Odmietnutá reklama

Výber obrázka nesúvisí s témou.
Alebo aj áno? :-)

CR-02 ŠT: Mk 3, 7-12 

„Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru,“ tak začína dnešná perikopa z Markovho evanjelia. Ešte sme len v tretej kapitole a už farizeji s radia s herodiánmi, ako ho zabiť. (O tom sme čítali včera).
Je zaujímavé a poučné sledovať taktiku Zlého: Ešte aj nečistí duchovia, keď ho zbadali, padali pred ním a kričali: „Ty si Boží Syn!“ Áno, Ježiš je Boží Syn. Ale Diabol je posledný, kto by mal z toho radosť! No keď to slúži jeho cieľom, pokojne to bude vytrubovať do celého sveta. Aspoň získajú farizeji s herodiánmi zámienku pre vraždu.

Čo je na tom poučné? 1.) Je to výstraha pred Zlým a jeho tímom: Na dosiahnutie svojich cieľov sú ochotní použiť čokoľvek, vrátane pravdy, vytrhnutej kontextu a vloženej do nesúvisiacich „súvislostí“. 2.) Ježiš nestojí o ich reklamu. Nestojí o to, aby pravdu o ňom zvestovali tí, ktorým o pravdu nejde.

Publikácie a pomôcky