Päť talentov

CR-33 NE A

Pri interpretácii podobenstva o talentoch sa zvyčajne zameriavame na tretieho sluhu, ktorý dostal najmenej a aj to zakopal. Ale dnes nás Cirkev pozýva uvažovať nad tým prvým mužom. Preto perikopa skrátená pre potreby dnešnej liturgie končí pochvalou prvému sluhovi: „Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.“
Toto podobenstvo je tak známe, že ovplyvnilo aj mnohé jazyky a tak dnes pod slovom talent rozumieme podľa wikipedie súbor schopností umožňujúcich originálne alebo nadpriemerné výkony, či súbor mimoriadnych schopností potrebných na určitú činnosť.* Naproti tomu Ježišovi súčasníci rozumeli pod slovom talent objem určený striebra alebo zlata. Ani talent, o ktorom Pán hovorí dnes nám, rozhodne nie je len súbor schopností! Poďme hľadať v dnešných čítaniach talenty.

Prvé čítanie hovorí o vzácnom dare. Kto nájde ženu statočnú? Má väčšiu cenu nad perly. Srdce jej muža má v nej oporu.“ Je to veľká výzva pre mužov i ženy pozerať sa na svoju manželku na manžela ako na dar od Pána, vzácny dar, talent, ktorý ti bol zverený, aby si ho rozmnožil, rozmnožila.
Ďalšie dary nachádzame v dnešnom žalme. Žalmista znova pripomína rodinu a k chvále manželky pripája aj chválu na deti: Tvoji synovia sú ako výhonky olivy okolo tvojho stola. Deti sú vzácnym talentom, ktorý bol zverený ich rodičom. Talent, ktorý ti bol zverený, aby si ho rozmnožil a zveľadil.
Žalmista hovorí: „Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách.“ Nejde tu o ten strach, ktorý človeka zväzuje, ale skôr o pokoru a bázeň pred Pánom. Aj to talent, ktorý si dostal a má byť zveľadený a používaný.
Rovnako ako aj to, že môžeš kráčať po Pánovej ceste, že ju poznáš a je pre teba otvorená. To, že si kresťanom a že môžeš slobodne žiť životom kresťana a nikto ťa neobmedzuje, neoberá za to o občianske práva, neprenasleduje, nepopraví... Aj to je talent, ktorý ti bol zverený aby si ho použil a rozmnožil.
Budeš jesť z práce svojich rúk; budeš šťastný a budeš sa mať dobre... spievali sme ďalej. Tvoja práca i tvoje úspechy ani zďaleka nie sú len tvojou vlastnou zásluhou. To, že môžeš pracovať, že dokážeš uživiť seba a ešte byť aj solidárny s inými..., aj to je talent, ktorý ti bol zverený.

Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov,“ čítame v podobenstve. Rozprávanie je súčasťou Ježišovej eschatologickej reči a tak chápeme, že sa tu hovorí o tom definitívnom, poslednom účtovaní. Ale je to zároveň podobenstvo o Božom kráľovstve, ktoré je realitou už tu a teraz.
Pán možno dnes prichádza k tebe, aby ti povedal: „Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým.“ Zveľadil si dary, ktorým som požehnal teba a tvoju manželku, zaangažujte sa teraz do služby iným manželským párom.
Správne, dobrá a verná dcéra; bola si verná nad málom, výborne si vychovala svoje deti, pozývam ťa podeliť o svoje skúsenosti s inými.
Správne, dobrý a verný syn; bol si verný a si naozaj muž, ktorý kráča po mojich cestách, chcem ti zveriť viac. Hľadaj spôsob, ako viesť iných, začni sa angažovať v komunálnej politike...

Tieto Pánove oslovenia sú často tiché a nenápadné. Ale to by nemal byť problém. Ako hovorí Pavol v dnešnom druhom čítaní: „Nie ste vo tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme. Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!“

Publikácie a pomôcky