Šesť viet

CR-04 NE B

„Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte saa verte evanjeliu... Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Toto sú prvé slová, ktoré Ježiš vyslovuje v Markovom evanjeliu. Šesť kľúčových viet, programové vyhlásenie na začiatku verejnej činnosti.

1. Naplnil sa čas! - Teraz je ten správny čas, ani skoro ani neskoro. Teraz.
2. Priblížilo sa Božie kráľovstvo! - Božie kráľovstvo je na dosah. Boh je blízko. Z našej strany by teraz mala zaznieť otázka: „A čo máme robiť?“ Ježišova odpoveď je zarážajúca: pokánie.
3. Kajajte sa! - Teda robte skutočné pokánie. V prvom čítaní sme počuli o pokání Ninivčanov. A je výborné, že v tom texte zaznievajú všetky kroky pokánia:
  • Ninivčania spoznali svoju chybu – uvedomili si ju na základe neochotného Jonášovho kázania.
  • Verejne sa k svojim zlyhaniam priznávajú, robia kajúce gestá (sedia v popole, oblečení vo vrecovine...)
  • Vzdali sa toho, čo bolo ich hriechom. To dnešné rozprávanie končí tým, že „Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojej zlej cesty.“
  • Ak človek zanechá jednu zlú cestu, ešte to neznamená, že nebude chodiť inou. Snáď Ninivčania urobili aj posledný krok: obrátenie k dobru. To znamená obrátiť sa k Bohu a volať na neho napríklad slovami dnešného žalmu: „Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása.“
4. Verte evanjeliu! To pýtanie sa Pána: ukáž mi svoju cestu..., to rozhodnutie kráčať po ceste dobra nesmie byť len jednorázovou udalosťou, ale životným štýlom. A to znamená uveriť evanjeliu a integrovať ho do svojho života. Urobiť evanjelium svojím životným štýlom.
5. Poďte za mnou! Veríš evanjeliu? Potom ti Pán dnes hovorí: Poď za mnou!
6. Urobím z vás rybárov ľudí! Staneš sa rybárom ľudí, staneš sa tým, ktorý zachraňuje. Ako Jonáš.


Tak a teraz sa nám treba vrátiť k prvej Ježišovej vete: „Naplnil sa čas.“ Teda: Teraz je ten správny čas. Už to neodkladaj!

Publikácie a pomôcky