Aby sa splnilo Písmo

CR.03 NE A

Páči sa mi, ako Matúš formuluje úvod dnešnej evanjeliovej state: Ježiš "prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš..." Nemyslím, že Ježiš prečítal z proroka Izaiáša stať, ktorú sme počuli ako prvé čítanie a povedal Márii: "Mami, sťahujem sa do Galilei, lebo som o tom čítal, aby splnilo Písmo... 
Ale to neznamená, že by si Matúš vymýšľal. Slová Svätého Písma sú Božím slovom a Boh nehovorí do vetra. Jeho slovo sa plní. No kedy ako a kým, o tom nerozhodujeme my. To je v réžii Ducha Svätého.
Pred dvomi týždňami sme slávili Ježišov krst v Jordáne a pri svätej omši sme čítali o tom, ako na neho zostúpil Duch Svätý. Zostúpil a neodišiel od neho. Hneď po krste ho viedol na púšť, aby strávil 40 dní v pôste a modlitbe. Potom, keď bol Ján Krstiteľ uväznený, Duch Svätý vedie Ježiša do Galiley. Aby sa splnilo Písmo. A ten istý Duch Svätý ho vedie pri výbere pri výbere učeníkov.

Duch vedie Ježiša najprv do púšte, na miesto prázdnoty a vyprahnutosti. A potom na sever Galiley, do kraja na hraniciach s Feníciou a Sýriou, medzi ľud, bývajúci v temnotách. Asi nejde o to, že by sa tým ľuďom dostávalo menej slnečných dní ako v iných kútoch krajiny. Kto vie akú temnotu majú Izaiáš a Matúš na mysli.
Možno ide o vzdialenosť. Sú veľmi ďaleko od chrámu i od ostatných bratov a sestier vo viere. Príliš ďaleko od Jeruzalemského chrámu a príliš blízko k pohanským svätyniam. A to nie len v geografickom zmysle. V zmysle blízkosti sŕdc.
Možno tá temnota súvisí s poznaním. Tam ďaleko na sever od chrámu, kde už žije viac pohanov ako židov, sú aj náboženské vedomosti slabšie. A ľudia žijú v temnote nevedomosti, možno gniavení pokrivenými regionálnymi verziami vlastného náboženstva, ktoré má s originálom dosť málo spoločného.
Možno ide o ľahostajnosť. Nezáujem o všetkých a všetko, čo sa nedotýka bezprostredne ich samých.
Možno ide o hriechy. Temnotu, ktorá obklopuje človeka z každej strany. A je neznesiteľná.
Možno ide o to, že sú na okraji, na periférii sveta, na mieste o ktoré jednoducho nikto nemá záujem.


"Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“

Možno ide o to, aby sme charakterizovali temnotu ľudí na periférii a vstúpili s odvahou do nej. Vedení tým istým Duchom Svätým.Publikácie a pomôcky