený v Jordáne a vznášal sa nad ním Duch Svätý, slávnostne si vyhlásil, že je tvojím milovaným Synom; pomáhaj nám, svojim deťom, zrodeným z vody a Ducha Svätého, stále žiť podľa tvojej svätej vôle. Skrze Krista, Duchu Svätom. Amen.
_______________________

*McMANUS, J., Uzdravujúca moc sviatostí. Bratislava: Slovo medzi nami, 2016, s. 14-15.

Publikácie a pomôcky