Keď prišiel deň Turíc

VN-08 Turíce NE A

Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. To je prvá veta dnešného prvého čítania. A presne potiaľto sa to čítanie podobá na naše zhromaždenie. Prišiel deň Turíc a my sme všetci vedno zhromaždení na tom istom mieste. Na ktorom? No na tom, kde slávime (každú nedeľu) stretnutie so Zmŕtvychvstalým.
Lenže tu, pri kresťanoch, vedno zhromaždených na tom istom mieste, v bezpečí kostolných múrov, ten príbeh nesmie skončiť.

Jadrom príbehu je totiž niečo iné: učeníci prijali Ducha Svätého. A ten (akoby) oheň a víchor ich pobádali vyjsť von. To je moment, kedy sa stali Cirkvou vychádzajúcou. Vyšli a všetkým s odvahou hovorili o Kristovom zmŕtvychvstaní.

V ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami. Opäť prvá veta (nie celá). Pre zmenu prvá veta z dnešného evanjelia. A opäť vyjadruje to, čo máme spoločné. Až na to, že nie sme za zatvorenými dverami zo strachu pred Židmi.

Zoslanie Ducha Svätého nie je izolovanou, jednorázovou udalosťou, obmedzenou na prvé Turíce, krst, birmovku a či vyliatie v rámci charizmatického stretnutia. Evanjelista Ján hovorí, že Ježiš dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené…“ Už vtedy, v deň Ježišovho vzkriesenia prijali Ducha Svätého. Hoci nie s takými veľkolepými prejavmi.
Pavol to pekne hovorí v dnešnom druhom čítaní: Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý.

Teda nezávisle od toho, či sa toto miesto, kde sme vedno zhromaždení v Ježišovom mene, naplní hukotom ako keď sa ženie prudký vietor. Nezávisle od toho, či sa nad našimi hlavami objavia akoby ohnivé jazyky. Nezávisle od toho, či dostaneme alebo nedostaneme dar jazykov… Pán nám aj dnes posiela svojho Ducha Tešiteľa, Ducha Pravdy.

A neposiela nám ho pre zábavu alebo len pre vlastné posvätenie. Pavol hovorí: Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok. Všetci sme obdarovaní. Väčšina asi nie tak ostentatívne ako učeníci na Turíce. Veď ani oni moc odpúšťať hriechy nedostali takým veľkolepým spôsobom. Ale to neznamená, že je o niečo menšia! Máme a stále dostávame nové dary Ducha. A to všetko na všeobecný úžitok.
Už len vyjsť spomedzi týchto múrov ako Cirkev vychádzajúca. Vyjsť a použiť prijaté na všeobecný úžitok.

Publikácie a pomôcky