O osem dní

VN-02 NE B

V alegorickom rozprávaní C.S. Lewisa Kroniky Narnie je obrazom Krista Veľký lev Aslan. Ale v jednotlivých príbehoch sa objavuje len občas, vždy na chvíľu. Nečakane vstúpi do deja, vykoná nepredvídateľné činy, ktoré zvrátia chod udalostí a zase sa v momente stratí. A predsa čitateľ Kroník ani na chvíľu nezapochybuje, že On tam je, že je živý a koná.
Za všetky jeden citát zo stretnutia v Koriakinovom dome:* 
"Netvař se tak smutně. Brzo se zase sejdeme."
"Prosím, Aslane," zeptala se Lucinka, "čemu ty říkáš brzo?"
"Všem dobám říkám brzo," odpovědel Aslana a najednou zmizel a Lucinka zůstala s kouzelníkem sama.
"Je pryč!" řekl kouzelník. "A ty i sí jsme z toho nešťastní. Vždycky to tak je, nemůžeš ho zadržet, není to ochočený lev."
Pripomína mi to stretnutia so Zmŕtvychvstalým. Sú neočakávané, krátke, ale intenzívne svojou hĺbkou i dôsledkami. A zostáva po nich akási nostalgia. Kto prežil svoje súkromné stretnutie s Kristom, vie o čom hovorím. Dnešná liturgia ponúka odpoveď práve na tento druh smútku.

V správach o stretnutiach so Zmŕtvychvstalým môžeme rozlíšiť dva typy: súkromné stretnutia s Kristom (Mária Magdaléna) a komunitné stretnutia, ktoré naznačujú istý liturgický kontext (Emauzskí učeníci, stretnutia vo večeradle a pri Tiberiadskom mori).

V krátkom evanjeliovom rozprávaní dnešnej nedele sú zhrnuté dve stretnutia toho druhého typu. Ján podáva stručný, ale dôležitý popis situácie: "O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi." A na doplnenie si môžeme poslúžiť ešte veršom z prvého čítania: "Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu."
Stretnutie na ôsmy deň naznačuje istú pravidelnosť, z ktorej sa vyvinulo kresťanské slávenie nedele. Spoločenstvo, zhromaždené za zatvorenými dverami, tvorí spolu Cirkev. A keď sú kresťania zjednotení v Kristom mene (jedno srdce a jedna duša), je Kristus medzi nimi.
 Preto sa stretávame vždy o osem dní, vždy v nedeľu (v Pánov deň), stretáme sa spolu, lebo len spolu sme Cirkvou (Pánovým zhromaždením) zjednotení v Kristovom mene a Ježiš Kristus (Pán) je medzi nami, lebo ho počúvame v jeho Slove ("Počuli sme slovo Pánovo!"), sme jeho telom ("Pán s vami! Hore srdcia!") a prijímame jeho telo ("Telo Kristovo.")

A ešte jedna poznámka: O osem dní "prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené." Zatvorené dvere nie sú prekážkou pre Ježiša. Iba zatvorené srdcia. Mimochodom tie tie bránia nezriedka aj tomu, aby okrem Ježiša prišli aj tí, čo ho hľadajú a nie sú si ním istí. Takí ako Tomáš.

___________________________
* LEWIS, C.S., Plavba Jitřního poutníka, in: Letopisy Narnie, Fragment, Praha 2009, s. 440.

Publikácie a pomôcky