Robil, čo sa Pánovi nepáči

CR-12 ŠT: 2 Kr 24, 8-17

Júdsky kráľ Joachin robil, čo sa Pánovi nepáči! Autor kníh kráľov už ani nešpecifikuje, čím, sa previnil. Nečudo, takýto súd sa v knihách kráľov opakuje ako refrén. Celkovo ho vyriekol o tridsiatich štyroch kráľoch Izraela a Júdu! Modlárstvo, stavba chrámov a oltárov cudzím pohanským božstvám, prenasledovanie Jahveho prorokov, násilie a útlak rôzneho druhu až po obetovanie nevinných detí pohanským bohom...
Môžeme si domyslieť, že Joachin sa sústredil na to, čo sa páči:
  • jemu samému - mal 18 rokov, príliš mladý a nezrelý na kráľa;
  • jeho matke - v texte je spomínaná príliš často, než aby to nevzbudilo podozrenie;
  • ženám - úryvok spomína, že do zajatia s ním išli aj všetky jeho ženy, Joachin bol kráľom príliš krátko a bol príliš mladý na to, aby si stihol získal lásku ženy, nie to ešte mnohých;
  • ľudu krajiny - veď inak by s ním urobili krátky proces.
Miesto toho bolo potrebný len jedno: robiť to, čo sa páči Pánovi. Aj keď sa to niekedy nepáči druhým, ba ani sebe samému.

Publikácie a pomôcky