Prameň

CR- Najsv. Srdca Ježišovho PI B

Mala to byť rana istoty, ktorá zabezpečí, že človek Ježiš bude definitívne mŕtvy. A pre väčšinu to bolo potvrdenie, že je koniec. Pre niektorých aj úľava.
Ale našli sa takí, ktorí v prebodnutom srdci videli viac. Stotník padá na kolená a vyznáva: „On bol naozaj Boží Syn!“ (Mt 24, 54) Iný autentický svedok Ján to po rokoch zhrne: „Toto sa stalo, aby sa splnilo Písmo... Uvidia, koho prebodli.“ Ján parafrázuje verš z knihy proroka Zachariáša, cez ktorého Pán hovorí: „Na obyvateľov Jeruzalema vylejem ducha milosrdenstva...; potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli, a budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom...“

Sme tu, lebo vidíme alebo tušíme v prebodnutom srdci viac, ako len potvrdenie, že On je mŕtvy. Sme odpoveďou na Pavlovu modlitbu z dnešného druhého čítania. Pavol hovorí: „Zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi: nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá.“ Pavol prosí za Efezanov a snáď i za nás, aby sa stalo niečo, čo presahuje naše možnosti, aby sme poznali Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie.
Poznať nepoznateľnú Kristovu lásku môžeme len v Duchu Svätom, ktorého nám Pán zosiela. Aj preto je Slávnosť Najsv. Srdca Ježišovo liturgicky zviazaná s Turícami. Inak by sme nemohli rozumieť.

V Duchu Svätom v prebodnutom srdci vidíme prameň milostí, predovšetkým sviatostí Cirkvi, ako o tom budeme počuť v Piesni vďaky.
Ježišovo srdce je prameňom krstu, birmovania, eucharistie, sviatostného zmierenia i pomazania chorých, sviatostného manželstva aj služobného kňazstva, je prameňom Cirkvi. Prameňom pre všetkých vyprahnutých, ktorí túžia po Božej láske. Ktorí túžia po tom, aby si ich Pán pritiahol lanami lásky ako to sám hovorí v prvom čítaní.
Prameň je tu. Je k dispozícii. Pre všetkých.

Čerpajme vodu s radosťou z prameňa spásy.

Publikácie a pomôcky