Howto: Svätá rodina

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Niekedy sa pri katechéze pre rodičov a krstných rodičov pýtam na desatoro. Je zaujímavé, že ľudia väčšinou začínajú od štvrtého: "Cti svojho otca a svoju matku." A podobne je to aj s deťmi. Štvrté povedia vždy. Aj keď keby to bolo jediné, na ktoré si spomenú.
Prečo je také dôležité byť verný úcte voči rodičom a autoritám, zdôvodňuje Sirachovec v prvom čítaní. Jeho tvrdenia by nás nemali nechať ľahostajnými:
Kto si váži otca, očisťuje sa z hriechov; bude sa ich zdržiavať a bude vyslyšaná jeho každodenná modlitba, bude sa radovať zo svojich detí a bude dlho žiť.
Trápi ťa hriech, do ktorého stále upadáš? Máš dojem, že Boh je hluchý na tvoje modlitby? Tvoje deti nie sú tvojou radosťou? Máš obavy o svoju budúcnosť? A čo tvoja úcta k tvojmu otcovi? Sirachovec vie, že s otcami je to niekedy ťažké. A preto nás povzbudzuje:
Buď oporou svojmu otcovi v starobe a nezarmucuj ho, kým je nažive. Ak slabne na mysli, buď trpezlivý a nepohŕdaj ním, kým ty si pri plnej sile. Nezabudne sa ti, že si mal súcit s otcom, odráta sa ti z hriechov, ktoré si napáchal a zveľadí sa ti v spravodlivosti.
A čo matky? Láska a úcta k matke je hlboko previazaná s láskou a úctou k otcovi.
Zbiera poklady ten, kto má v úcte matku. A kto poslúcha otca, potešuje matku.
Ďalším dôležitým znakom rodiny je plodnosť. Žalmista má v tom jasno: veľká rodina je znakom Pánovho požehnania.
Tvoja manželka je ako plodonosný vinič vnútri tvojho domu. Tvoji synovia sú ako výhonky olivy okolo tvojho stola. Veru, tak bude požehnaný muž, ktorý má bázeň pred Pánom.
Kto vie, kedy a mocou ktorého démona sa stalo, že to, čo je požehnaním (veľká rodina) začali mnohí brať ako prekliatie. Keď sa pýtam snúbencov na deti a spomeniem číslo 4 alebo 5 (a to ani nie je veľa), majú v očiach strach. Je strašné, že sa medzi nami zakoreňuje strach z požehnania.

A napokon je tu autorita manžela a otca. Mária je Bohorodička, počatá bez poškvrny dedičného hriechu... Ale anjel sa v noci zjavuje jej manželovi. Nie Mária, ale Jozef dostáva pokyn:
„Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“
Boh rešpektuje dôstojnosť manželstva Jozefa a Márie a dáva jej prednosť pred dôstojnosťou materstva. Pre všetky deti platí (Ježiša nevynímajúc), že jedna z najdôležitejších vecí, čo môžu a majú rodičia deťom dať, je bezpečie a istota ich vlastného manželstva. Myslím na mnohé deti v našej farnosti, ktoré o túto dôležitú hodnotu ochudobnené a vyrastajú s rodičmi, ktorí nie sú manželmi.
Myslím, že rodina potrebuje otca, ktorý je manžel a matku, ktorá je manželka.

O pár rokov neskôr anjel znova oslovil Jozefa:
"Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny."
V prenesenom význame je to výzva pre všetkých manželov a otcov: Vstaň, prevezmi zodpovednosť a zober svoju rodinu so sebou do Božieho kráľovstva. Vstaň, vezmi a choď. Manžel a otec nejde do neba sám.

Publikácie a pomôcky