Príhovor pre deti / Ani čiarku...

www.alicianoestalejos.blogspot.sk

PÔST-03 ST

„Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť... Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní."
To sú vážne slová. Všetko v Písme má zmysel. Niečo ako večný princíp alebo pravda, iné ako svedectvo, ďalšie ako povzbudenie. Niečo sa už splnilo, iné na splnenie ešte len čaká.
Mojžiš v prvom čítaní povzbudzuje: „A teraz, Izrael, počúvaj prikázania a ustanovenia, ktoré vás učím, a zachovávajte ich, aby ste žili a vošli do krajiny, ktorú vám chce dať Pán, Boh vašich otcov, do vlastníctva." Splnilo sa. Izraeliti počúvali a aj vďaka tomu žili a vošli do krajiny, ktorú im Boh dal.
A predsa je toto slovo aktuálne aj pre nás. Počúvanie a zachovávanie aj nám pomáha žiť a vojsť do krajiny, ktorú nám Boh sľúbil prostredníctvom Ježiša - do večného života.
V Písme nájdeme i všeličo zdanlivo neaktuálne. Ježiš nás učí ísť k podstate. Nie zmazať, vynechať, ignorovať..., ale prehĺbiť pochopenie slova a život podľa neho. Teda ísť hlbšie.

Publikácie a pomôcky