Pôjdeme?

www.sangiuseppecs.it

VN-03 NE B

Dnešné čítania vytvárajú svojím usporiadaním špirálu. Nech by sme začali ktorýmkoľvek, nadväzujú na seba. Pre jednoduchosť sa pozrime najprv na evanjeliovú stať.

Je neskorý večer, z Emáuz sa práve vrátili Kleopas a jeho spoločník a celí zadýchaní vysvetľujú učeníkom, že Ježiš naozaj vstal zmŕtvych a oni ho spoznali pri lámaní chleba. A kým ešte hovoria k pochybujúcim apoštolom, zjaví sa medzi nimi sám Ježiš. Dáva sa im spoznať, je pred nimi rybu aby si boli istí, že to nie je nejaký duch bez tela a v novom svetle im vysvetľuje udalosti posledných dní v spojení so starozákonnými proroctvami: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov.“ A zakončí tým, čo typické pre všetky stretnutia so Zmŕtvychvstalým: „Vy ste toho svedkami!“

Petrovi a ostatným potrvá ešte 50 dní, kým sa naozaj odhodlajú svedčiť. Ale keď raz plní Ducha Svätého konečne začnú, nič ich už nezastaví. Ani strach, ani predsudky, dokonca ani prehnaná citlivosť. V prvom čítaní sme počúvali Petra. Je odvážne otvorený. Pred davom hovorí: Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba, Boh našich otcov, oslávil svojho Služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom a dali zabiť! A potom hovorí to isté, čo Ježiš: „Boh takto splnil, čo vopred oznámil ústami všetkých prorokov, že jeho Mesiáš bude trpieť.“ Za tým nasleduje nevyslovená otázka: Čo máme robiť?! A Petrova odpoveď: „Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy.“ Kajate sa, doslova zmeňte svoje zmýšľanie!

Potom sme spievali žalm: „Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako znamenie.“ V kontexte dnešnej liturgie je to modlitba tých, ktorí prijali Petrove slová ako výzvu a chcú zmeniť svoj život. Volajú: Pane, ukáž nám svetlo... Verím, že dostali odpoveď, Pán prežiaril temné miesta ich životov a oni sa rozhodli pre zmenu.

Neskôr, možno po rokoch im píše Ján: „Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale keby niekto zhrešil, máme u Otca zástancu: Ježiša Krista, spravodlivého. On je zmiernou obetou za naše hriechy.“ Inak povedané: robte všetko preto, aby ste nepadli do hriechov. No ak aj padnete, začnite odznova, presnejšie začnite odznova od Krista.

Tá špirála je i našou cestou. Prišli sme sem, aby sme sa stretli s Kristom. Sme tu so všetkým, čo sa za tento týždeň udialo, dobrým aj zlým. Je čas nechať Ho, aby nám to všetko postavil do nového svetla, v ktorom pochopíme, že Boh to použil na dobré. A potom nás slovami „Iďte v mene Božom“ pošle, aby sme boli jeho svedkami.
A my pôjdeme. Odídeme z kostola a celý týždeň budeme odvážne hovoriť ako Peter, pozývať k modlitbe ako žalmista, povzbudzovať ako Ján.

Pôjdeme?

Publikácie a pomôcky