Cisárove nové šaty...

www.encyklopediapoznania.sk
CR-12 NEC

Apoštol Pavol nám v druhom čítaní (List Galaťanom) pripomína kľúčový moment našich životov: "Všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli." Od týchto slov sa odvíja hlboká symbolika krstného rúcha. Keď sa v staroveku stal niekto kresťanom, na znak toho, že si navždy obliekol Krista dostal nové oblečenie. Krst znamenal nový spôsob života a navonok to bolo vyjadrené aj tým oblečením. Lebo to po krste neskončilo v skrini ani v požičovni šiat. A každý kto novopokrsteného stretol, mohol vytušiť, že v jeho živote sa niečo zmenilo.
Tento symbol sa zachoval dodnes. Po krste detí zaznievajú slová: "Stal si sa novým stvorím a obliekol si sa v Krista..." Ale nikto deťom krstnú košieľku neoblieka. 
Áno, je to "len" ďalší symbol, ktorého formu sme si značne zjednodušili nezachovávame. To ešte nemusí byť problém. No privádza ma to k oveľa závažnejšej otázke: Krstný odev si nikto už neoblieka. A Krista si obliekame?

Čo vlastne znamená "obliecť si Krista"? 
  1. Božie synovstvo ("Skrze vieru v Kristovi Ježišovi ste všetci Božími synmi.")
  2. Jednota s bratmi a sestrami ("Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi.")
  3. Božie vlastníctvo ("Ste Kristovi!")
  4. Dedičstvo ("Podľa prisľúbenia /ste/ dedičmi.")
Obliecť si Krista znamená vlastne byť Ním, žiť životom Božieho syna alebo dcéry (1), v hlbokej jednote s Božou rodinou, so všetkými bratmi a sestrami (2), ako ten, kto patrí Kristovi (3), ako skutočný dediť nebeského kráľovstva (4).


Za koho ma pokladajú zástupy?
V dnešnej evanjeliovej stati Ježiš kladie učeníkom otázku: "Za koho ma pokladajú zástupy?"  Myslím, že v duchu druhého čítania by sa dala tá otázka rozšíriť. Predstav si Ježiša, ktorý sa ťa dnes spýta: "Za koho ma pokladajú ľudia, keď ťa vidia?" Smejúc sa na tvojom alebo mojom nechápavom výraze tváre, by možno doplnil: "No však si si ma obliekol. A teda kto vidí teba, vidí vlastne mňa. Čo si ľudia o mne myslia, keď ťa vidia?"

Obliekol si človeka
Čo znamená "obliecť si Krista" v praxi, môžeme pochopiť z toho, že Boh si obliekol človeka. Presne to sa totiž stalo, keď sa Boh stal človekom. Obliekol si človeka. Bol skutočný človek, aby mohol žiť vo svete ľudí. Ja i ty si musíme obliecť Krista, aby sme boli skutočne Ním. Aby sme mohli žiť vo svete Boha.

Priveľké oblečenie
Ale je tu jeden rozdiel: Kristus je pre teba i pre mňa priveľký. Obliecť si ho nemôžeš sám. Oblečení v Krista sme vždy spolu s inými kresťanmi. Len spolu s nimi sme Telo Kristovo. Možno aj preto Pavol používa v tej stati stále len množné číslo.

Obliekol si sa v Krista? A čo si ľudia pomyslia, keď ťa uvidia? Nie o tebe. Čo si pomyslia o Kristovi?
Ak si si ho skutočne obliekol, nikto to neprehliadne.

PS: Kristus, to je to najkvalitnejšie značkové oblečenie.

Publikácie a pomôcky