Požehnanie

VIA-Sviatok Panny Márie Bohorodičky

Biblické texty dnešného dňa na seba krásne naväzujú. V prvom čítaní sme počúvali o požehnaní. Boh sám učí Mojžiša, ako má žehnať ľudu: „Nech ťa žehná Pán a nech ťa ochraňuje! Nech Pán rozžiari svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a nech ti daruje pokoj!“ Toto požehnanie prevzala aj naša liturgia. A žalm, ktorý sme spievali, je vlastne tým žehnaním, o ktorom hovorí prvé čítanie.

Požehnanie, to sa nám hodí na začiatok roka. Ale ako s tým súvisí druhé čítanie a evanjelium? Na prvé počutie by mohol mať niekto dojem, že dnešný deň je zlepencom dvoch navzájom nesúvisiacich tém, začiatku roku (prvé čítanie a žalm) a sviatku Bohorodičky (druhé čítanie a evanjelium). Lenže takýto prístup je liturgii cudzí.
Už celé tisícročia zaznieva z úst ľudí Áronovské požehnanie: „Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás; a tvoja tvár nech žiari nad nami...“ A tie slová neboli nikdy vyslovené do vetra. Boh na ne odpovedal požehnaním ako to hovorí Pavol v druhom čítaní: keď dozrel čas, „Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo.“
Boh nás požehnal, obrátil k nám svoju tvár, zmiloval sa nad nami a... poslal svojho jednorodeného Syna. Ježiš Kristus je tým najväčším požehnaním pre tvoj život, je odpoveďou na Áronovské požehnanie a na všetky modlitby. Pavol to hovorí jasne: „A tak už nie si otrok, ale syn.“ Boh skrze Krista urobil ešte viac, než len že nás oslobodil. Už nie si otrok, si slobodný a ešte viac: si adoptovaná dcéra, si adoptovaný Boží syn, dedič večného života.

Čo to má spoločné s Bohorodičkou? Alžbeta to správne vyhodnotila, keď privítala Máriu slovami: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.“ Ľudia sa celé stáročia modlili, aby im žehnal a obrátil k nim svoju tvár, a On požehnanú medzi všetkými ženami požehnal novým životom (preto tehotenstvu hovoríme požehnaný stav) a z nej sa narodil ten, ktorý je ODPOVEĎOU, skutočným riešením, záchranou.
A keď sa narodil, dostal meno Ježiš, čo doslovne znamená: Boh je spása, záchrana, riešenie.

A čo to má spoločné s tebou a mnou? Ty i ja sme požehnaní medzi mužmi a ženami, patríme medzi tých, ktorí dostali adoptívne synovstvo, ktorým Boh poslal do sŕdc Ducha Svätého, ktorý v nás volá: „Abba, Otče!“ A iba Božou milosťou nie sme otrokmi, ale synmi a dcérami a dedičmi.
Mária je prvá z nás, cez ktorú sa narodil Boh do tohto sveta. Ty i ja sme, hoci iným spôsobom, na rade teraz.

A čo si želať do ďalšieho roku? Zdravie, pokoj, radosť, peniaze... to všetko je dôležité a je to fajn. Ale samo o sebe, bez väzby s Bohom, to nič neznamená, nikam nevedie.

Nebudem originálny, ale vôbec mi to nevadí, lebo verím, že len On je tvoje riešenie. Preto: „Nech ťa žehná Pán a nech ťa ochraňuje! Nech Pán rozžiari svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a nech ti daruje pokoj!“

Publikácie a pomôcky