Trvalý pobyt

VIA-7. január: Mt 4, 12-25

Včera sme vstúpili do druhej časti vianočného obdobia. Po sviatku Zjavenia Pána budeme v týchto dňoch viac pri liturgii počúvať, ako sa konkrétne Ježiš dával spoznať ako Boží Syn. Niekedy to bolo cez činy, znamenia – budeme počuť, ako kráčal po mori, rozmnožil chleby, uzdravoval... inokedy cez svoje slovo – liturgia nám ukazuje na Ježiša, ktorý neúnavne učí... alebo cez svedectvo života.
Napríklad dnes: zdanlivo nepodstatná poznámka – Ježiš sa presťahoval do Kafarnauma. Ale evanjelista to chápe ako niečo viac, než zmenu trvalého pobytu. Ježiš sa sťahuje do časti Galiley, v ktorej väčšinu tvorili pohania. Teda ide medzi pohanov. A Matúš si hneď spomenul na dávne proroctvo: Ľud bývajúci vo tme uzrel veľké svetlo... Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.
Tak kráčajme vo svetle...

Publikácie a pomôcky